Informació general


Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Descripció


Infermeria Integrada I és una assignatura obligatòria complexa, però un espai ideal per tal de que l’estudiant en grups reduïts integri horitzontal i verticalment les competències específiques d’Infermeria i les competències genèriques de les matèries de primer curs.

Per adquirir els resultats d'aprenentatge de les diferents àrees curriculars del primer curs del grau, s’utilitzen diferents tècniques d’aprenentatge tant a Integrada I com a Integrada II, que son: L’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), en el que el professor actua com element facilitador d’aquest aprenentatge;  la tècnica “buzz group”, tècnica cooperativa d'aprenentatge que consisteix en la formació de petits grups de discussió amb l'objectiu de desenvolupar una tasca específica i la simulació. Aquestes metodologies d’aprenentatge permeten el desenvolupament de la totalitat de les competències

Degut al caràcter de la pròpia assignatura i la metodologia utilitzada, la docències es realitza en petits grups de no més de 25 alumnes en els seminaris i no més de 10 en simulació.

L’estructura de la assignatura és:

  1. Seminari: Treball grupal de casos mitjançant ABP, amb seguiment tant del contingut del treball com de la participació del alumne.
  2. Diari reflexiu: Treball individual d’observació que realitza l’estudiant amb una tutoria grupal amb assessorament per el desenvolupament del mateix.
  3. Simulació: Les classes en el Centre de Simulació e Innovació en Salut (CSIS) es realitzen en grups reduïts on es treballa les habilitats tècniques o procediments, la discussió, l’anàlisi de casos, els coneixements teòrics, la resolució de problemes, la presa de decisions, el treball en equip i totes aquelles activitats bàsiques que realitza l’Infermer/a assistencial. Consta de 9 sessions de 2 hores cada una.

Resultats d'aprenentatge


Bloc de seminari:

RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA  2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 3. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada.

RA 4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria

RA 5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

RA 6. Relacionar-se positivament amb altres persones

RA 7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatges com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.

RA 12. Conèixer els fonaments històrics de la infermeria.

RA 13. Reconèixer les característiques epistemològiques i històriques que han contribuït al desenvolupament de la infermeria com a ciència.

Bloc de Simulació:

RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA  2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

RA 16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades.

Metodologia de treball


 

MD2. Seminaris.

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida.

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

MD 12. Aprenentatge col·laboratiu

MD 13. Lectura crítica

Continguts


L’assignatura s’estructura en: seminaris que es treballen a l’aula i pràctiques clíniques simulades en les instal·lacions del CSIS de l’ESCST, en les que s’imparteixen laboratoris de simulació (LBS).

En els seminaris es treballen 4 casos en grups reduïts.

En els LBS es treballen els següents continguts:

Bloc 0. Adaptació al Laboratori de Simulació d’Infermeria

Bloc 1. Mesures estàndards i universals

1.1 Mesures d’higiene i d’asèpsia

1.2 Mesures estàndards de protecció

1.3Mesures d’aïllament

Bloc 2. Mesures de confort i de seguretat

2.1. Ergonomia: mecànica postura

2.2. Tranferències

2.3. Realització de llit desocupat

2.4. Realització de llit ocupat

Bloc 3. Cures del pacient enllitat

3.1. Canvis posturals

3.2. Higiene completa

3.3. Utilització de la cunya

3.4. Cures post mortem

3.5. Valoració i extracció de fecalomes

3.6. Sondatge rectal

3.7. Administració d’ènemes

Bloc 4. Primers auxilis

4.1. RCP bàsica + DEA

4.2. RCP bàsica en pediatria i nounats

4.3. Maniobra de Heimlich

 

 

Activitats d'aprenentatge


En quant a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en les mateixes, la següent taula les resumeix incloent els crèdits assignats en cada una de les activitats i les competències en les que en les mateixes es treballen. En aquesta combinació d’activitats es pretén que l’alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d’aprenentatge cooperatiu, fomentant-se el pensament crític.

 

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF5. Seminaris

1

MD2. Seminaris

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida

MD10. Simulació

MD12. Aprenentatge col·laboratiu

MD13. Lectura crítica               

CB1, CB4, CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG12, CG15, CG17, CE11, CE16, CE23

 

AF9. Estudi personal

3

MD4. Treball individual

MD 11. Treball autònom

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6

Sistema d'avaluació


Tal com acorda el Pla Bolonya l’avaluació es realitzarà a través de l’avaluació de competències. Les ponderacions de l’avaluació es realitzaren de forma coherent amb les activitats formatives i metodològiques docents utilitzades en l’assignatura:

AVALUACIÓ

Ponderació

Activitat avaluada

Seminaris

30%

Avaluació dels casos

Treball Individual

30%

Diari Reflexiu 20%

Registres LBS 10%

Proba pràctica LBS

30%

Examen del treball desenvolupat en els LBS

Seguiment LBS

10%

Participació, actitud, etc.

L’avaluació dels casos realitzats en grup, es realitza mitjançant rubriques d'avaluació que l'estudiant tindrà disponible en el dossier de l'alumne. Al finalitzar cada cas els estudiants de forma individual hauran de respondre a una pregunta oberta que podrà modificar-li la nota individual. 

L'assistència als seminaris i als laboratoris de simulació es recull en la normativa disponible en els dossiers específics de simulació i dels seminaris.

Es necessari obtenir una qualificació mínima de 6 en el diari reflexiu, de 7 en la mitjana dels seminaris i de 4 en la prova pràctica per aprovar l’assignatura.

 

Recuperació:

La recuperació dels treballs en grup dels seminaris es realitzarà en el període de recuperació corresponent a cada trimestre de forma individual.

La recuperació del diari reflexiu es realitzarà en el període de recuperació corresponent a cada trimestre.

La recuperació de simulació de la prova pràctica (LBS) d’ Infermeria Integrada I i II es realitzarà el 3r trimestre amb  la superació del escenari corresponent en l’Avaluació Objectiva Estructurada d’Habilitats Tècniques – (AOEHT)

-En l’assignatura de Infermería Integrada III, en cas de suspendre la prova pràctica, aquesta serà susceptible d’aprovar en el període de recuperació del 3r trimestre.

 

L’assistència tant als seminaris com a les sessions de simulació, són obligatòries.

És molt important que l’estudiant consulti els documents:

- Dossier del alumne Infermería Integrada I.

- Guia del CSIS: “Guía com sobreviviure als LBS”. Que es troben en el aula virtual Moodel de la assignatura de la mateixa, per la repercussió que pot tenir el incompliment en la avaluació.