Informació general


  • Tipus d'assignatura: Optativa
  • Coordinador: Carolina Chabrera Sanz
  • Trimestre: 1
  • Crèdits: 5
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Aquesta assignatura s'impartirà normalment en català, sense perjudici que, en cas d'exisitir algun/a alumne/a d'ERASMUS/SICUE, les primeres classes es podran impartir de manera bilingüe  (català/castella). L'alumnat assumirà la lectura i estudi de documentació en anglès (treball autònom). 

Descripció


La pràctica d’activitat física és un dels principals determinants de salut. Actualment, el sedentarisme és la quarta causa de mort al món i augmenta el risc de patir nombroses malalties cròniques, com malalties cardiovascular, diabetis tipus II, obesitat i certs tipus de càncers. Els i les professionals  d’infermeria  tenen un  rol primordial en la promoció de la salut mitjançant el consell i assesorament d’activitat física. El rol de la infermera en l’entorn de la medicina de l’esport s’ha d’abordar des d’una perspectiva multidisciplinària. Caldrà treballar conjuntament amb diversos professionals que engloben les diverses àrees i factors que condicionen la pràctica esportiva, tant si té per objecte el rendiment esportiu (competitiu) o la salut i el manteniment d’una òptima qualitat de vida. En aquesta assignatura s’abordaran els principis generals de la promoció de l’activitat física i les recomanacions d’una pràctica d’activitat física i alimentació saludables, així com també el coneixement de les diferents estratègies per a la seva promoció. També s’introduirà a l’alumnat en l’àrea de coneixement de la valoració funcional de l’esportista, incidint especialment l’anàlisi dels aspectes dietètics i nutricionals i la seva composició corporal. L’alumnat tindrà l’oportunitat, si així ho desitja, d’acreditar-se internacionalment per la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK).

Resultats d'aprenentatge


L’alumnat, al final de l’assignatura, ha de ser capaç de: 
1. Comprendre el concepte d’activitat física saludable i les recomanacions actuals. 
2. Conèixer els beneficis de l’activitat física per a la salut. 
3. Donar consells d'activitat física saludable a diferents grups de població.  
4. Conèixer el rol infermer en els diversos àmbits de l’esport i l’activitat física. 
5. Valorar la composició corporal, el somatotipus i la proporcionalitat de l’esportista. 
6. Interpretar variables ergoespiromètriques bàsiques en l’esport. 
7. Donar pautes i recomanacions dietètiques i nutricionals en relació a l’esport i la pràctica d’activitat física. 

Metodologia de treball


Les activitats formatives i la metodologia fomentaràn el rol actiu de l’alumnat en el seu aprenentatge i la seva interacció amb els companys i companyes per treballar efectivament en equip. A continuació es detallen les activitats realitzades en relació a la metodologia utilitzada:

Sessions plenàries (2,5 ECTS): classes magistrals; classes dirigides al debat i a l'aclariment de continguts.

Seminaris (2,5 ECTS): classes pràctiques i treballs en grup per a l’estudi de casos; treball d’aprenentatge basat en problemes (ABP). 

Treball autònom: lectures, articles, guies recomanades; estudi dels continguts de la matèria i preparació de l’avaluació.

Continguts


 Activitat física i exercici físic per a la salut

Introducció: activitat física, exercici físic i esport

Tema 1. Sedentarisme i inactivitat física

Tema 2. L’activitat física i la salut: recomanacions actuals d’activitat física. Exercici físic per a: a) grups de població; b) malalties cròniques

Infermeria de l’esport 

Rol de la infermeria de l’esport en l'àmbit de la medicina esportiva.

Tema 3. Reconeixement mèdic als i a les esportistes

Tema 4. Nutrició Esportiva

Tema 5. Mètode Antropomètric

Activitats d'aprenentatge


Treballs individuals (qüestionari).

Treballs escrits/orals en grup (casos pràctics), generats en els seminaris.

Assistència i participació a les sessions plenàries i classes pràctiques.

 

Sistema d'avaluació


Qüestionari d'avaluació dels temes 1, 2 i 3 (30%)

Resolució de casos pràctics (20%)

Examen pràctic sobre el mètode antropomètric (50%)

Les tres parts de l'avaluació hauràn de ser superades amb una nota mínima de 5 punts (sobre 10). Les tres activitats són reavaluables segons la normativa acadèmica.

Bibliografia


Bàsica

Alvero JR, Cabañas MD, Herrero A, Martínez L, et al. (2009). Protocolo de valoración de la composición corporal para el reconocimiento médico-deportivo. Documento de consenso del GREC de la FEMEDE. Arch. Med Dep, 26(131):166-179. 

American College of Sports Medicine. (2017). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Wolters Kluwer.

American College of Sports Medicine. (2016). ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. Champaign (IL): Human Kinetics.

Burke L, Deakin V. (2016). Clinical sports nutrition (Australia Healthcare Medical). McGraw-Hill.  

Burke L. (2007). Practical sports nutrition. Champaign (IL): Human Kinetics.

Cabañas MD, Esparza F. (2009). Compendio de Cineantropometría. Madrid: CTO Editorial. 

Departament de Salut i Secretaria General de l’Esport. (2007). Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut.Generalitat de Catalunya.

Norton K, Olds T. (2004). Anthropometrica. A text book of body measurement for sports and health courses. Australia: UNSW Press. 


Complementària

Departament de Salut i Secretaria General de l'Esport. (2019). Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES). Generalitat de Catalunya.

Ivy J. (2004). Nutrient timing: the future of sports nutrition. California (USA): Basic Health Publication. 

MSCBS.GOB. Actividad física para la salud y reducción del sedentarismo (2015). Recomendaciones para la población. Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS.

Organización Mundial de la Salud. (2018). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Ginebra: Ediciones de la OMS.