Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Descripció


Enfermería Integrada II és una assignatura obligatòria complexa, però un espai ideal per tal de que l’estudiant en grups reduïts integri horitzontal i verticalment les competències específiques d’Infermeria i les competències genèriques de les matèries de primer curs.

Per a la simulació dels coneixements de les diferents àrees curriculars del primer curs del grau, s’utilitzen principalment la combinació de dos tècniques de cooperativa d’aprenentatge tant a Integrada I com a Integrada II: El Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) en la que el professor actua com element facilitador d’aquest aprenentatge; i la tècnica “buzz group” on mitjançant la discussió de petits grups d’alumnes en les diferents funcions proposades consensuen les seves idees sobre un tema. Aquestes metodologies d’aprenentatge permeten el desenvolupament de la totalitat de les competències que seran compexes de gestionar i avaluar des de una metodologia docent.

Degut al caràcter de la pròpia assignatura i la metodologia utilitzada, la docència es realitza en petits grups de no mas de 25 estudiants en els seminaris i no més de 10 en les sessions de simulació.

L’estructura de la assignatura és:

  1. Seminari: Treball grupal de casos mitjançant ABP, amb seguiment tant del contingut del treball com de la participació del estudiant.
  2. Diari reflexiu: Treball individual d’observació que realitza l’estudiant amb una tutoria grupal amb assessorament per el desenvolupament del mateix.
  3. Simulació: Les classes en el Centre de Simulació e Innovació en Salut (CSIS) es realitzen en grups reduïts on es treballa les habilitats tècniques o procediments, la discussió, l’anàlisi de casos, els coneixements teòrics, la resolució de problemes, la presa de decisions, el treball en equip i totes aquelles activitats bàsiques que realitza l’Infermer/a assistencial. Consta de 9 sessions de 2 hores cada una.

Resultats d'aprenentatge


Bloc de seminari:

RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA  2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 3. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada.

RA 4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria

RA 5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

RA 6. Relacionar-se positivament amb altres persones

RA 7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatges com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.

Bloc de Simulació:

RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA  2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

RA 16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades.

Metodologia de treball


 

MD2. Seminaris.

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida.

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

MD 12. Aprenentatge col·laboratiu

MD 13. Lectura crítica

Continguts


L’assignatura s’estructura en: seminaris que es treballen a l’aula i pràctiques clíniques simulades en les instal·lacions del CSIS de l’ESCST, en les que s’imparteixen sessions de simulació.

En els seminaris es treballen 4 casos en grups reduïts.

En les sessions de simulació es treballen els següents continguts:

Bloc 5: Exploració física i valoració de la persona

5.1. Anamnesis

5.2. Exploració física

5.3. Exploració de cap i coll

5.4. Exploració neurològica

5.5. Exploració pulmonar i toràcica

5.6. Exploració mamària

5.7. Exploració abdominal

5.8. Exploració d’extremitats

5.9. Constants Vitals (TA, FC, Tª, FR, Sat02, dolor)

5.10. Glicèmia capil·lar

Bolc 6: Preparació i administració de medicació i oxigenoteràpia

6.1.Càlcul de medicació

6.2. Medicació oral, SNG, tòpica, oftàlmica, òtica, intradèrmica, subcutània e intramuscular

6.3. Medicació endovenosa I: Bolus, microgoter i macrogoter

6.4. Medicació endovenosa II: Seroteràpia, utilització del dialaflow i bombes de perfussió

6.5.Oxigenoteràpia

6.6. Teràpia inhalatòria

6.7.Recollida de mostres d’esput

Activitats d'aprenentatge


En quant a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en les mateixes, la següent taula les resumeix incloent els crèdits assignats en cada una de les activitats i les competències en les que en les mateixes es treballen. En aquesta combinació d’activitats es pretén que l’alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d’aprenentatge cooperatiu, fomentant-se el pensament crític.

Activitat ECTS
AF5. Seminaris 1
AF9. Estudi Personal 3 

Sistema d'avaluació


Tal com acorda el Pla Bolonya l’avaluació es realitzarà a través de l’avaluació de competències. Les ponderacions de l’avaluació es realitzaren de forma coherent amb les activitats formatives i metodològiques docents utilitzades en l’assignatura:

AVALUACIÓ

Ponderació

Activitat avaluada

Treball en grup

30%

Avaluació dels casos

Treball Individual

30%

Diari Reflexiu 20%

Registres de les sessions de simulació 10%

Prova pràctica 

30%

Examen del treball desenvolupat en les sessions de simulació

Seguiment 

10%

Participació, actitud, etc.

