Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Català i castellà, amb documentació en anglès.

Descripció


L'assignatura presenta el marc teòric del disseny d'interfícies en general, així com específic de videojocs dins de la matèria de Creació Artística. L’estudiant aprendrà a analitzar i dissenyar interfícies gràfiques d’usuari i, específicament, interfícies d’usuari per videojocs. A més, amb els coneixements adquirits, l'estudiant podrà avaluar críticament els dissenys i la usabilitat d'interfícies de jocs existents (o d'altres aplicacions). Mitjançant classes magistrals, presentacions, càpsules de vídeo o estudi de casos, l’estudiant adquirirà els coneixements necessaris per assolir els resultats d’aprenentatge, que s’avaluaran a partir del redisseny de interfícies de joc, i la creció d’una interfície original.

 

L'assignatura té relació amb les assignatures de disseny de joc, de disseny gràfic i experiència d'usuari.

Resultats d'aprenentatge


Al finalitzar l’assignatura, l’estudiant/a ha de ser capaç de:

 • · Descriure i aplicar els principis de disseny d’interfícies, tant en general, com específicament dels videojocs.
 • · Descriure i aplicar els conceptes d’usabilitat per a millorar el disseny de les interfícies.
 • · Dominar els elements i eines necessaris per a representar gràficament el contingut i les interaccions previstes, tenint en compte la usabilitat, l’experiència d’usuari i un estil estètic coherent.
 • · Dissenyar les interfícies de jocs en diferents tipus de plataformes, hardware i segons el tipus de joc.
 • · Dissenyar i implementar tests d’interfície d’usuari.
 • · Avaluar críticament les interfícies de jocs o d’altres aplicacions existents i proposar línies de millora.

 

 Concretament, l’estudiant haurà d’assolir aquests resultats propis de la matèria de Creació Artística:

E8.1. Idear el aspecto gráfico de un videojuego, segín el tipo de usuario, tipo de juego y contexto cultural e histórico del mismo.

E8.2 Representar gráficamente los elementos de un videojuego: escenas, personajes, niveles, etc.

E8.3 Representar de forma visual informació i dades mitjançant infografies i d'altres tècniques d'avantguarda.

 

Metodologia de treball


L'assignatura combina les classes magistrals, presentacions, càpsules de vídeo, estudi de casos, jocs de rol i aprenentage col·laboratiu

Continguts


1. Interfície d'usuari

1.1 Definició,

1.2 Objectius i Principis de la interfície d'usuari.

1.3 Interfícies en videojocs

1.4 Tipologies, gèneres i elements

 

2. El procés de disseny de la interfície

2.1 Rols en el disseny d' interfícies

2.2 Pipeline del disseny d' interfícies

2.3 Document de disseny d' interfícies

2.4  HUD: Head up Display

 

3. Disseny d’ interfície gràfica

3.1 Composició

3.2 Lleis Gestalt

3.3 Colors

3.4 Balanç i pes

3.5 Divisió de la imatge

3.6 Tipografia

 

4. Disseny d’interacció

4.1 HCI: Human Computer Interaction

4.2 Esquemes de feedback

4.3 Estètica i immersó

 

5. Usabilitat i UX

5.1 Game Accessibility Guidelines

5.2 Usability test paln

5.3 Accesibilitat

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les seguüents activitats de caràcter avaluatiu:

A1. Treball en grup: Tipologies de interfaz d’usuari en jocs. (Evidència del resultats d'aprenentatge E8.3)

En grups de 3, els estudiants hauràn d’investigar i elaborar una classe i una infografía amb els diferents tipus d’interfícies en diferents tipus de plataformes, i en diferents tipus de jocs.

 

A2. Treball individual: Redisseny interfície joc comercial (Evidència del resultats d'aprenentatge E8.1, E8.2)

L’estudiant, individualment, haurà d’analitzar la interfície d’un joc, i proposar un redisseny per un altre briefing, canviant target, gènere, tipologia i/o estètica.

 

A3. Entrega final. ((Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

 

A més, l'estudiant tindrà un conjunt d'exercicis avaluables (EA) que li permetran consolidar els conceptes vistos a classe.

 

Criteris generals de les activitats:

- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.

- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els segu¨ents percentatges:

A1. Treball en grup: Tipologies de interfaz d’usuari en jocs 20%

A2. Treball individual: Redisseny interfície joc comercial 30%

A3. Entrega Final : 40%

A4. Exercicis Avaluables (10%)

 

Nota final: A1 0,2 + A2 0,3 + A3 0,4+ A4 0,1

 

Consideracions:

- Cal obtenir una nota igual o superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.

- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.

- És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà al Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

 

Recuperació:

Si NF és menor de 5, l’assignatura estarà suspesa i per recuperar-la, l’estudiant haurà de presentar les pràctiques A2, A3 y A4 de nou. La nota máxima de recuperació será de 7.

Es calcula la nota final amb la següent fórmula:

Nota final reavaluació (NFR) [reavaluació] = A2 0,3 + A3 0,4

Bibliografia


Bàsica

Accesibilitat

http://gameaccessibilityguidelines.com/

Jakob, N. (2000). Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. New Riders Publications Pearson.

Nielsen Norman Group

https://www.nngroup.com/

Saunders, K., Novak, J. (2012). Game Development Game Interface Design. Delmar Cengage Learning.

Steve, K. (2005). Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability. Addison Wesley.


Complementària

Peter Shimpeno. Improving the User Interface through Gestalt Design Principles, MFA User Experience Designer The 26th Annual IEEE Software Technology Conference.

Scolari, C. A. (2018). Las leyes de la interfaz. Barcelona: Gedisa Editorial.