Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Possibilitat de presentació d'algun video en anglès.

Descripció


La Salut és un pilar bàsic en el desenvolupament humà tant a nivell individual com col·lectiu i és. als països en vies de desenvolupament on això es fa encara més evident. Per poder enfortir aquest pilar i respondre a les necessitats de salut en aquests països és necessari comprendre quines són les principals problemàtiques de salut a les que han de fer front i conèixer diferents estratègies per respondre-hi, especialment en aquelles circumstancies més crítiques com son les catàstrofes naturals, les epidèmies i els desplaçaments massius de població.

A més, la globalització i els moviments migratoris afavoreixen l'aparició i/o propagació en el nostre entorn de malalties que donàvem per extingides o que mai havien existit al nostre entorn.

Per tot això aquesta assignatura proposa una introducció al món de la Cooperació Internacional i en particular a l'Acció Humanitària per tal de conèixer  diferents estratègies per respondre a les diferents problemàtiques de salut en l'àmbit humanitari: desnutrició aguda, epidèmies (Còlera, Èbola, Malària) i malalties no contagioses entre d'altres; i una presentació de les principals malalties tropicals a les que s'exposa el personal expatriat en el terreny i les malalties tropicals importades presents al nostre territori.

Resultats d'aprenentatge


Al final de l'assignatura els/les participants podran:

- Identificar els principals elements de la Cooperació Internacional i en particular de l'Acció Humanitària

- Descriure els principals problemes de salut presents en les crisis humanitàries i la resposta a aquests problemes

- Llistar les etapes de la gestió del cicle de projecte i detallar-ne els elements essencials de cadascuna d'elles

- Explicar el rol d'infermeria en una resposta humanitària

- Reconèixer les principals malalties tropicals presents en el terreny i les mesures de prevenció per cadascuna d'elles i les malalties tropicals importades presents al nostre territori.

Metodologia de treball


Metodologies docents:

MD 1: Sessions de classe explicatives

MD 3: Treballs en grup

MD 11: Treball autònom

Continguts


Unitat 1 : La Cooperació Internacional (2h)

Presentació de l’assignatura

Globalització y Evolució de la Cooperació Internacional

Anàlisis crític de la Cooperació al desenvolupament

Diferències entre Cooperació al Desenvolupament vs. Acció Humanitària

 

Unitat 2 : Gestió de Projectes en Cooperació Internacional  (2h)

El Cicle de Projecte

L’enfocament de Marc Lògic

L’Avaluació de projectes

 

Unitat 3:  Introducció a l’Acció Humanitària i als principals problemes de salut en crisis humanitàries  (4h)

-Què és l’Acció Humanitària?

- Principals problemes de salut en crisis humanitàries i avaluació de necessitats en una crisis humanitària

-Introducció a la Epidemiologia en Emergències i indicadors per mesurar l’estat de salut d’una població.

 

Unitat 4:   Epidèmies més freqüents en l’àmbit humanitari i abordatge de les mateixes (6h)

- Principals epidèmies presents en crisis humanitàries (Còlera, Èbola, Malària, Xarampió)

 

Unitat 5: Abordatge de les malalties no transmissibles i de la Salut Sexual i Reproductiva en crisis humanitàries (2h)

- Clínica bàsica, resposta clínica, resposta operacional de les malalties no transmissibles i a la Salut sexual i reproductiva

 

Unitat 6:  Resposta en Salut a situacions de conflicte (2h)

  • Cirurgia en zones de conflicte
  • Mass Casualty Plan
  • Violència Sexual i Salut Mental

 

Unitat 7:  Salut Internacional  (2h)

- Principals patologies a les que s’exposa el personal expatriat a terreny i mesures de prevenció

- Principals patologies importades presents a Europa: Clínica bàsica, resposta clínica.

 

Unitat 8: Desastres Naturals i afluència massiva de pacients (2h)

  • Tipologia d´intervenció en salut en diferents escenaris: terratrèmols, huracans, inundacions, tsunami...i plans de contingència davant l’arribada massiva de pacients.

 

Unitat 9: Abordatge de la desnutrició aguda  en crisis humanitàries  (4h)

-Què és la desnutrició Aguda i el seu impacte al món.

-Les diferents estratègies de resposta a la desnutrició aguda

- Principals problemes de salut en pediatria: clínica bàsica, resposta clínica i resposta operacional.

 

Unitat 10:  El paper d’infermeria en l’àmbit humanitari (2h)

  • Funcions d’infermeria
  • Possibles sortides professionals

 

Unitat 11:  Cas pràctic (4h)

Realització, en grups, d’un cas pràctic en que l’alumnat haurà de fer front a un context real i definir les activitats a dur a terme per respondre als problemes de salut presents

Activitats d'aprenentatge


Tipología Actividat

ECTS

HORES

AF1. Classe magistral

1,5

37

AF2. Tutoríes presencials

0

0

AF5. Seminaris/Case study

0.25

6

AF6. Teball en grup

0

0

AF7. Treball individual

0.25

6

AF9. Estudi personal

3

49

Sistema d'avaluació


 

Sistema d’Avaluació

Qualificacions

Ponderació

Competències avaluades

Estudi de Cas (en grup)

50%

CE16, CG5

Treball individual

20%

CG4, CG7

Test OL

20%

CE16, CG4, CG5, CG6, CG7

Assistència

10%

 

És obligatori superar la prova avaluadora de l’estudi de cas i del Test OL amb un mínim de 5 per poder fer la ponderació amb la resta de qualificacions

S’utilitza el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD1125/2003

Periode de Recuperació: Durant el periode de recuperacó l’estudiant podrà realitzar un treball individual. Es mantindran les qualificacions de l’avaluació continuada.