Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional


Específica

 • CE13_Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantitzar el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE15_Dirigir, avaluar i fer les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la familia i la comunitat

 • CE21_Conèixer els problemes de salut més freqüents en les persones grans. Seleccionar les intervencions cuidadores adreçades a tractar o a prevenir els problemes de salut i la seva adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona anciana

 • CE20_Comprendre els canvis associats al procés d'envelliment i de la seva repercussió en la salut. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés d'envellir

Descripció


Les persones tenen un paper actiu, des de la seva autonomia, en com serà el seu procés d’envelliment. La prevenció i el foment d’un envelliment saludable millora la qualitat de vida en les persones quan es trobaran en el període de l’ancianitat.

Tot i això, l’envelliment comporta modificacions en l’organisme de les persones, que, en ocasions poden esdevenir processos patològics i síndromes propis d’aquesta etapa de la vida. Infermeria forma part de l’equip multidisciplinari que proporciona les cures a les persones grans, sent un peça clau en aquets equip d’atenció sanitària.

La de l'Associació Nord-americana d'Infermeres, defineix la infermeria gerontològica com "la professió que abasta la promoció i manteniment de la salut, la prevenció de les malalties i el foment de l'autocura en l'Adult Major dirigits cap a la restauració i abast del seu òptim grau de funcionament físic, psicològic i social, abasta també el control de les malalties i la cura, assegurant la comoditat i dignitat fins a la mort ".

Aquesta assignatura ha de proporcionar a l’estudiant els instruments per optimitzar l’atenció a l’envelliment des de la salut a la malaltia.

Resultats d'aprenentatge


 

RA 2. Seleccionar i realitzar intervencions infermeres des d'un plantejament integral adequades a cada etapa en cada nivell d'atenció de salut.

RA 9. Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa.

RA 18. Identificar els aspectes principals de les cures infermeres que necessiten els adults en situació d'alteració de la salut i dependència funcional

RA 19. Aplicar el procés d'atenció infermer des d'un model de cures integrador i holístic.

RA 26. Conèixer les estratègies de treball en equip així com l'aportació específica infermera.

RA 27. Reconèixer l'evolució del concepte de vellesa des de les perspectives: social, cultural i històrica.

RA 28. Identificar els determinants de salut de la persona gran.

RA 29. Comprendre els canvis inherents al procés d'envellir i la seva relació amb la qualitat de vida i la prevenció.

RA 30. Conèixer les principals síndromes i problemes de salut orgànics i funcionals, de salut mental i socials prevalents en les persones grans.

RA 31. Aplicar el procés infermer, des de plantejaments reflexius, sistèmics i integradors de la pràctica del cuidar.

RA 34. Establir una comunicació eficaç amb les persones, famílies i grups i fomentar l'educació per a la salut.

RA 36. Fomentar estils de vida saludables i l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

RA 37. Conèixer els recursos d'atenció a les persones grans.

Metodologia de treball


Metodologies docents

MD 1. Sessions de classes expositives

MD 2. Seminaris

MD 3. Treball en grup

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

Continguts


1- Presentació assignatura. Procés d'envellir. Envelliment saludable.

 • Determinants d’un envelliment saludable.
 • Enfocament proactiu per la salut i el benestar.
 • Les malalties cròniques

Concepte de malaltia crònica.

Aspectes bàsics de les malalties cròniques.

Malalties cròniques més prevalents en la gent gran.

Pacient crònic : Actuació infermera.

 • Fragilitat: Definicions.

Instruments per al diagnòstic.

Fragilitat com a eina d'avaluació de riscos.

Epidemiologia.

Fisiopatologia.

Intervencions

2. Valoració geriàtrica Integral (VGI).  Autocura de la salut en les persones ancianes.

 • Concepte i dimensions de la valoració geriàtrica.
 • Objectius de la VGI.
 • L’autocura en la gent gran: factors inhibidors i factors facilitadors.
 

3- Patologies en la gent gran.  Presentació clínica. Cures infermeres

     Malaltia pulmonar obstructiva crònica. MPOC

 • Modificacions del sistema respiratori en l'envelliment.
 • Intervencions infermeres en els tres nivells de prevenció.
 • Actuació infermera en el pacient amb MPOC estable.

