Informació general


  • Tipus d'assignatura: Obligatòria
  • Coordinador: Adso Fernández Baena
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 4
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès. 

Descripció


L’assignatura d’Introducció al Disseny de Jocs suposa la primera aproximació a la ideació, prototipat i creació d’un joc en el marc de la matèria de Disseny i Creació de Jocs. Es treballa des de la perspectiva del joc analògic en aspectes com les mecàniques, les dinàmiques i l’estètica. L’assignatura consta de sessions teòriques, sessions de joc i sessions de prototipat. Per assolir els coneixements l’assignatura s’avalua per un costat la creació d’un prototip en grup i per un altre els coneixements teòrics de manera individual.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

E1.6. Avaluar els punts forts i dèbils d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.

E2.1. Dissenyar mecàniques i regles de joc que en el seu conjunt es denominen jugabilitat.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball: 

Classe Magistral, Càpsules de vídeo, Presentacions.

Continguts


Tema 1. Introducció al disseny de jocs

1.1. L'evolució del joc no digital: Del Senet al model Eurogame/Ameritrash

1.2. L'ecosistema actual del videojoc i joc no digital: publishers, plataformes i mitjans

1.3. Qui és qui a l'estudi de desenvolupament

1.4. El rol del dissenyador

Tema 2. Elements dels jocs

2.1. Els elements formals i dramàtics

2.2.1. Història, Backstory i Setting

2.2.2. Personatges

2.2.3. Reptes

2.2.4. El jugador

2.2.5. Objectius

2.2.6. Recursos

2.2.7. Interfície i retorn informatiu

2.2. Els elements del joc com a sistema: El model MDA

2.3. Corves, Flow i Feedback Loops

Tema 3. Introducció a la Teoria del Joc

3.1. El model de jugador racional i la seva aplicació al disseny

3.2. Segons l'estructura

3.1.1. Jocs simètrics i asimètrics

3.1.2. Jocs de suma zero i suma no zero

3.1.3. Jocs simultanis i seqüencials

3.1.4. Jocs d'estratègia i d'atzar

3.2. Segons el coneixement i l'estratègia guanyadora

3.2.1. Dilema del presoner, Equilibri de Nash i Òptim de Pareto

3.2.2. Criteris "Maximin" i "Minimax"

3.2.3. Models d'informació

Tema 4. Creació i prototipat de jocs i videojocs

4.1. D'on vénen les idees? Brainstorming i altres estratègies

4.2. Escollint una perspectiva de disseny: de mecànica a tema, de tema a mecànica

4.3. Pensar en el jugador: el model Player-

4.2. El model iteratiu de creació

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (Relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Treball en grup: Anàlisi de jocs de taula (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)
Realització d’un anàlisi complet d’un conjunt de jocs no digitals contemporanis en grups de 5 alumnes a partir dels continguts teòrics de l’assignatura.

A2. Treball en grup: Disseny d’un prototip de joc (Evidència del resultat d’aprenentatge E2.1)
Ideació i realització d’un prototip de videojoc en format físic.

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Criteris generals de les activitats:
- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Treball en grup: Anàlisi de jocs de taula 20%
A2. Treball en grup: Disseny d’un prototip de joc 40%
A3. Examen final 40%

Nota final = A1 0,2 + A2 0,4 + A3 0,4

Consideracions:

  • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final (Activitat 3) per a aprovar l’assignatura. Aquesta nota mínima també serà d'aplicació per a l'examen final de la recuperació, on es mantindrà la puntuació original de les Activitats 1 i 2.
  • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
  • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast,la activitat afectada obtindrà un 0 (suspens). A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Bibliografia


Bàsica

Fullerton, Tracy (2014). "Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games". CRC press. Abingdon.

Ham, Ethan (2015). "Tabletop Game Design for Video Game Designers". CRC Press.Abingdon.

Rogers, Scott (2014). "Level Up! The guide to great video game design" (2nd Edition).. John Wiley & Sons. West Sussex.

Salmond, Michael (2016)."Video Game Design: Principles and Practices from the Ground Up". Bloomsbury Publishing. London.

Selinker, Mike (ed) (2011). "The Kobold guide to board game design". Open Design LLC.


Complementària

Anthropy, Anna, and Naomi Clark (2014). "game design vocabulary: Exploring the foundational principles behind good game design". London: Pearson Education.

Anthropy, Anna, and Naomi Clark (2014). "A game design vocabulary: Exploring the foundational principles behind good game design". London: Pearson Education.

Brathwaite, Brenda & Schreiber, Ian (2009). "Challenges for game designers". Nelson Education. Boston.

Gamasutra: The Art & Business of Making Games (web). http://www.gamasutra.com/

Koster, Raph (2013). "Theory of fun for game design". O'Reilly Media. Sebastopol.

Rouse III, Richard (2010). "Game design: Theory and practice" (2nd Edition). Jones & Bartlett Learning. Sudbury.

Schell, Jesse (2014). "The Art of Game Design: A book of lenses". CRC Press. Abingdon.