Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


General

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial


Específica

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Descripció


Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'alumne participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. Per altra banda, amb les diferents modalitats de realització dels treballs individuals, recull la seva experiència d'aprenentatge, realitzat en l'entorn clínic.

Per al seguiment i avaluació dels alumnes en les seves estades clíniques, existeixen dos figures rellevants: el/la tutor/a acadèmic/a i el/la tutor/a clínic/a. Ambdós tutors són els encarregats de garantir tant el desenvolupament de competències adquirides per l'alumne com la seva avaluació. Aquesta, es tracta d'una avaluació continuada i formativa, on s'avaluen tant competències genèriques com específiques. S’avaluaran també les habilitats tècniques de l’alumne, a través d’una Avaluació Objectiva Estructurada d’Habilitats Tècniques (AOEHT). 

L'assignatura d’Infermeria Integrada III és el primer contacte amb l’entorn assistencial de l’estudiant, en centres residencials i sociosanitaris, on podrà portar a la pràctica el que prèviament ha après en assignatures com Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones en edat adulta.

Resultats d'aprenentatge


RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA 2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 6. Desenvolupar habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que formen els equips interdisciplinaris.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.

Metodologia de treball


MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctiques clíniques

MD11. Treball autònom

Continguts


Els continguts que es treballen en Integrada III, estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

-           Relació entre el procés de cures i la metodologia infermera

-           Etapes i activitats de la metodologia infermera

-           Les taxonomies infermeres i la seva relació en el procés de cures

-           Les relacions personals e interpersonals

-           Diversitat cultural i praxis professional

-           L’entrevista com mètode de comunicació, d’avaluació i instrument terapèutic

-           Comprendre les situacions de salut en la seva dimensió teoria i pràctica emmarcant-la en el paradigma de complexitat

-           Factors determinants de la salut: factors personals, estil de vida, entorn de recursos assistencials,…

L’assignatura s’estructura en: seminaris que es treballen a l’aula i pràctiques clíniques en les diferents institucions/centres amb conveni amb la ESCST. S’avaluaran durant les pràctiques clíniques els coneixements que prèviament a Infermeria Integrada I i Integrada II, ja s’han treballat com a contingut de Laboratoris de simulació (LBS) en les instal·lacions del Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) de l’ESCST.

 

Bloc 0. Adaptació al Laboratori de Simulació d’Infermeria

Bloc 1. Mesures estàndards i universals

1.1.  Mesures d’higiene i d’asèpsia

1.2.  Mesures estàndards de protección

1.3.  Mesures d’aïllament

Bloc 2. Mesures de confort i de seguretat

2.1. Ergonomia: mecànica postural

2.2. Transferències

2.3. Realització de llit desocupat

2.4. Realització de llit ocupat

Bloc 3. Cures del pacient enllitat

3.1. Canvis posturals

3.2. Higiene completa

3.3. Utilització de la cunya

3.4. Cures post mortem

3.5. Valoració i extracció de fecalomes

3.6. Sondatge rectal

3.7. Administració d’ènemes

Bloc 4. Primers auxilis

4.1. RCP bàsica + DEA

4.2. RCP bàsica en pediatria i nounats

4.3. Maniobra de Heimlich

Bloc 5: Exploració física i valoració de la persona

5.1. Anamnesis

5.2. Exploració física

5.3. Exploració de cap i coll

5.4. Exploració neurológica

5.5. Exploració pulmonar i torácica

5.6. Exploració mamària

5.7. Exploració abdominal

5.8. Exploració d’extremitats

5.9. Constants Vitals (TA, FC, Tª, FR, SatO2, dolor)

5.10. Glicèmia capil·lar

Bloc 6: Preparació i administració de medicació i oxigenoterapia

6.1.Càlcul de medicació

6.2. Medicació oral, SNG, tòpica, oftàlmica, òtica, intradèrmica, subcutània i intramuscular

6.3. Medicació endovenosa I: Bolus, microgoter i macrogoter

6.4. Medicació endovenosa II: Seroteràpia, utilització del dialaflow i bombes de perfussió

6.5. Oxigenoterapia

6.6. Teràpia inhalatòria

6.7. Recollida de mostres d’esput

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu i el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria.

 

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF4. Pràctiques reglades

4

MD2. Seminaris

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctiques clíniques

MD 11. Treball autònom

 

CG9, CG11, CG15, CG17, CE14, CE16, CE26.