      Diabetis Mellitus T II

 • La diabetis en l’ancià: Diabetis Mellitus Tipus II
 • Manifestacions clíniques i formes de presentació en la gent gran.
 • Les complicacions  de la diabetis: immediates i a llarg termini.
 • Cures infermeres

       Insuficiència Renal Crònica (IRC). Infeccions del tracte urinari (ITU).

 • Població i factors de risc.
 • Classificació. Estadis evolutius de la IRC.
 • Abordatge del malalt amb  insuficiència renal crònica  avançada.
 • Tipus de ITU. Presentació en la gent gran.
 • Cures infermeres

       Insuficiència cardíaca congestiva i pneumònia en els ancians.

 • Plans d’atenció per els ancians amb insuficiència cardíaca amb risc de presentar les

    síndromes geriàtrics.

 • Signes i símptomes de la presentació clínica de la pneumònia en la gent gran.
 • Cures infermeres en la IC i pneumònia

4- Síndromes geriàtrics

 • Definició de síndromes geriàtric.
 • Tipus  de síndromes geriàtrics.
 • Conseqüències en la salut  de la gent gran.

       La gran síndrome geriàtrica: La Immobilitat.

 • Causes i graus d’afectació  de la immobilitat.
 • Valoració infermera de les conseqüències de la immobilitat.
 • Pla d’actuació  multidisciplinar i d’infermeria en el síndrome d’immobilitat.

      Nutrició i envelliment. Malnutrició. Trastorns de la deglució. Disfàgia.

 • Importància de la nutrició en l’ancià.
 • Canvis fisiològics en la gent gran relacionats amb la nutrició.
 • Malnutrició, Pèrdua de pes. Anorèxia.
 • Trastorns de la deglució: disfàgia orofaríngia.

         Úlceres per pressió. "L'epidèmia sota els llençols"

 • Definició i etiologia de les UPP.
 • Prevenció de les UPP
 • Abordatge terapèutic del pacient amb UPP.
 • Rol i intervencions d’infermeria

    Incontinència urinària (IU). Retenció urinària. Constipació i incontinència fecal.   

 • Definició, tipus i factors de risc per desenvolupar IU.
 • Impacte de la IU en la qualitat de vida dels ancians.
 • Cures d’infermeria en els diferents tipus IU.
 • Etiologia de la retenció d’orina.
 • Etiologia i abordatge terapèutic en la constipació
 • Cures infermeres

     Alteracions de la marxa, inestabilitat i caigudes.

 • Envelliment i els efectes en la marxa.
 • Efectes del deteriorament de la marxa: les caigudes.
 • Factors de risc: actuació infermera en la prevenció.
 • Intervencions infermeres post-caiguda.

     Delirium  o síndrome confusional aguda.

 • Definició, diagnòstic, indicador de qualitat, impacte.
 • Factors precipitants  relacionats amb la medicació.
 • Prevenció i maneig  del delirium. Rol infermer.

   Depressió i ansietat. Trastorns del son.

 • Depressió en l’ancià. Diagnòstic i tractament.
 • Ansietat. Definicions i tractament.
 • Trastorns de la son. Classificació.
 • Intervencions d’infermeria.

  5- Deteriorament cognitiu i trastorns de la personalitat. Demència.

 • Tipus de demència, criteris de classificació.
 • Diagnòstic de la demència.
 • Demència tipus Alzheimer.
 • Trastorns conductuals en la demència: el pacient agressiu.
 • Abordatge terapèutic
 • Rol i actuacions infermeres en tot el procés

 6- Farmacologia i iatrogènia. Automedicació.

 • Ús dels fàrmacs en la població anciana.
 • Interaccions reaccions adverses.
 • La gent gran població de risc a les RAM (reacció adversa als medicaments).
 • Prevenció de les RAM: Principis generals per a la prescripció de fàrmacs en l'ancià
 • Adherència terapèutica: factors condicionants en la gent gran. Rol infermer
 •  El dolor
 • Cures infermeres del pacient gran amb plurimedicació

7.  Final de vida en el pacient crònic complex.

 •  Pacient crònic complex. Epidemiologia
 •  Identificació del pacient crònic complex
 •  Eines mes comunes per identificar la situació de final de vida en pacients crònics

complexes.

