Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi


General

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

 • CG18_Conèixer les estratègies per pendre les mesures de confortabilitat i atenció de simptomes, adreçades al pacient i familia, en l'aplicació de cures palitatives que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals


Específica

 • CE10_Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar a l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència

 • CE11_Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva hitòrica, per comprendre l'evolució de la cura d'infermeria

Descripció


Enfermería Integrada I és una assignatura obligatòria complexa, però un espai ideal per tal de que l’estudiant en grups reduïts integri horitzontal i verticalment les competències específiques d’Infermeria i les competències genèriques de les matèries de primer curs.

Per a la simulació dels coneixements de les diferents àrees curriculars del primer curs del grau, s’utilitzen principalment la combinació de dos tècniques de cooperativa d’aprenentatge tant a Integrada I com a Integrada II: El Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) en la que el professor actua com element facilitador d’aquest aprenentatge; i la tècnica “buzz group” on mitjançant la discussió de petits grups d’alumnes en les diferents funcions proposades consensuen les seves idees sobre un tema. Aquestes metodologies d’aprenentatge permeten el desenvolupament de la totalitat de les competències que seran difícils de gestionar i avaluar des de una metodologia docent.

Degut al caràcter de la pròpia assignatura i la metodologia utilitzada, la docències es realitza en petits grups de no mas de 25 alumnes en els seminaris i no més de 10 en simulació.

L’estructura de la assignatura és:

 1. Seminari: Treball grupal de casos mitjançant ABP, amb seguiment tant del contingut del treball com de la participació del alumne.
 2. Diari reflexiu: Treball individual d’observació que realitza l’estudiant amb una tutoria grupal amb assessorament per el desenvolupament del mateix.
 3. Simulació: Les classes en el Centre de Simulació e Innovació en Salut (CSIS) es realitzen en grups reduïts on es treballa les habilitats tècniques o procediments, la discussió, l’anàlisi de casos, els coneixements teòrics, la resolució de problemes, la presa de decisions, el treball en equip i totes aquelles activitats bàsiques que realitza l’Infermer/a assistencial. Consta de 9 sessions de 2 hores cada una.

Resultats d'aprenentatge


Bloc de seminari:

RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA  2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 3. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada.

RA 4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria

RA 5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

RA 6. Relacionar-se positivament amb altres persones

RA 7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatges com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.

RA 12. Conèixer els fonaments històrics de la infermeria.

RA 13. Reconèixer les característiques epistemològiques i històriques que han contribuït al desenvolupament de la infermeria com a ciència.

Bloc de Simulació:

RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA  2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

RA 16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades.

Metodologia de treball


 

MD2. Seminaris.

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida.

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

MD 12. Aprenentatge col·laboratiu

MD 13. Lectura crítica

Continguts


L’assignatura s’estructura en: seminaris que es treballen a l’aula i pràctiques clíniques simulades en les instal·lacions del CSIS de l’ESCST, en les que s’imparteixen laboratoris de simulació (LBS).

En els seminaris es treballen 4 casos en grups reduïts.

En els LBS es treballen els següents continguts:

Bloc 0. Adaptació al Laboratori de Simulació d’Infermeria

Bloc 1. Mesures estàndards i universals

 1. Mesures d’higiene i d’asèpsia
 2. Mesures estàndards de protecció
 3. Mesures d’aïllament

Bloc 2. Mesures de confort i de seguretat

              2.1. Ergonomia: mecànica postural

              2.2. Tranferències

              2.3. Realització de llit desocupat

              2.4. Realització de llit ocupat

 

Bloc 3. Cures del pacient enllitat

              3.1. Canvis posturals

              3.2. Higiene completa

              3.3. Utilització de la cunya

              3.4. Cures post mortem

              3.5. Valoració i extracció de fecalomes

              3.6. Sondatge rectal

              3.7. Administració d’ènemes

Bloc 4. Primers auxilis

4.1. RCP bàsica + DEA

4.2. RCP bàsica en pediatria i nounats

4.3. Maniobra de Heimlich

 

 

Activitats d'aprenentatge


En quant a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en les mateixes, la següent taula les resumeix incloent els crèdits assignats en cada una de les activitats i les competències en les que en les mateixes es treballen. En aquesta combinació d’activitats es pretén que l’alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d’aprenentatge cooperatiu, fomentant-se el pensament crític.

 

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF5. Seminaris

1

MD2. Seminaris

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida

MD10. Simulació

MD12. Aprenentatge col·laboratiu

MD13. Lectura crítica               

CB1, CB4, CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG12, CG15, CG17, CE11, CE16, CE23

 

AF9. Estudi personal

3

MD4. Treball individual

MD 11. Treball autònom

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6

Sistema d'avaluació


Tal com acorda el Pla Bolonya l’avaluació es realitzarà a través de l’avaluació de competències. Les ponderacions de l’avaluació es realitzaren de forma coherent amb les activitats formatives i metodològiques docents utilitzades en l’assignatura:

EVALUACIÓ

Ponderació

Activitat avaluada

Seminaris

30%

Avaluació dels casos

Treball Individual

30%

Diari Reflexiu 20%

Registres LBS 10%

Proba pràctica LBS

30%

Examen del treball desenvolupat en els LBS

Seguiment LBS

5%

Participació, actitud, etc.

L’avaluació dels casos es portarà a terme les rúbriques del dossier del alumne, podent-se incrementar o disminuir la puntuació de cada un dels ítems dins del interval de puntuació establerta (es pot puntuar altres fraccions diferents en funció dels casos concrets i segons necessitats como 0.6, 0.7, etc.).

 

Al finalitzar el cas, cada estudiant de forma individual tindrà de respondre a dos preguntes obertes que es pengen en el Moodel.

 

La qualificació obtinguda per cada alumne, pot fer variar la qualificació obtinguda del grup en el treball del cas.

No és necessari treure un 5 en cap de les proves avaluadores.

Recuperació:

La recuperació dels seminaris i del diari reflexiu es realitzarà en el període de recuperació  corresponent a cada trimestre.

La recuperació de simulació (LBS) es realitzarà el 3r trimestre amb una Avaluació Objectiva Estructurada d’Habilitats Tècniques – (AOEHT):

-La proba pràctica de Infermeria Integrada I i II es recuperarà amb la superació del escenari corresponent de la proba pràctica (sistema d’avaluació AOEHT) de Infermería Integrada III.

 

-En l’assignatura de Infermería Integrada III, en cas de suspendre la proba pràctica, aquesta serà susceptible d’aprovar en el període de recuperació del 3r trimestre.

 

L’assistència tant als seminaris com a les sessions de simulació, son obligatòries.

És molt important que l’estudiant consulti els documents:

- Dossier del alumne Infermería Integrada I.

- Guia del CSIS: “Guía com sobreviviure als LBS”.

Que es troben en el aula virtual Moodel de la assignatura de la mateixa, per la repercussió que pot tenir el incompliment en la avaluació.