Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Descripció


L’eix de la professió infermera són les cures a les persones durant tot el procés vital, en el que s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós moments, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una completa formació que li permeti capacitat d’adaptació a les diferents situacions, amb el coneixements i les habilitats que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions.

En l'assignatura Infermeria de l'Adult, l'estudiant d'infermeria ha d'aplicar i relacionar tant el coneixement com les habilitats desenvolupades en altres assignatures, per poder ampliar coneixements amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat canviant.

Els problemes que afecten a la persona durant la seva trajectòria vital, tant en la salut com en el procés de malaltia, han de ser abordats per tots els professionals de la salut i, en alguns àmbits, especialment per professionals de la infermeria.

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà competències que li permetin l'abordatge de les persones des de la salut fins a la malaltia, entenent l'objectiu, el funcionament i els recursos dels diferents nivells assistencials.

Basant-nos en el coneixement previ dels processos patològics més importants, es plantegen les cures d’infermeria, des de la detecció de necessitats en promoció, prevenció i tractament farmacològic i no farmacològic dels problemes de salut que afecten a la persona, la família i la comunitat.

Resultats d'aprenentatge


RA 16. Adquirir habilitats per implicar als pacients i les seves famílies a identificar els factors que condicionen la seva salut.

RA 25. Seleccionar els diversos recursos d'atenció social i sanitària a les persones adultes.

RA 26. Conèixer les estratègies de treball en equip així com l'aportació específica infermera.

RA 36. Fomentar estils de vida saludables i l’autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

RA 47. Aplicar els protocols i procediments de cures infermeres integrals adequats en cada fase del processo salut-malaltia.

Metodologia de treball


MD 1. Sessions de classes expositives

MD 2. Seminaris

MD 3. Treball en grup

MD 4. Treballs individuals

MD 9. Pràctica dirigida

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

Continguts


Bloc 6. Cures d’infermeria en pacients amb problemes respiratoris.

6.1. Valoració d’infermeria del sistema respiratori.

6.2. Sistemas terapèutics i cures específiques.

6.3. Cures del pacient amb problemes de las vies respiratòries superiors.

6.3.1. Nas i sinus paranasals.

6.3.2. Processos infecciosos.

6.4. Cures del pacient amb problemes de las vies respiratòries inferiors

6.4.1. Trastorns restrictius.

6.4.2. Trastorns obstructius.

6.4.3. Trastorns vasculars pulmonars.

6.4.4. Traumatismes.

6.4.5. Insuficiència respiratòria.

 

Bloc 7. Cures d’infermeria en pacients oncològics. El dolor.

7.1. Valoració d’infermeria del pacient amb càncer.

7.2. Sistemes terapèutics i cures específiques.

7.3. Cures del pacient amb:

7.3.1. Neoplàsia de cap i coll.

7.3.2. Neoplàsia de pulmó.

7.3.4. Neoplàsia hepato-gástrico.

7.3.5. Neoplàsia de colon.

7.3.6. Neoplàsia de mama.

7.3.7. Neoplàsia del sistema renal.

7.3.8. Neoplàsia de pròstata.

7.3.9. Melanoma.

7.3.10. Metàstasis.

7.4. Valoració del dolor

7.4.1. Manejo, tractaments i consideracions d’infermeria en el dolor.

 

Bloc 8. Cures d’infermeria en pacients amb problemes immunològics i hematològics

8.1. Valoració d’infermeria del sistema inmuno-hematològic.

8.2. Sistemas terapèutics i cures específiques

8.3. Cures del pacient amb:

8.3.1. Trastorns hemorràgics

8.3.2. Leucèmia

8.3.3. Mieloma Múltiple

8.3.4. Trastorns limfàtics

 

Bloc 9. Cures d’infermeria al pacient neurològic

9.1. Valoració neurològica

9.2. Signes i símptomes del pacient neurològic

9.3. Cures infermeres en:

9.3.1. Proves diagnòstiques

9.3.2. Patologies infeccioses

9.3.3. Lesió medul·lar

9.3.4. Malalties neurodegeneratives: ELA

9.3.5. Accident vascular cerebral. L’Ictus

 

Bloc 10. Cures d’infermeria a pacients amb problemes endocrins

10.1. El pacient amb hipertiroïdisme

10.2. El pacient amb hipotiroïdisme

10.3. El pacient amb alteracions de las glàndules suprarenals: Síndrome de Cushing

10.4. El pacient amb diabetis insípida

10.5. El pacient amb Diabetis mellitus

 

Simulació

El contingut de simulació segueix la seqüència dels procediments descrits en els dossiers corresponents:

Bloc 9. Administracions especials

9.1. Transfusió sanguínia: proves creuades i comprovació del grup sanguini

9.2. Administració de Citostàtics

9.3. Administració de medicació amb dispositius de perfusió subcutània

9.4. Administració de Nutrició parenteral (NPT)

Bloc 10. Proves especials

10.1. Toracocentesi

10.2. Paracentesi

10.3. Punció lumbar

Bloc 11. Via respiratòria complexa

11.1. Drenatge toràcic: sistema de segell d'aigua (Pleureback)

11.2. Medicació intrapleural

11.3. Cures de la Traqueostomia

11.4. Aspiració de secrecions

11.5. Oxigenoteràpia

11.6. Ventilació mecànica           

Activitats d'aprenentatge


Activitats formatives:

 Tipologia Activitat

ECTS

HORES

 AF1. Classe magistral

1

25

 AF2. Tutories presencials

0,4

10

 AF5. Seminaris

0,8

20

 AF9. Estudi personal

1,8

45

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats.

   Sistema d’avaluació Ponderació 
   SE1. Examen 25%
   SE2. Treballs individuals (Registres clínics) 15%
   SE5. Seminaris 25%
   SE7. Prova pràctica 25%
   SE8. Seguiment individual (sessions de simulació) 10%

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

• Serà necessari obtenir un 4 en l’examen i en la prova pràctica per ponderar la nota final.

• Les dos proves susceptibles a recuperar en el cas de suspendre l’assignatura són: l’examen i la prova pràctica.

 Període de recuperació

L’activitat avaluadora amb possibilitat de recuperació són: l’examen (teòric) i la prova pràctica.  

  • L’examen es recuperarà en el període establert segons el calendari acadèmic (al inici del següent trimestre).
  • La prova pràctica de Infermeria de l’Adult I i II es recuperarà amb la superació de la part corresponent de la prova pràctica de Infermeria de l’Adult III (sistema d’avaluació ACOE).
  • En l'assignatura Infermeria de l'Adult III, en cas de suspendre la prova pràctica aquesta serà susceptible d'aprovar en el període de recuperació del 3r trimestre.
 NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

Bibliografia


Bàsica

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martín Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier; 2011.

Swearingen P. Manual de enfermería medico quirúrgica. Intervenciones enfermera y Tratamientos interdisciplinarios. 6ª ed. Barcelona: Elsevier
Mosby; 2008.


Complementària

Caja López C, López Pisa RM, Enfermería Comunitaria. Educación Sanitaria. Master de Enfermería. Edit. Masson, S.A. Barcelona 1998.

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier, 2011.

Silva García L, Fernández de la Fuente N, Pérez Santana JM, y col. Cuidados Enfermeros en Atención Primaria. Programa de Salud del Adulto y el Anciano. Edit. MAD, S.L. Sevilla, 2006.