Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials


Específica

 • CE2_Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria

 • CE3_Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació i els mecanismes d'acció dels mateixos

 • CE4_Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscs associats i/o efectes derivats de la seva administració i consum

 • CE7_Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital

 • CE9_Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat

Descripció


 

Infermeria d’urgències i emergències extrahospitalàries es una assignatura optativa del tercer curs de grau d’infermeria. Pretén iniciar a l’alumne al món de l’assistència integral prehospitalaria amb caràcter urgent i en el coneixement d’aspectes tant diferenciadors d’aquest àmbit respecte d’altres. Pretén que a l’alumne tingui la capacitat de fer raonaments lògics, tingui pensament crític, aprengui a  prioritzar les cures en situacions d’urgències o emergències davant d’una altíssima pressió i estrès.

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d’aprenentatge esperats seran el següents:

 • Desenvolupar actituds i habilitats per tal de saber prioritzar les cures i prendre les decisions adients a cada situació.
 • Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions en les quals es poden trobar per tal de resoldre problemes clínics.
 • Desenvolupar habilitats i destresa en el maneig de pacients en situacions  crítiques i complexes.
 • Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • Desenvolupar actituds i habilitats per tal de participar activament en equips multidisciplinars i liderar en el cas que calgui.
 • Desenvolupar actituds i habilitats per donar recolzament i atenció a les famílies.
 • Ser conseqüents amb la gestió de recursos humans i materials.

Metodologia de treball


En referència a les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes, la següent taula ho resum juntament amb els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències que han de treballar. Amb aquesta combinació es pretén que l’alumne tingui una participació més activa i que pugui interaccionar amb els companys mitjançant un aprenentatge cooperatiu i fomentant el raonament crític i la priorització de les cures.

Activitat

ECTS

Metodologia

Competències

Classe magistral

2

 Sessions de classes expositives, classes dirigides al debat i aclariment de continguts i classes de discussió de casos

CB4

CE2, CE3, CE4, CE7, CE9

CG6, CG11, CG15

 Seminaris

0.5

Treball de situacions utilitzant el aprenentatge basat en problemes (ABP)

Discussió de casos i simulacions

Activitats d’aprenentatge cooperatiu

Pràctiques de simulació recreant l’exercici professional

CB2, CB3, CB4

CE2, CE3, CE4, CE7, CE9

CG6, CG11, CG15

 

 Tutories presencials /no presencials

0.5

 Activitats de seguiment i avaluació formativa per orientar sobre l’aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds.

Orientació pedagògica per millorar l’aprenentatge cooperatiu i individual

CB2, CB3, CB4

CE2, CE3, CE4, CE7, CE9

CG6,  CG15

 

 Estudi Personal

2

Treball autònom

Lectures de textos, articles i guies recomanades

Preparació dels temes per els treballs en grup i individual

Estudi de continguts treballats a la matèria

Preparació de la avaluació

CB2, CB3, CB4

CE2, CE3, CE4, CE7, CE9

CG6,  CG15

 

Continguts


 1. Introducció
  • Concepte urgències i emergències extrahospitalàries
  • Sistema espanyol i català de la atenció extrahospitalària
  • Gestió dels recursos a Catalunya
  • Funcionament de les unitats del SEM
 2. Aspectes  ètics i legals de l’atenció extrahospitalària
 3. Reanimació Cardiopulmonar
  • Algoritme del SVA
  • Avaluació de la persona (ABCDE)
 4. A: Vía aéra
  • OVACE- Obstrucció de la via aèria
  • Dispositius de ventilació
 5. B: Ventilació
  • Patologies respiratòries més prevalents:
   • Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica. Exacerbació Aguda
   • Asma Bronquial
   • Edema Agut de Pulmó
   • Pneumotòrax (a tensió)
  • Ventilació Mecànica No Invasiva
 6. C: Circulació
  • Arítmies: Taquiarítmies i bradiarítmies
  • Síndrome Coronari Agut. Codi IAM
  • Xoc. Tipologies
  • Hemorràgies
 7. D: Dèficit neurològic
  • Accident Vascular Cerebral. Codi
  • Traumatisme Craneoencefàlic
  • Hipertensió Intracraneal
 8. E: Valoració secundaria del pacient
 9. Mobilitzacions/Immobilitzacions dels pacients
 10. Farmacologia d’urgència
  • Administració
  • Dilucions/concentracions
 11. Casos i simulacions

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


L’avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Participació a l’aula 

10%

CB2, CB3, CB4

CE2, CE3, CE4, CE7, CE9

CG6, CG11, CG15

Treball en grup i individual

40%

CB2, CB3, CB4

CE2, CE3, CE4, CE7, CE9

CG6, CG11, CG15

Examen

50%

  CB2, CB3, CB4

CE2, CE3, CE4, CE7, CE9

CG6, CG11, CG15

Degut al caràcter de l’assignatura els seminaris seran d’assistència obligatòria.Per tal de garantir l’assoliment de l’adquisició de competències necessàries per superar l’assignatura s’estableix que:

 • La falta injustificada comportarà un 0 de nota al seminari que ha faltat.
 • Si la falta es justificada el % d’aquest seminari sumarà a la nota del seminari pràctic.
 • Per aprovar l’assignatura serà imprescindible tenir aprovades totes les activitats avaluadores.
 • En el cas de suspendre l’assignatura, l’alumne haurà de realitzar un examen de recuperació  per poder aprovar l’assignatura.

 

Bibliografia


Bàsica

European Resuscitation Council. Soporte Vital Avanzado. 1ªed. Madrid: ERC, 2010.

Jiménez   L. Medicina de urgencias y emergencias. 4ªed. Madrid: Elsevier, 2009 

Julián A. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 3ªed. Toledo, 2010. [internet].Disponible en: http://www.cht.es/cht/cm/cht/tkContent?pgseed=1341747013942&idContent=9022&locale=es_ES&textOnly=false

Los servicios de emergencia y urgencias médicas extrahospitalarias en España [internet]. Madrid: Mensor; 2012 [consulta 2 de julio de 2012] Disponible en: http://www.mensor.es/es/LosserviciosdeemergenciasyurgenciasmEdicasExtrahospitalariasenEspaNa.pdf.pdf

Recomanacions per a la Ressuscitació 2015 del Consell Europeu de Ressuscitació (ERC).). [internet].  Barcelona: Consell català de ressuscitació;2018. Disponiblre en: http://ccr.cat/wp-content/uploads/2018/01/recomanacions_ERC_2015_principals_novetats_traduccio_oficial_CCR-1.pdf 

 

www.americanherart.org

www.ccr.cat

www.cercp.es

www.erc.edu

www.ilcor.org

www.resus.org.uk