Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català

Professor: Cristòfol Casanovas (teoría i pràctiques), Rafael Suárez (pràctiques)

Descripció


L'assignatura està orientada a la sensibilització en la il·luminació, en la utilització de la llum amb la finalitat de fer imatges més elaborades o construïdes. 

Es realitza durant el primer curs del Grau en Mitjans Audiovisuals de manera que, posteriorment, l'alumne disposi d'una formació prèvia que el permeti utilitzar les eines fotogràfiques i fílmiques amb més coneixement, amb el recurs bàsic de la llum i la il·luminació com a element estructurant. 

Té contingut teòric i pràctic, sent la història i l'anàlisi les eines transversals utilitzades durant la impartició d'aquesta matèria. 

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

RA1-Conèixer les propietats de la llum de manera pràctica. Conèixer el funcionamentde l'ull.(Competències G1, G3, E5, E8)

RA2- Analitzar la il·luminació de qualsevol imatge. Estar sensibilitzat amb lail·luminació de qualsevol suport d'imatges, des de la pintura, fotografia iimatge en moviment.(Competències G1, E10, E8)

RA3 - Utilitzar correctament els principis bàsics de la il·luminació i l'esquema bàsic d'il·luminació.(Competències E5, E8,E10)

RA4- Ser capaç d'il·luminar i crear ambients amb un set reduït de tres focus, i en elplató de la Universitat.(Competències E5, E8,E10)

RA5- Conèixer els diferents il·luminants presents en el mercat i els manuals d'ús dels fabricants de iluminantes.(Competències E5, E8,G3) 

RA6- Saber utilitzar bé els filtres. (Competències E5, E8,E10)

RA7- Conèixer de forma bàsica l'evolució històrica de l'ús de la il·luminació artificial en el cinema. (Competències G1, E8, CT2)

RA8- Conèixer diferents estils d'il·luminació cinematogràfics.(Competències G1, E8, CT2)

RA9- Conèixer les possibilitats d'il·luminació espectacular i escènica. Usos artístics de la llum.. (Competències G1, E8, CT2)

RA10- Utilitzar les tècniques d'il·luminació d'interiors, exteriors, per determinar icontrolar la qualitat expressiva, formal i tècnica.(Competències G3, E5, E8, CT2)

Resultats d'aprenentatge complementaris:

RAC1- Aportar, a través la il·luminació, un valor afegit important a les imatges que realitzi.(Competències CT2, E5)

Metodologia de treball


Les sessions de l'assignatura es divideixen en sessions teòriques (3h setmanals) i pràctiques de laboratori (2h quinzenals). A més, l'assignatura preveu la realització d'exercicis en el temps destinat a l'aprenentatge autònom per part dels / les estudiants.

En les sessions teòriques es fan servir diferents metodologies:

 • Sessions de classe expositives basades en l'explicació del / de la professor / a.
 • Cápsulas de vídeo.
 • Anàlisi d’imatges i fragments de pel·licules clàssiques i modernes.

La formació està estructurada en cinc nivells : Reportatge, documental, plató, ficció, creació.¿Cada nivell comporta continguts teòrics, tècnics, històrics i analítics. Els continguts estan reflectits en els apunts del professor i desenvolupats a les classes teòriques.¿

 • En les pràctiques de laboratori es fan servir les metodologies següents:

 • Realització de fotografíes pels alumnes segons enunciats relacionats amb el nivel teòric impartit. L’alumne aplica els conceptes explicats en les classes .
 • Realització de treballs individuals i en grup (durant l’aprenentatge autònom).

No obstant això, en funció de les necessitats de la sessió, algunes metodologies es pot combinar.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

 

Continguts


TEMA 1: L’ull i la llum . Il·luminació: Història i principis. / El reportatge. 

 • Història de la il·luminació en el cine. Inicis. 
 • Propietats físiques de la llum i fisiologia de l'ull. 
 • Principis de la il·luminació I : Qualitat de la llum. 

TEMA 2: La llum en els documentals i la pintura de retrats

 • Principis de la il·luminació II: Quantitat i direcció de la llum. 
 • Esquema bàsic de la il·luminació.¿
 • Material per a rodatge en exteriors. El focus, trípode, filtres bàsics. 
 • L'electricitat, unitats bàsiques. Mesures. 

Sensibilització a les representacions en imatges: El retrat en la pintura. Anàlisis d'entrevistes de documentals. 

TEMA 3: Temperatura de color de la llum 

 • Temperatura de color de la llum. Temporalitat cultural pels tons de llum. 
 • Il·luminació al plató. Material de plató. Accessoris d'il·luminació.
 • Tipus d'il·luminants. Fresnels. HMI. Arcs. Pantalles de llum freda. 
 • Introducció als manuals de fabricants d'il·luminants, interpretació. 

Sensibilització a les representacions en imatges. Anàlisis d'imatges de plató ( notícies, programes d'entrevistes). L’ús de la temperatura de color de la llum en les sèries i el cine. 

TEMA 4: Filtratge de la llum. El Color. 

 • Filtres de color. Color: Principals i secundaris.
 • ntroducció a la psicologia del color.
 • Unitats de mesura de la llum. Candeles i lux. Conversions

Anàlisis de videoclips musicals. Introducció a les llums de color en el cine. 

TEMA 5: La il·luminació en la ficció i en els espectacles 

 • La figura del director de fotografia. Evolució històrica. 
 • Pel·lícules rellevants en la evolució de la il·luminació en el cine. 
 • Funcions en l’equip d’il·luminació. Il·luminació teatral. 
 • Estudis de cas. 
 • Introducció a la il·luminació espectacular. 