 •  Factors pronòstics i criteris de final de vida en malalties cròniques avançades.
 •  Objectius de l’atenció als pacients en la fase de final de la vida. “Planificació anticipada del final de la vida”.
 •  Abordatge infermer al pacient crònic complex

8.  Aspectes socioeconòmics i legals.

 • Què és el treball social.
 • Recursos socials.            
 • Recursos socio sanitaris.             
 • Diferència entre discapacitat i dependència 
 • Llei de Promoció de l’autonomia personal  atenció ales persones amb dependència
 • Incapacitacions.  Marc Legal.
 • Tipus d’incapacitacions

Activitats d'aprenentatge


Activitats formatives

Tipologia Actividad

ECTS

 

AF1. Classe magistral

1,2

Classes dirigides a exposició de continguts teòrics, fomentant el debat

AF2. Tutories presencials

0,6

Activitats formatives per orientar sobre l’aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds.

AF6. Treball en grup

0,2

Orientacions pedagògiques per orientar l’aprenentatge cooperatiu.

Exposició dels treballs,  PAE

AF9. Estudi personal

2

Lectures de textos recomanats, articles, guies de pràctica clínica, etc.

Preparació dels temes per el treball en seminari i per l’exposició dels mateixos.

Estudi dels continguts treballats en la matèria

Sistema d'avaluació


 

Sistema d’avaluació

 

Qualificacions

Ponderació

Competències avaluades

SE1. Examen

40%

CG3-CG4-CG7-CG8- CG9-CE14-CE15-CE21

SE3. Treball en grup

30%

CG2-CG9-CE14-CE21

SE8. Seguiment individual:

 • Treball en grup: PAE (10%)
 • tutories presencials: Simulació (5%)

15%

 

 • CG7
 • CG3-CE14

SE4. Participació a l’aula (Simulació)

15%

CG1- CG6- CG8-CG9-CG11- CE13-CE15- CE21

ÉÉs obligatori superar la prova avaluadora de l’examen final amb un mínim de 5 , per poder fer la ponderació amb la resta de qualificacions.

SS'utilitza el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003  

 

Període de recuperació

 

Durant el període de recuperació l’estudiant podrà realitzar una prova escrita. Es mantindran les qualificacions de l’avaluació continuada

Bibliografia


Bàsica

1.       Tabloski PA. Enfermeria gerontológica. Prentice-hall. 2010

Auerhahn C, Capezuti E, Flaherty E. Resnick B. Geriatric Nursing Review Syllabus: A Core Curriculum in Advanced Practice Geriatric Nursing, New York: American Geriatrics Society. 3rd Edition. 2011

Flaherty E, Resnick B, Auerhahn C, Boltz M, Capezuti E, Galik E. Geriatric Nursing Review Syllabus: A Core Curriculum in Geriatric Nursing 3rd ed. New York: American Geriatrics Society;   2011

García Hernández M, Martínez Sellarés R. Enfermería y envejecimiento. Elsevier. 2012

Guillen Llera F, Perez del Molino Martin J. Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico. 2ª ed. Masson, 2007

Halter JB, Ouslander JG, Tinetti ME, Studenski S, High KP, Asthana S. Hazard's Geriatric Medicine & Gerontology, Sixth Edition Publisher: McGraw-Hill 2009

Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB, Resnick B. Essentials of Clinical Geriatrics. 7 Edition . McGraw Hill Professional Publishing Company. 2013

Kennedy-Malone L. Advanced Practice Nursing in the Care of Older Adults., Edition:1st.2014

Martínez Cruz B, Monleón Just M, Carretero Lanchas Y, García-Baquero Merino M T. Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida. Elsevier. 2012

Reuben D, Herr KA, Pacala JT, Pollock BG,  Potter JF, Semla TP. Geriatrics At Your Fingertips. PharmD. Publisher: (AGS) 2013

Reuben D, Herr KA, Pacala JT, Pollock BG,  Potter JF, Semla TP. Geriatrics At Your Fingertips. PharmD. Publisher: (AGS) 2013