Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


L’assignatura Infermeria Integrada III s’inclou dins del mòdul  Ciències de la Infermeria bàsica del Grau en Infermeria. 

Atesa la situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-COV-2 i la conseqüent suspensió de les pràctiques clíniques al centres sanitaris, es plantegen les següents activitats formatives que permeten commutar hores pràctiques i alhora establir elements d’avaluació.

La majoria de les activitats formatives exposades tenen relació directa amb el COVID 19.

 

Dinàmica

Es realitzaran un total de 3 seminaris o tutories grupals (un per setmana) sobre temàtiques variades impartides per docents experts en el tema que tindran una part en streaming de duració aproximada de 1 hora.

Cada una de les setmanes estarà estructurada de la següent forma: 

 

1era part: Treball autònom de l’estudiant

 • Abans de l’inici del seminari, el/la tutor/a acadèmic/a oferirà recursos a l’estudiant a través de l’aulari perquè aquest pugui preparar-se de forma autònoma els continguts que es treballaran. 

 • Els recursos que oferirà podran ser articles científics, casos clínics, llibres, vídeos, podcast, guies d’actuació, retalls de diari, entre d’altres.

 

2on part: Seminaris o tutories grupals i individuals.

 • Es realitzaran un total de 4 seminaris o tutories grupals, dos en horari de matí i els altres dos en horari de tarda.

 • En cada un dels seminaris o tutories grupals hi haurà un màxim de 15-20 estudiants. Els grups es determinaran setmanalment en funció de la disponibilitat de cada estudiant.

 • Els seminaris o tutories grupals tindran una durada de 2-3 hores. No totes les hores implicaran l’activitat en streaming (en directe). Es podrà organitzar el seminari de forma que el/la tutor/a acadèmic/a realitzi una part en streaming i que l’altra part suposi la realització  d’activitats a través de l’aulari. 

 • Un cop finalitzats els seminaris i tutories grupals en streaming, els i les estudiants podran accedir a la gravació dels mateixos. La finalitat d’aquestes gravacions és que tots els i les estudiants puguin accedir a la informació treballada en els seminaris i tutories grupals. 

 • També s’oferirà la possibilitat de realitzar tutories individuals amb els i les estudiants que ho requereixin.

 

3era part: Treball individual.

 • Un cop realitzat el seminari o la tutoria grupal, el/a tutor/a acadèmic/a proposarà diverses activitats per acabar de completar els continguts treballats anteriorment. 

 • Les activitats es podran realitzar mitjançat el debat a través del fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc.

Resultats d'aprenentatge


RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA 2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 6. Desenvolupar habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que formen els equips interdisciplinaris.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.

Metodologia de treball


 

MD2. Seminaris 

MD4. Treballs individuals

MD6: Tutoria presencial / grupal 

MD11. Treball autònom

Continguts


Tutoria grupal 1: Gestió de les emocions en situacions de crisis.

 • Reconeixement de les pròpies emocions davant d’una situació d’alarma.

 • Identificar les característiques i l’estil personal per a controlar el propi estrès.

 • Comunicació amb els pacients i família en confinament.

Seminari 2: Aspectes generals COVID-19 – Seguretat del pacient.

 • Evidència científica actualitzada del COVID-19.

 • Evolució natural de la malaltia, dades epidemiològiques i factors de risc.

 • Protocols i guies de pràctica clínica sobre el COVID-19 per part del professional sanitari.

 • Guies d’actuació per a la ciutadania en confinament.

 • Seguretat del pacient i el professional davant del COVID-19.

 • Equips de protecció individual.

 • Recollida de mostres i aïllament.

Seminari 3: Aspectes ètics derivats de la limitació dels recursos sanitaris 

 • Deures professionals descrits en els codis d’ètica de les infermeres. 

 • Marcs de referència per a l’anàlisi dels problemes i dilemes ètics de la pràctica professional.

 • Anàlisis de decisions ètiques difícils.

Activitats d'aprenentatge


 

 

Activitats formatives

ECTS

Metodologia docent

AF4. Pràctiques  clíniques

4 crèdits

MD2. Seminaris.

MD4. Treballs individuals.

MD6. Tutoria presencial grupal / individual.

MD11. Treball autònom.

Sistema d'avaluació


 

Sistema de avaluació

Activitat d’avaluació

Ponderació

SE2. Treballs individuals 

Treball final de pràcticum: Valoració infermera

50%

SE8. Seguiment individual

Activitats individuals realitzades a través de l’aulari.

50%

TOTAL:

 

100%

 

Treballs individuals

Els i les estudiants realitzaran un treball individual (Valoració infermera) que hauran d’entregar al final del període de pràcticum. 

Serà necessari obtenir una puntuació de 5 en el treball individual de la Valoració infermera per a poder aprovar l’assignatura.

Seguiment individual

Per completar els continguts treballats en cada seminari i tutoria grupal, el/la tutor/a acadèmic/a realitzarà activitats individuals complementàries en diferents formats a través de l’aulari (fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc. Aquestes activitats seran avaluables però  no seran obligatòries i en el aulari de moodle s’especificarà per cada activitat el període de temps per realitzar-la.

Recuperació

El treball final de la Valoració infermera es podrà recuperar en període de recuperació.

Requisits de matrícula:

Es recomana haver cursat les assignatures d’Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II durant el primer i segon trimestre del primer curs acadèmic previ a Infermeria Integrada III.

Bibliografia


Bàsica

 Heather Herdman T, Kamitsuru S. NANDA International. Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2018-2020 Undécima edición.Barcelona: Elsevier; 2019. 497 p.

Luis Rodrigo M.T. Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica. Novena Edición. Barcelona: Elsevier Masson; 2013. 504 p.

https://www.nnnconsult.com/


Complementària

Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico, razonamiento clínico y juicio clínico : un enfoque práctico. 6ª edició Barcelona: Elsevier; 2017.

Alligod MR, Marriner A. Modelos y teorías en enfermería. 9ª edició. Barcelona: Elsevier; 2018.

Johnson M, Moorhead S, Bulechek G, Butcher H, Mass M,  Swanson E. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: Soporte para el razonamiento critico y la calidad de los cuidados. Tercera Edición. Barcelona: Elsevier, 2012. 422 p.

Moorhead S, Swanson, E, Johnson, M.  (2014). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. ElSevier Health Sciences Spain.