Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Carolina Chabrera Sanz
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Descripció


 

Infermeria d’urgències i emergències extrahospitalàries es una assignatura optativa del tercer curs de grau d’infermeria de l’ESCST que pretén proporcionar a les futures infermeres els coneixements bàsics per què puguin realitzar una valoració adequada, estabilització i posteriorment traslladar a un centre hospitalari i al mateix temps proporcionar una atenció integral de qualitat adequada a les necessitats i a la gravetat de la patologia del pacient en situació d’urgència i d’emergència en l’àmbit hospitalari i ’extrahospitalari.

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d’aprenentatge esperats seran el següents:

RA 2. Seleccionar i realitzar intervencions infermeres des d'un plantejament integral adequades a cada etapa en cada nivell d’atenció´ de salut

RA 17. Seleccionar les activitats de cribratge i seguiment pertinents.

RA 19. Aplicar el procés d’atenció´ infermer des d'un model de cures integrador i holi´stic

RA 25. Seleccionar els diversos recursos d’atenció social i sanitària a les persones adultes.

RA26. Conèixer les estratègies de treball en equip així com l’aportació específica infermera.

RA 47. Aplicar els protocols i procediments de cures infermers integrals adequats en cada fase del procés salut-malaltia.

Metodologia de treball


 

MD1. Sessions de classes expositives

MD2. Seminaris

MD3. Treball en grup

MD 4. Treballs individuals

MD 9. Pràctica dirigida

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

 

Continguts


Bloc 1. Introducció

          1.1 Concepte d’urgències i emergències

          1.2. Sistema d’emergències Mèdiques

          1.3. Gestió de recursos a Catalunya

         1.4.  Funcionament de les unitats del SEM

         1.5.Aspectes ètics i legals de l’atenció extrahospitalària.

Bloc 2. Síndrome Coronari Agut

                2.1. Característiques del pacient amb codi IAM

                2.2. Interpretació ECG a urgències

                2.3. Codi IAM

 

Bloc 3. Patologia Neurològica

                3.1. Accident Vascular Cerebral: definició , classificació, avaluació

                3.2. Crisis convulsiva

                3.3. Codi ICTUS

 

Bloc 4. Pacient traumàtic

4.1. Traumatisme Cranioencefàlic

4.2.  Pacient amb trauma toràcic

4.3. Pacient amb trauma abdominal

        4.4. Pacient amb lesió medul·lar aguda traumàtica

        4.5. Pacient amb trauma d’extremitats

   4.6. Lesions per aixafament

4.7. Mobilitzacions i immobilitzacions

                      - Mobilització de ferits

        -  Material d’immobilització

             -  Extracció de casc

4.8. Codi PTT/SVAT

 

Bolc 5. Triatge

5.1.Conceptes AMV i Catàstrofes

5.2. Triatge a les catàstrofes

5.3.Aplicació Procediment AMV

 

Bloc 6. Farmacologia d’urgències

 

6.1.Administració

6.2. Dissolucions /concentracions

Activitats d'aprenentatge


 

Tipologia Activitat

 

ECTS

 

Hores

AF1. Classe magistral

1,6

40

AF2 Tutories presencials

0,8

20

AF5 Seminaris

0,8

20

AF9. Estudi personal

1.8

45

Sistema d'avaluació


L’avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats.

 

 

 

Sistema d’avaluació

 

Ponderació

SE3. Treball grupal -Flipped Classeroom (pacient traumàtic)-

40%

 

 

 

SE5. Seminaris

trivial Medicació

20%

casos clínics

20%

Simulacre

20%

 

 

Informació important:

 

La falta injustificada a la sessió de treball individua (Trivial Medicació), seminaris (casos clínics), Flipped Classeroom (pacient traumàtic) i al seguiment individual (simulacre) comportarà un 0 d’aquella sessió.

 

La nota de la Flipped Classrroom es dividirà en un 50% nota d’autoavaulació i 50 % nota del docent.

 

Motius de faltes justificades

 1. Mort del cònjuge, fill, pare o mare d’un o altre cònjuge, nets, avis o germans.
 2. Malaltia o accident greu o hospitalització del cònjuge, fill, pare o mare d’un o altre cònjuge, nets, avis o germans. Es considera també malaltia greu aquella que comporti intervenció quirúrgica amb anestesia general o epidural.
 3. Permís per donar compliment a un deure inexcusable de caràcter públic.
 4. Malaltia de l’alumne, presentant un justificant.
 5. Altres circumstancies exposades per l’alumne a Junta de Direcció de l’ESCST, qui determinarà si el motiu justifica l’absència de l’alumne.

 

 

 

 

Recuperació:

 

 

La prova susceptible a recuperar és el treball de la Flipped Classroom en cas de suspendre l’assignatura, l’alumna haurà de realitzar el treball i la presentació d’aquest.

El treball i la presentació d’aquest es recuperarà en el període establert segons el calendari acadèmic.

 

Nota: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

 

Bibliografia


Bàsica

Ayuso Baptista T. Manejo inicial del paciente traumatizado grave: Urgencias y emergencias. Madrid: Aran; 2011.

Carrasco Jimenez MS; Paz De Cruz JA. Tratado de emergencias médicas. Madrid: Aran; 2000

De Vierna-Grosso A, Medina-Aragon FJ, Alvarez Leiva C. Gui´a ra´pida de fa´rmacos en emergencia extrahospitalaria. Madrid: Aran;2011

European Resuscitation Council. Soporte Vital Avanzado. 1ªed. Madrid: ERC, 2010.

Jiménez   L. Medicina de urgencias y emergencias. 4ªed. Madrid: Elsevier, 2009 

Julián A. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 3ªed. Toledo, 2010. [internet].Disponible en: http://www.cht.es/cht/cm/cht/tkContent?pgseed=1341747013942&idContent=9022&locale=es_ES&textOnly=false

Los servicios de emergencia y urgencias médicas extrahospitalarias en España [internet]. Madrid: Mensor; 2012 [consulta 2 de julio de 2012] Disponible en: http://www.mensor.es/es/LosserviciosdeemergenciasyurgenciasmEdicasExtrahospitalariasenEspaNa.pdf.pdf

Recomanacions per a la Ressuscitació 2015 del Consell Europeu de Ressuscitació (ERC).). [internet].  Barcelona: Consell català de ressuscitació;2018. Disponiblre en: http://ccr.cat/wp-content/uploads/2018/01/recomanacions_ERC_2015_principals_novetats_traduccio_oficial_CCR-1.pdf 

 

www.americanherart.org

www.ccr.cat

www.cercp.es

www.erc.edu

www.ilcor.org

www.resus.org.uk