 

S’utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, excel.lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003.

L’avaluació dels casos realitzats en grup, es realitza mitjançant rubriques d'avaluació que l'estudiant tindrà disponible en el dossier de l'alumne. Al finalitzar cada cas els estudiants de forma individual hauran de respondre a una pregunta oberta que podrà modificar-li la nota individual. 

L'assistència als seminaris i a les sessions de simulació es recull en la normativa disponible en els dossiers específics de simulació i dels seminaris.

Es necessari obtenir una qualificació mínima de 6 en el diari reflexiu, de 7 en la mitjana dels seminaris i de 4 en la prova pràctica per aprovar l’assignatura.

 

Període de recuperació

L’activitat avaluadora amb possibilitat de recuperació són: el treball en grup, el diari reflexiu i la prova pràctica

  • Els treballs en grup seran susceptibles de recuperar de forma individual en el període de recuperació.
  • El diari reflexiu serà susceptible de recuperar de forma individual en el període de recuperació.
  • En l’assignatura Infermeria Integrada II, en cas de suspendre la prova pràctica serà susceptible d’aprovar en el període en el 3r trimestre amb la superació del escenari corresponent en l’Avaluació Objectiva Estructurada d’Habilitats Tècniques – (AOEHT)

NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

 

L’assistència tant als seminaris com a les sessions de simulació, són obligatòries.

És molt important que l’estudiant consulti els documents:

- Dossier del alumne Infermería Integrada II

- Guia del CSIS: “Guía com sobreviviure als LBS”. Que es troben en el aula virtual Moodel de la assignatura de la mateixa, per la repercussió que pot tenir el incompliment en la avaluació.

Bibliografia


Bàsica

Base de datos de Enfermería: http://teledoc.urv.es/cuidatge

Base de datos de ciencias: http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud: http://bvsalud.isciii.es/

Fernández, G., González, I. Garcia,P. La diversidad frente al espejo, salud, interculturalidad y contexto migratorio. Ed. Abya-yala:Quito. 2008.

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ªed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

Martín-Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier, 2011.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ªed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed.Barcelona: Elsevier, 2011.


Complementària

American Nurses Association www.nursingworld.org

Cateterismo venoso central de insercio´n perife´rica en recie´n nacidos de cuidado intensiva. Peripherically-inserted Central Venous Catheter in Newborn Intensive Care Unit. Mauricio Barra P.1 *, Gema Santander M.1 ** http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062006000200003

Creacio´n de empresas. Disponible en: http://www.creatuempresa.org/es- ES/Paginas/CEHome.aspx

Drennan, V. et al. Establishing new nursing roles: a case study of the English community matron initiative. J Clin Nurs. 2011; 20 (1): 2948-2957.

Iatroge´nico traumas by nasoga´strico tube in very Premature nin~os: our casas y literatura review. Gasparella M, Schiavon G, Bordignon L, Buffo M, Benetton C, Zanatta C, Hierro M, Zoppellaro F, Perrino G. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22111291

Leininger, M. “Cuidar a los que son de culturas diferentes requiere el conocimiento y las aptitudes de la enfermeri´a transcultural”, Cultura de los cuidados, 1999, no 6, Alicante: 5-8. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5126/1/CC_06_01.pdf

Moreno Preciado, M. La relacio´n con el paciente inmigrante. Perspectivas investigadoras. Index Enferm v.14 n.50 Granada nov. 2005. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000200005

Ngo de la Cruz J. Alimentacio´n en otras culturas y dietas no convencionales. En AEPap ed. Curso de Actualizacio´n Pediatri´a 2012. Madrid: Exlibris Ediciones; 2012. p. 355-67. Disponible:http://cursosaepap.exlibrisediciones.com/files/49-128- fichero/9%C2%BA%20Curso_Alimentaci%C3%B3n%20en%20otras%20culturas.pdf

Ngo de la Cruz J. Alimentacio´n en otras culturas y dietas no convencionales. En AEPap ed. Curso de Actualizacio´n Pediatri´a 2012. Madrid: Exlibris Ediciones; 2012. p. 355-67. Disponible:http://cursosaepap.exlibrisediciones.com/files/49-128- fichero/9%C2%BA%20Curso_Alimentaci%C3%B3n%20en%20otras%20culturas.pdf

Real decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicacio´n, uso y autorizacio´n de dispensacio´n de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/23/pdfs/BOE-A-2018-14474.pdf