Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional


Específica

 • CE13_Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantitzar el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE15_Dirigir, avaluar i fer les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la familia i la comunitat

 • CE17_Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip

Descripció


L’eix de la professió infermera són les cures a les persones durant tot el procés vital, en el que s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós moments, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una completa formació que li permeti capacitat d’adaptació a les diferents situacions, amb el coneixements i les habilitats que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions.

En l'assignatura Infermeria de l'Adult, l'estudiant d'infermeria ha d'aplicar i relacionar tant el coneixement com les habilitats desenvolupades en altres assignatures, per poder ampliar coneixements amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat canviant.

Els problemes que afecten a la persona durant la seva trajectòria vital, tant en la salut com en el procés de malaltia, han de ser abordats per tots els professionals de la salut i, en alguns àmbits, especialment per professionals de la infermeria.

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà competències que li permetin l'abordatge de les persones des de la salut fins a la malaltia, entenent l'objectiu, el funcionament i els recursos dels diferents nivells assistencials.

Basant-nos en el coneixement previ dels processos patològics més importants, es plantegen les cures d’infermeria, des de la detecció de necessitats en promoció, prevenció i tractament farmacològic i no farmacològic dels problemes de salut que afecten a la persona, la família i la comunitat.

Resultats d'aprenentatge


RA 2. Seleccionar i realitzar intervencions infermeres des d'un plantejament integral adequades a cada etapa en cada nivell d'atenció de salut.

RA 6. Identificar hàbits i actituds de risc per a la salut física i/o mental.

RA 12. Desenvolupar una visió global i integradora de les situacions de salut en les persones adultes.

RA 17. Seleccionar les activitats de cribratge i seguiment pertinents.

RA 19. Aplicar el procés d'atenció infermer des d'un model de cures integrador i holístic.

RA 33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.

RA 34. Establir una comunicació eficaç amb les persones, famílies i grups i fomentar l'educació per a la salut.

RA 47. Aplicar els protocols i procediments de cuidats infermers integrals adequats en cada fase del procés salut-malaltia.

Metodologia de treball


MD 1. Sessions de classes expositives

MD 2. Seminaris

MD 3. Treball en grup

MD 4. Treballs individuals

MD 9. Pràctica dirigida

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

Continguts


Bloc 11. Cures d'infermeria a pacients amb trastorns del sistema musculo-esquelètic

