Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles

 • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial


Específica

 • CE13_Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantitzar el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE15_Dirigir, avaluar i fer les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la familia i la comunitat

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE17_Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip

 • CE24_Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de l'infermeria

Descripció


El eje de la profesión de enfermería son los cuidados a las personas durante todo el proceso vital, en el que se alternarán periodos de salud con los de enfermedad. En ambos momentos, enfermería desempeña un papel básico en la atención a las personas.

Enfermería como ciencia, necesita de profesionales con una completa formación que les permita capacidad de adaptación a las diferentes situaciones, con el conocimientos y las habilidades que faciliten la resolución de problemas y la toma de decisiones.

En la asignatura Enfermería del Adulto, el estudiante de enfermería debe aplicar y relacionar tanto el conocimiento como las habilidades desarrolladas en otras asignaturas, para poder ampliar los conocimientos con el fin de dar respuesta a las necesidades en salud de una sociedad cambiante.

Los problemas que afectan a la persona durante su trayectoria vital, tanto en la salud como en el proceso de enfermedad, deben ser abordados por todos los profesionales de la salud y, en algunos ámbitos, especialmente por profesionales de enfermería.

En esta asignatura el alumno adquirirá competencias que le permitan el abordaje de las personas desde la salud hasta la enfermedad, entendiendo el objetivo, el funcionamiento y los recursos de los diferentes niveles asistenciales.

Basándonos en el conocimiento previo de los procesos patológicos más importantes, se plantean los cuidados de enfermería, desde la detección de necesidades en promoción, prevención y tratamiento farmacológico y no farmacológico de los problemas de salud que afectan a la persona, la familia y la comunidad.

Resultats d'aprenentatge


 • RA 5. Diseñar y aplicar las intervenciones educativas para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la adquisición de habilidades en el cuidado y tratamiento en situaciones de enfermedad.
 • RA 14. Seleccionar las actividades de prevención primaria adecuadas 
 • RA 15. Identificar los factores personales, culturales y sociales que condicionan la salud de las personas adultas.                                              
 • RA 20. Identificar los diagnósticos enfermeros prevalentes y las intervenciones enfermeras posibles  en entornos comunitario, domiciliario, hospitalario y sociosanitario.                                   
 • RA 32. Planificar y prestar cuidados orientados a los resultados en salud, considerando la evidencia científica, las guías de práctica clínica y evaluando su impacto.
 • RA 47. Aplicar los protocolos y procedimientos de cuidados enfermeros integrales adecuados en cada fase del proceso salud-enfermedad.     

Metodologia de treball


 • MD 1. Sesiones de clases expositivas
 • MD 2. Seminarios
 • MD 3. Trabajo en grupo
 • MD 4. Trabajos individuales
 • MD 5. Presentaciones de temas por parte de los alumnos
 • MD 7. Tutorías no presenciales
 • MD 9. Práctica dirigida
 • MD 10. Simulación
 • MD 11. Trabajo autónomo

Continguts


Bloque 1. Enfermería y el inicio de la atención en salud

1.1. Elementos estructurales organizativos y humanos en el nivel primario de salud

1.2. Modelo actual de atención primaria (AP) y Equipo de atención primaria (EAP)

1.3. Conceptos y organización en atención primaria de salud

1.4. Elementos conceptuales

1.5. Centro de salud. Centro de atención primaria (CAP)

1.6. Equipo de atención primaria.

1.7. Funcionamiento de la consulta de AP

1.8. Organización del centro de salud

1.9. Atención domiciliaria. Recursos

1.10. Concepto y características

1.11. Organización

1.12. Modalidades de atención domiciliaria

Bloque 2. Cuidados de enfermería en pacientes con problemas cardiovasculares.