 

Activitats d'aprenentatge


 1. Estan dividides en :

  1 Avaluació continuada  (50%)

  2 Examen  (50%)

  1   Avaluació continuada

  1.1 Pràctiques de laboratori : 

  En les sessions de pràctiques estan programades diferents activitats orientades a la reflexió i exercici per part dels / les estudiants dels continguts impartits en les sessions de teoria, així com a la seva capacitació per a la realització d'exercicis posteriors. 

  Les pràctiques són de realització obligatòria. Cal d'una presència mínima al 80% del temps per optar a una puntuació en la avaluació contínua.

  Material de suport:

  -  Plató.

  -  Càmeres fotogràfiques.

  -  Equips de llum contínua 

  Objectius específics:

  -      Consolidar els coneixements en il·luminació.

  -      Construir ambients utilitzant la il·luminació. 

  Relacionats amb els resultats d'aprenentatge: RA5, RA6, RA 7/8, RA 9/10, RA11, RAC1

  1.2 Treballs  (25%):

  Realització de 2 treballs sobre suport fotogràfic a partir d’enunciats fets pel profesor. Aplicació dels coneixements impartits a classe.

  Realitzats en el temps d'aprenentatge autònom dels / les estudiants.

  Material de suport:

  -       Enunciat de l'activitat.

  -       Maletes d’il·luminació.

  -       Plató

  -       Càmeres fotogràfiques

   

  Objectius específics:

  -      Consolidar els coneixements en il·luminació, de manera autónoma.

  -      Saber analitzar  imatges preexistents i refer-les utilitzant la il·luminació, de manera autónoma.

   

  Relacionats amb els resultats d'aprenentatge: RA1, RA3, RA 4, RA6, RAC1

  1.3 Vídeo Final (25%):

  Treball en grup. Realitzat en el temps d'aprenentatge autònom dels / les estudiants. Amb presentació en temps de classe.

  Descripció

  El alumnes realitzen, en grups reduïts, un vídeo, on utilitzen la il·luminació artificial i els seus coneixements adquirits en la matèria.

  Material de suport:

  -      Enunciat de l'activitat.

  -      Maletes d’il·luminació.

  -       Plató

  Objectius específics:

  -      Reconèixer i aplicar continguts impartits a classe.

  -      Aplicar els seus coneixements tècnics i capacitat creativa en el treball.

  Relacionat amb resultats d'aprenentatge: RA1, RA 2, RA3, RA 4, RA5,RAC1

  2 Examen (50%):

  Treball individual. Realitzat a classe segons calendari.

  Exercici que pot contenir proves metodològicament diferents (test tècnic, desenvolupament de temes relacionats amb l’assignatura i anàlisi d’imatges). Avalua l'assimilació dels continguts impartits i exercitats en l'assignatura, tant en les classes de teoria com en les pràctiques.

  Material de suport:

  -enunciat de l'activitat

  Objectius específics:

  -mostrar el grau d'adquisició dels continguts impartits en l'assignatura

  Relacionat amb resultats d'aprenentatge RA1, RA5, RA6, RA7, RA 8, RA 9,RA10

  En cas de confinament s'aplicaran els següents canvis:

  Activitat 1.1 : Pràctiques de laboratori. Seran substituïdes per treballs individuals de recerca i anàlisi. 

  Activitat 1.2: Al ser treballs fora d’hores lectives s’adaptaran els enunciats a la situació requerida, i a les eines disponibles per cada alumne. 

  Activitat 1.3: Al ser un treball en grup s’adaptarà a la situació de confinament.                          Activitat 2: L'examen serà no presencial.

Sistema d'avaluació


Avaluació continuada (50 %):

Pràctiques de laboratori (d'obligada realització) 
Treballs  (25%)

Vídeo Final (25%):

Examen final (50%):

Examen 50%

Per accedir a aquesta ponderació és imprescindible haver assolit una mitjana de 5 tant en l'avaluació continuada com en l'examen final. Si, el/la estudiant té una mitjana menor, en una de les parts, no accedeix a aquesta ponderació i suspèn amb la nota de la part suspesa.

La part d'avaluació continuada no és recuperable.

La part d'examen és recuperable en l'Examen de recuperació. Per accedir al càlcul ponderat de la nota és necessari aconseguir una nota de 5 en la recuperació.

Els enunciats dels diferents exercicis s'aniran proporcionant al llarg del curs. 
La detecció de plagi en algun dels exercicis suposa una qualificació automàtica de zero, amb independència d'altres processos o accions que es poguessin emprendre.

Bibliografia


Bàsica

               Millerson, Gerald. 1994 “Iluminación para video y cine”.  IORTV.

 Dennis Shaeffer / Larry Salvato. 1992. “Maestros de la luz.Conversaciones con directores de fotoghrafía.” PLOT.

 

Brown, Blain 1998.” Iluminación para cine y televisión”. Autor-Editor.

Casanovas, Cristòfol. 2016. “Apunts del profesor” . S’aniran entregant a mesura que avanci el temari. Mataró.

Moreno, J Carlos / Linares, Cesar. Iluminación ( Cuadernos de iluminación escénica). 6.Ed Ñaque, ISBN ISBN 84-89987-07-

 

Revault D'Allonnes, Fabrice. 2008.” La luz en el cine”.Catedra.


Complementària

 Tanizaki, Junichiro.2011  “Elogio de la Sombra”. Siruela.

Almendros, Néstor. 1983 “Dias de una cámara”. Seix Barral.

Carlos F. Heredero. 1994. “El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español” Universidad Alcalá de Henares.

Loiseleux, Jacques. 2005.“La luz en el cine”.Paidós.