Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Rafael Suárez Gómez
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Descripció


L'assignatura, emmarcada dins la matèria d'EMPRESA, pretén donar a conèixer informació actualitzada sobre la realitat empresarial que pugui ser útil a l'alumne, així com les eines bàsiques per a la gestió empresarial, tenint en compte les peculiaritats del sector audiovisual.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


 • RA1 Descriure la cadena de valor del sector audiovisual.
 • RA2: Descriure les funcions bàsiques de l'empresa.
 • RA3: Orientar l'empresa vers les necessitats del mercat i del client.
 • RA4: Identificar els eixos fonamentals de la planificació empresarial.
 • RA5: Identificar sistemes d'informació per al control de l'empresa.
 • RA6: Plantejar decisions estratègiques relacionades amb l'empresa, basades en l'anàlisi del seu estat financer.
 • RA7: Plantejar elements d'aplicació dels mitjans audiovisuals en la comunicació empresarial.
 • RA8: Identificar i descriure les vies d'interrelació entre la universitat i l'empresa.

Metodologia de treball


Els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran a classe per part del professor i es treballaran, per part de l'alumne, a través d'un conjunt d'activitats dirigides publicades en el Dossier de l'assignatura, eina imprescindible pel bon aprofitament del temps dins l'aula. A partir d'uns mínins coneixements teòrics es proposaran lectures i exercicis on els alumnes tindran un paper proactiu per a l'aprofundiment dels temes tractats.

Les activitats 1 i 2 s'han dissenyat amb la finalitat d'un aprenentatge més col.laboratiu i cooperatiu.  En referència a l'activitat 1, es pretén que part de l'aprenentatge del contingut de la matèria provingui dels productes audiovisuals elaborats pels propis alumnes. Aquestes Càpsules de Coneixement ajuden a crear documentació audiovisual per a l'assignatura. Els alumnes disposen de les Càpsules de cursos anteriors i n'aporten de noves per als cursos posteriors.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la Covid-19, algunes de les sessions de grup gran es podrien fer en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Continguts


PART I: El sector audiovisual

 • Classificació sectorial de l'audiovisual
 • Dades actuals del sector

PART II: Claus pel funcionament d'una empresa.

Tema 1. Factors identificatius de l'empresa

 • Conceptes
 • Capital Intel.lectual
 • Funcions directives: Planificar, Organitzar, Gestionar i Controlar.
 • Tipologia d'empreses
 • Estratègies de creixement
 • Autònoms i formes jurídiques

Tema 2. Direcció estratègica

 • L'entorn empresarial
 • Valors. Missió. Objectius
 • Aportacions de Michael Porter: Estratègies genèriques. El model de les cinc forces. La cadena de valor.
 • Responsabilitat Social Corporativa i Ètica empresarial
 • Gestió del coneixement: Recursos humans per competències
 • Comunicació empresarial

Tema 3. Característiques i peculiaritats de l'empresa audiovisual

Part III: Anàlisi econòmica i financera de l'empresa audiovisual

 • Ràtios financeres i ràtios econòmiques
 • Elaboració d'informes

 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


L'assignatura disposa d'un Dossier d'exercicis i activitats per a facilitar l'aprenentatge actiu de l'alumne dins i fora de l'aula. Aquest Dossier conté  una trentena d'activitats organitzades d'acord al temari de l'assignatura, de manera que es van intercalant explicacions teòriques amb lectures i exercicis del Dossier. És una eina imprescindible pel seguiment de l'assignatura. Les activitats proposades al Dossier estan relacionades amb tots els resultats d'aprenentatge de l'assignatura (RA1-RA8), així com amb les competències G3, E12 i E19.

Activitat 1: Càpsula de coneixement. Ideació i producció d'un producte audiovisual de format lliure i contingut relacionat amb el temari de l'assignatura. Treball en grup. Resultats d'aprenentatge: RA1-RA8. Competències: G3 i E12. A l'aula es visionen algunes de les Càpsules de coneixement del curs actual i de cursos anteriors per ajudar l'alumne en l'aprenentatge del temari a través de mitjans audiovisuals creats pels i per als propis estudiats.

Activitat 2: Proves col.laboratives (Mínim de tres proves col.laboratives). Es tracta de treballar la matèria de l'assignatura en grups reduïts. Es demanarà la resolució de qüestions i exercicis, la recerca i síntesi d'informació, l'elaboració d'informes de conclusions, etc. Permet avaluar la participació en les activitats plantejades dins l'aula. Serveix per enriquir la reflexió individual de cada alumne amb la visió global del grup. Resultats d'aprenentage: RA1-RA8. Competències G3, E12 i E19.

Activitat 3: Examen final individual. Resultats d'aprenentage: RA1 - RA8. Competències G3, E12 i E19.

Per tal de superar les activitats avaluatives, els estudiants hauran de demostrar:

 • Que han adquirit els coneixements teòrics relatius als continguts de l'assignatura i que la seva comprensió els permet posar-los a la pràctica (MECES 2 - punt a).
 • Que són capaços d'aplicar els seus coneixements mitjançant idees creatives i innovadores (MECES 2 - punt b).
 • Que tenen capacitat de recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar les seves pròpies conclusions incloent aspectes de caire econòmic, social o ètic (MECES 2 - punt c).

Per a cada activitat, el docent informarà de les normes i condicions particulars que les regeixen a través de l'aula virtual.

 

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final s'obtindrà ponderant de la següent manera:

Activitat 1: Càpsula de coneixement. Treball en grup  - 30%

Activitat 2: Proves col.laboratives. Mínim de tres proves durant el trimestre. Treballs en grups reduïts - 30%

Activitat 3 : Examen final individual - 40%

Per a superar l'assignatura (i aplicar l'anterior ponderació) s'exigirà una nota mínima de 4 a l'examen final.

Recuperació: Els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final, podran recuperar l'assignatura mitjançant la realització d'un únic examen que recollirà tot el contingut de la mateixa i que ponderarà un 70%. La nota de la Càpsula de coneixement (Activitat 1)  es manté i continua ponderant l'altre 30% de la nota final. Aquest examen de recuperació requerirà igualment d'una nota mínima de 4. Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d'avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota mitjana final.

En cas de confinament la prova final de l'assignatura també es farà a través d'un sistema telemàtic.

Bibliografia


Bàsica

Amat Salas, O. (2008) Comprender la contabilidad y las finanzas. Gestión 2000.

Medina Laverón, M. (2011) Estructura y gestión de empresas audiovisuales. EUNSA.

Núria Sánchez Guillem. Dossier d'exercicis de l'assignatura. ESUP Tecnocampus.


Complementària

Garrido Buj, S. (2006) Dirección estratégica. McGrawHill.

 

Gimbert, X. (2003) El enfoque estratégico de la empresa. Principios y esquemas básicos. Ediciones Deusto.