11.1. El pacient fracturat

11.2. Pacient amb pròtesi articular total.

11.3. El pacient amputat i les pròtesis

11.4. Introducció a les patologies cròniques: de la salut a la malaltia: Osteoartrosi, artritis, osteoporosi.

11.5. Valoració del sistema tegumentari

         11.5.1. Cures infermeres de la pell

11.6. Cures infermeres en ferides agudes i cròniques

Bloc 12. El pacient i el procés quirúrgic

12.1. Nivells de cirurgia d’urgència.

12.2. Valoració i actuació d’infermeria en les fases preparatòries.

12.3. Valoració i actuació d’infermera en les fases intraoperatòries.

12.4. Valoració i actuació d’infermeria en las fases postoperatòries.

Bloc 13. Cures d'infermeria en situació d'emergències

   13.1.      Valoració primària del pacient

   13.2.      Valoració secundaria del pacient

   13.3.      Valoració del pacient en estat de xoc

   13.4.      Pacient en estat d’anafilaxis

   13.5.      Pacient amb traumatisme major

   13.6.      Cremades

   13.7.      Pacient en estat de hipotèrmia / hipertèrmia

   13.8.      Pacient en estat de congelació

   13.9.      Intoxicacions i sobredosis medicamentoses

   13.10.    Urgències psiquiàtriques

Bloc 14. Cures d'infermeria a persones amb malalties transmissibles

14.1. Història natural de la malaltia

14.2. Mesures immunològiques.

14.3. Immunoglobulines. Vacunes: tipus de vacunes.

14.4. Processos generals d'infermeria: pacients amb malaltia infecciosa

14.4.1. Valoració d'infermeria

14.4.2. Cures d'infermeria

14.4.2.1. Malalties  infeccioses respiratòries

14.4.2.2. Malalties del sistema nerviós central. Meningitis

14.4.2.3. Malalties gastrointestinals

14.4.2.4. Hepatitis vírica

14.4.2.5. Malalties de transmissió sexual

14.4.2.6. Síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida)

14.4.2.7. Malalties exantemàtiques. Rubèola. Malalties produïdes per fongs. Tinyes

14.4.3. Precaucions universals

14.4.4. Sistemes d'aïllament. Tipus

14.4.5.Infeccions hospitalàries o nosocomials

Bloc 15. Cures d'infermeria a pacients amb trastorns sensorials

15.1.Atenció al pacient amb alteració sensorial

15.1.1. Història natural de la malaltia: congènites, adquirides.

                15.2.Dèficits visuals

                               15.2.1. Etiopatogènies més freqüents.

15.2.2. Cures infermeres al pacient amb processos inflamatoris o infecciosos

15.2.3. Pla de cures al pacient amb pèrdua de visió

15.3. Dèficits d'audició

15.3.1. Etiopatogènies més freqüents: infeccioses, mecàniques, tumorals, traumàtiques

15.3.2. Pla de cures infermeres al pacient amb hipoacúsia o sordesa

 

Simulació

El contingut de simulació segueix la seqüència dels procediments descrits en els dossiers corresponents:

Bloc 12. Monitorització cardíaca

12.1. Realització del ECG

12.2. Vigilància i control de ritmes cardíacs                                                                                                                                                                     

Bloc 13. Tractament i cura de les ferides

13.1. Drenatges

13.2. Cures dels estomes

13.3. Col·locació i retirada de sutures    

13.4. Tractament i cures de les ferides cròniques

Bloc 14. Embenat i traccions

14.1. Col·locació i manipulació de traccions

14.2. Embenat recurrent

14.3. Embenat funcional

14.4. Embenat compressiu

14.5. Embenat de fèrula de guix i guix complet  

Bloc 15. Àrea quirúrgica              

15.1. Espai estèril /asèptic / sèptic

15.2. Rentat i bata quirúrgica

15.3. Material i camp quirúrgic 

Activitats d'aprenentatge


 Tipologia Activitat

ECTS

HORES

 AF1. Classe magistral

1

25

 AF2. Tutories presencials

0,4

10

 AF5. Seminaris

0,8

20

 AF9. Estudi personal

1,8

45

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats.

 Sistema d’avaluació

Ponderació 

 SE1. Examen

25%

 SE2. Treballs individuals (Registres clínics)

15%

 SE5. Seminaris

25%

 SE7. Prova pràctica

25%

 SE8. Seguiment individual (sessions de simulació)

10%

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

• No serà necessari treure un 5 en l’examen ni en la prova pràctica per pondera la nota final.

• Les dos proves susceptibles a recuperar són: l’examen i la prova pràctica.

 

Període de recuperació

 

L’activitat avaluadora amb possibilitat de recuperació són: l’examen (teòric) i la prova pràctica.  

 • L’examen es recuperarà en el període establert segons el calendari acadèmic (al inici del següent trimestre).
 • La prova pràctica de Infermeria de l’Adult I i II es recuperarà amb la superació de la prova pràctica (sistema d’avaluació ACOE) de Infermeria de l’Adult III. La part corresponent de la prova pràctica de Infermeria de l’Adult III (sistema d’avaluació ACOE), servirà de recuperació per la prova pràctica de Infermeria de l’Adult I i II.
 • En l'assignatura Infermeria de l'Adult III, en cas de suspendre la prova pràctica aquesta serà susceptible d'aprovar en el període de recuperació del 3r trimestre.

 NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

Bibliografia


Bàsica

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martín Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier; 2011.

Swearingen P. Manual de enfermería medico quirúrgica. Intervenciones enfermera y Tratamientos interdisciplinarios. 6ª ed. Barcelona:  Elsevier Mosby; 2008.


Complementària

Caja López C, López Pisa RM, Enfermería Comunitaria. Educación Sanitaria. Master de Enfermería. Edit. Masson, S.A. Barcelona 1998

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier, 2011.

Silva García L, Fernández de la Fuente N, Pérez Santana JM, y col. Cuidados Enfermeros en Atención Primaria. Programa de Salud del Adulto y el Anciano. Edit. MAD, S.L. Sevilla, 2006.