2.1. Valoración de enfermería del sistema cardiovascular.

2.2. Sistemas terapéuticos y cuidados específicos.

2.3. Cuidados del paciente con hipertensión arterial.

2.4. Cuidados del paciente con:

          2.4.1. Arritmias cardiacas.

          2.4.2. Insuficiencia cardiaca.

          2.4.3. Trastornos cardiovasculares oclusivos.

          2.4.4. Trastornos cardiovasculares inflamatorios e infecciosos.

            2.5. Cuidados de enfermería específicos del sistema circulatorio.

                    2.5.1. Heridas agudas y crónicas

Bloque 3. Cuidados de enfermería en pacientes con  problemas digestivos

3.1. Valoración de enfermería en pacientes con problemas digestivos.

3.2. Pruebas diagnósticas.

3.3. Sistemas terapéuticos y cuidados específicos.

3.4. Cuidados de enfermería del paciente con trastornos gastrointestinales superiores:

3.4.1. Náuseas y vómitos.

3.4.2. Trastornos bucales.

            3.4.3. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

            3.4.4. Hernia Hiatal.

3.4.5. Ulceras gastrointestinales.

            3.4.6. Hemorragia digestiva superior.

3.5. Cuidados de enfermería del paciente con trastornos gastointestinales inferiores

            3.5.1. Problemas de eliminación: estreñimiento y diarrea.

            3.5.2. Síndrome de malabsorción.

            3.5.3. Hernias abdominales.

            3.5.4. Obstrucción intestinal.

            3.5.5. Enfermedad inflamatoria intestinal.

            3.5.6. Abdomen agudo.

            3.5.7. Cirugía del intestino.

            3.5.8. Problemas ano-rectales.

3.6. Cuidados de enfermería de pacientes con trastornos de hígado, vesícula biliar y páncreas.

3.6.1. Trastornos del hígado.

3.6.2. Trastornos del páncreas.

3.6.3. Trastornos de la vesícula biliar.

Bloque 4. Cuidados de enfermería en pacientes con problemas renales.

4.1. Valoración de enfermería del sistema urinario.

4.2. Sistemas terapéuticos y cuidados específicos

4.3. Cuidado del paciente con trastornos del sistema urinario.

4.3.1. Infecciones de las vías urinarias.

4.3.2. Obstrucciones urológicas.

4.3.3. Traumatismos del sistema renal.

4.3.4. Nefropatías.

4.3.5. Insuficiencia Renal.

4.3.6. Trastornos de la próstata.

4.4. Cuidados específicos e intervenciones terapéuticas de enfermería.

4.5. Pruebas diagnósticas del sistema renal.

Bloque 5. Cuidados de enfermería en salud mental

             5.1. Definición de salud y enfermedad mental

           5.1.1. Prevención y promoción de la salud mental

             5.2. Valoración enfermera del estado de salud mental

5.3. Cuidados de enfermería en las alteraciones de la salud mental

5.4. Urgencias psiquiátricas

 

Simulación

El contenido de simulación sigue la secuencia de los procedimientos descritos en los dosieres correspondientes:

 

Bloque 7. Punción y  Cateterización

7.1. Sondaje nasogástrico, nutrición enteral y P.E.G.

7.2. Sondaje vesical y recogida de muestras: glucosuria, cetonuria, sedimento de orina y urinocultivo.

7.3. Extracción sanguínea y tubos de laboratorio

7.4. Punción arterial

7.5. Hemocultivos

7.6. Canalización de catéteres venosos periféricos

7.7. Manipulación del port-a-cath

7.8. Cuidado de los catéteres centrales

7.9. Presión Venosa Central

7.10. Canalización de catéter central por vía periférica (DRUM) - PVC

Bloque 8. Situaciones especiales

          8.1. Manejo y cuidados en situaciones complicadas (conflictivas)

Activitats d'aprenentatge


Tipología Actividad

ECTS

Horas

   AF1. Clase magistral

1

25

   AF2. Tutorías presenciales

0,4

10

  AF5. Seminarios

0,8

20

  AF9. Estudio personal

1,8

45

Sistema d'avaluació


La evaluación de las competencias generales y específicas se realizará de forma continuada con las siguientes actividades:

Sistema de evaluación

Ponderación

SE1. Examen

 

25%

SE2. Trabajos individuales (registros clínicos)

15%

SE5. Seminarios

25%

SE7. Prueba práctica

25%

SE8. Seguimiento individual (sesiones de simulación)

10%

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, aprobado, notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003.

 • No será necesario tener un 5 en el examen ni en la prueba práctica para ponderar la nota final.
 • Las dos pruebas susceptibles a recuperar son: el examen y la prueba práctica.

 

Periodo de recuperación

 

 • El examen se recuperará en el periodo establecido según el calendario académico (al inicio del siguiente trimestre).
 • La prueba práctica de Enfermería del Adulto I y II se recuperará con la superación de la prueba práctica (sistema de evaluación ECOE) de Enfermería del Adulto III. La parte correspondiente de la prueba práctica de Enfermería del Adulto III (sistema de evaluación ECOE), servirá de recuperación para la prueba práctica de Enfermería del Adulto I y II.
 • En la asignatura Enfermería del Adulto III, en caso de suspender la prueba práctica ésta será susceptible de aprobar en el periodo de recuperación del 3º trimestre.

NOTA: Los estudiantes tendrán opción a realizar la recuperación de asignaturas que hayan obtenido una calificación de 'suspenso', que son las únicas susceptibles de modificación en el proceso de recuperación.

Bibliografia


Bàsica

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martín Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier; 2011.

Swearingen P. Manual de enfermería medico quirúrgica. Intervenciones enfermera y Tratamientos interdisciplinarios. 6ª ed. Barcelona: Elsevier; 2008.


Complementària

Caja López C, López Pisa RM, Enfermería Comunitaria. Educación Sanitaria. Master de Enfermería. Edit. Masson, S.A. Barcelona 1998.

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier, 2011

Silva García L, Fernández de la Fuente N, Pérez Santana JM, y col. Cuidados Enfermeros en Atención Primaria. Programa de Salud del Adulto y el Anciano. Edit. MAD, S.L. Sevilla, 2006.