Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Castellano

L'assignatura s'imparteix en castellà, però tant les aportacions a classe com els treballs es poden fer en català o en castellà.

Competències que es treballen


General

 • G2. Resoldre problemes complexos del seu àmbit laboral, mitjançant l'aplicació dels seus coneixements, l'elaboració d'arguments i procediments, i l'ús d'idees creatives i innovadores.

 • G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat.

 • G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Transversal

 • T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles.


Específica

 • E2. Dissenyar les mecàniques, regles, estructura i narrativa de videojocs seguint els criteris de jugabilitat i balanceig per oferir la millor experiència de joc possible.

 • E3. Identificar el tipus de jugador i dissenyar l'experiència de joc segons les característiques psicològiques del mateix.

Descripció


Els videojocs seriosos i la gamificació són línies de treball noves i que tenen un gran potencial. A més, s'aprofundeix en el coneixement de les mecàniques de joc aplicades a l'àmbit de la salut, educació, entrenament, comunicació i pràcticament qualsevol indústria. Per això tenir un coneixement d'aquest tipus de programes és una oportunitat per a l'alumnat d'expandir la seva possible sortida laboral.

L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir que els alumnes adquireixin les habilitats i eines necessàries per a la creació d'estructures gamificadas, així com la capacitat d'anàlisi suficient per poder aplicar els après a les assignatures sobre videojoc d'entreteniment en l'àmbit seriós.

Per assolir els coneixements l'assignatura s'avalua amb treballs individuals i grupals i un examen escrit. Es realitzaran diferents activitats i es buscaran sinergies amb altres graus i sectors perquè aprenguin a treballar amb perfils no relacionats amb la indústria del videojoc.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

 • E2.1 Dissenyar mecàniques i regles de jocs que en el seu conjunt es denomina jugabilitat.
 • E3.3 Dissenyar i modificar l’experiència de joc tenint en compte les caraterístiques psicológiques de l’usuari

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, Debats i fórums, Aprenentatge col.laboratiu, Resolució de problemas i Aprenentatge basat en preguntes.

Continguts


TEMA 1: Introducció i definició

1.1 Videojocs serios

1. 2 Gamificació

1.3 Tipus

TEMA 2: Objetius i regles

2.1. Definició i tipus d’objetius

2.2. Definició i tipus de regles

2.3 Errors

TEMA 3: Reptes i reforços i càstigs

3.1. Definició i tipus de reptes

3.2. Definició i tipus de reforços

3.3. Errors

 

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A 1: Treball en grup: Gestió de Joc-Modificació i de videojocs

Evidéncia del resultat d’aprenentatge Totes

Descripció general

Es realitzarà una investigació sobre l'aplicació de mecàniques de videojocs en l'àmbit seriós.

Es proposaran una sèrie de temes seriosos i el seu encreuament amb les tipologies clàssiques de videojocs. L'objectiu és trellabar amb els companys amb les possibilitats, así com l'explotació de mecàniques.

La dinàmica fonamental serà la presentació de la tipologia de videojoc escollida, amb diversos exemples que es puguin jugar a classe, la presentació de la temàtica que es vulgui treballar.

Posteriorment es separarà la classe en grups i, a partir d'un document amb una sèrie de preguntes i reptes, s'obtindrà informació dels companys sobre com es poden crear jocs seriosos en el encreuament tipologia-temàtica-mecàniques.

Un cop recollides totes les aportacions, el grup crearà un GDD amb vinculació al proposat pels companys sobre un possible videojoc seriós.

 

A.2: Examen parcial

Evidéncia del resultat d’aprenentatge Totes

Descripció general

Prova escrita individual d'aplicació pràctica (resolució d'un problema) dels conceptes teòrics i pràctics dels dues primers temes de l'assignatura (1 i 2)

 

A.3: Exercici a classe i Treball individual Aprenentatge basat en preguntes 

Evidéncia del resultat d’aprenentatge Totes

Descripció general

Durant tota les classes es realitzaran diverses activitats avaluatives en forma de preguntes per fomentar la participació i l'assistència.

 

A.4: Examen Final

Evidéncia del resultat d’aprenentatge Totes

Descripció general

Examen final de curs, s'integren tots els coneixements apresos a classe i posats en pràctica.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà en base als següents percentatges:

 • A1: 20%
 • A2: 20%
 • A3: 40%
 • A4: 20%

Nota final = A1 0,2 + A2 0,2 + A3 0,4 + A4 0,2

Una activitat no entregada o entregada amb retràs és un 0. Les notes de les activitats tindran en compte el correcte seguiment dels requisits, la ortografia i la claredat a l'hora de transmetre la informació.

La recuperació es realitzarà per mitjà d'un examen escrit en el que hi entrarà tots els continguts indicats a la bibliografia bàsica dins del període establert pel Cap d'Estudis. Aquest examen comptarà un 100% de la nota

Bibliografia


Bàsica

Bogost, I. (2007). Persuasive games. The expressive power of videogames. Cambridge: The MIT Press.

Kim, A. J. (2010). Metagame design. Reward system that drive engagment. from http://www.slideshare.net/amyjokim/metagame-design-3383058

Salen, K. & Zimmerman, E. (2006). The Game Design Reader. Cambridge: MIT Press.

Zichermann, G. & Linder, J. (2010). Game-based marketing. Inpire costumer loyalty through rewards, challenges and contests. New Jersey: John Wiley & Sons.


Complementària

Callois, R. (1958). Teoría de los Juegos. Barcelona: Seix Barral.

Chen, J. (2006). Flow in Games. Master Thesis From

                http://interactive.usc.edu/projects/cloud/flowing/flOw_04142006.zip

Cuenca, M.; Aguilar, E. & Ortega, C. (2010). Ocio para Innovar. Bilbao: Universidad de Deusto, Bilbao.

Huizinga, J. (2008). Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial.

Sicart, M. (2009). The ethics of computer games. Doctoral Thesis. Cambridge: MIT Press.