 

Activitat d’aprenentatge:

El treball autònom d’Infermeria Integrada III es tracta de realitzar la valoració i diagnòstic com a primera part d’un Procés d’Atenció Infermera en un pacient real de pràctiques escollit pel propi estudiant.

Aquest treball es desenvolupa de forma autònoma i posteriorment l’alumne realitza la presentació a la resta de companys en la última tutoria presencial.

 

Tutories presencials en grup o individuals:

El tutor/a acadèmic/a és el docent que s’encarrega del seguiment tutorial acadèmic del grup (format per un màxim de 10 alumnes). En Infermeria Integrada III, es realitzen seminaris presencials en grup, l'objectiu d'aquestes és fer el seguiment sobre els treballs que es desenvolupen en el període, així com l'exposició oral per part del estudiant durant el últim seminari presencial grupal.

Els seminaris presencials representen un espai ideal per fomentar la pràctica reflexiva de l’alumne envers el seu procés d’aprenentatge.

Sistema d'avaluació


Tal com acorda el Pla Bolonya, l’avaluació es realitzarà a través de l’avaluació de competències. Les ponderacions de l’avaluació es realitzaren de forma coherent amb les activitats formatives i metodològiques docents utilitzades en l’assignatura:

 

AVALUACIÓ

Ponderació

Activitat avaluada

SE1. Examen

30%

Avaluació Objectiva Estructurada d’Habilitats Tècniques (AOEHT)

SE2. Treball Individual

20%

Treball final de seguiment tutor/a acadèmic/a

SE5. Seminaris

10%

Seminaris presencials

SE7. Prova pràctica

40%

Seguiment individual tutor/a clínic/a

 

 

Informació important:

L’assistència a les pràctiques externes i als seminaris, requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST (Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes per estudiants de la UPF)" a la que l'alumne accedeix mitjançant l'aula virtual de cada assignatura del Pràcticum.

 

És molt important que l’estudiant consulti els documents:

- Dossier del alumne Infermeria Integrada III.

- Dossier de procediments d’infermeria de les assignatures d’Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II.

- Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF i la Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST (Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes per estudiants de la UPF).

- Guia del treball final i tota la documentació que es contempla a l'aula virtual Moodle.

Que es troben en el aula virtual Moodle de la assignatura de la mateixa i/o pàgina web oficial de la Universitat, per la repercussió que pot tenir el incompliment en la avaluació.

És molt important que l’estudiant estigui alerta de les informacions que es fan arribar a través de la mateixa plataforma previ a l’assignatura, durant i a posterior.

Serà necessari aprovar el treball individual d’Infermeria Integrada III, així com la prova pràctica (seguiment individual del tutor/a clínic/a) per poder fer mitja.

Recuperació:

La recuperació de l’examen pràctic de simulació (LBS) de Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II, es realitzarà el 3r trimestre amb una Avaluació Objectiva Estructurada d’Habilitats Tècniques – (AOEHT):

La prova pràctica de Infermeria Integrada I i II es recuperarà amb la superació del escenari específic d’aquestes assignatures dins del corresponent del sistema d’avaluació AOEHT de Infermeria Integrada III.

 

En l’assignatura d’Infermeria Integrada III, en cas de suspendre l’activitat avaluadora AOEHT, aquesta serà susceptible d’aprovar en el període de recuperació del 3r trimestre.

En cas de suspens del treball individual l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.  En cas de suspens de l'avaluació per part del/la tutor/a clínic/a, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s'haurà de recuperar durant els mesos de juny o juliol.

En cas de suspens de les pràctiques clíniques, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003. No serà possible recuperar les pràctiques externes si no es amb el consentiment de la pròpia Junta un cop aquesta hagi avaluat les causes del suspens en cada cas concret. Aquesta decisió es prendrà en el moment de la Junta d'Avaluació del propi període pràctic.

 

Requisits de matrícula:

Es recomana haver cursat les assignatures d’Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II durant el primer i segon trimestre del primer curs acadèmic previ a Infermeria Integrada III.

Bibliografia


Bàsica

Bulechek, G. M. (2013). Clasificación de Intervenciones de Enfermeria (NIC).

Johnson, M. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento critico y la calidad de los cuidados. ElSevier.

Luis Rodrigo, M.T. (2013). Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (2014). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. ElSevier Health Sciences Spain.

NANDA International, Herdman, T.H., & Kamitsuru, S. (2015). Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2015-2017.

http://www.ome.es/


Complementària

https://www.ahrq.gov/gam/index.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/