Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Noemí Serra Paya
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • English

Aquesta assignatura s'imparteix en format semipresencial.

La llengua de les classes i entregues serà en anglès.

Excepcionalment hi podrà haver material en castellà o català per tal de donar soport i entendre de manera més fàcil el contingut en llengua anglesa.

Competències que es treballen


Bàsica

 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 


General

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics


Transversal

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional


Específica

 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Gestionar  instal.lacions esportives

Descripció


Aquesta assignatura tractarà des del punt de vista de la seva importància en les activitats de nautica d'esbarjo i esports nàutics, la importància de la correcta direcció i gestió dels ports esportius, com a capital no només esportiu sinó socioeconòmic de les ciutats portuàries.

Resultats d'aprenentatge


1. Gestionar ports esportius mitjançant la integració de les àrees de coneixement que són aplicables, exercint les habilitats directives tècniques, personals, socials i deontològiques per a l'exercici de la professió de director esportiu.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Continguts


Introducció als ports esportius i vocabulari tècnic
Requeriments d'un port esportiu
Entorn del port esportiu
Certificacions dels ports esportius
Operacions dels ports esportius
Oportunitats de negoci dels clubs nàutics i ports esportius
Marketing
Direcció Estratègica esportiva
Legislació específica dels ports esportius

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre. Durant el transcurs del curs els estudiants hauran de seleccionar un port esportiu i realitzar-ne l'anàlisis com a cas real, amb la qual cosa, la precisió en el maneig de dades, el criteri acadèmic i la profunditat de l'anàlisi, seran valors a tenir en compte durant a avaluació.

Sistema d'avaluació


La nota final serà la ponderació de les qualificacions de les activitats realitzades al llarg del trimestre.

Per superar l'assignatura, caldrà que la nota final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10.


L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb les valoracions que s'indiquen:
• Exercicis i proves d'avaluació continua: 5 punts.
• Un treball escrit: 3 punts
• Una presentació oral: 2 punts.

 

Important: Serà necessari que la nota de cada part sigui superior o igual a 4 punts sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de la nota.

 

Recuperació

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

 

Cronograma i Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma.

 

Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Bibliografia


Bàsica

Francisco Javier Martín Pérez (2003). Curso práctico de dirección de instalaciones náuticas de recreo. Universidad de Alicante. Escuela Oficial de Turismo.

R. Heron, The Marina-Sustainable Solutions for a Profitable Business, ISBN-13: 978-1105270345, 3rd Ed Lulu 

 


Complementària

American Society of Civil Engineers (2000). Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors EEUU. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice.

Capeta, S. El Charter Náutico. Todo sobre el alquiler de barcos, , Editorial Juventud, S.A., 2007

PLANCO Consulting GmbH; EFFICIENT AND PROFITABLE MARINA OPERATION; Practical advice for optimising service provision, 

Turespaña (2006). Turismo Náutico. Estudios de productos turísticos. Madrid. Secretaría General de Turismo.