Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Noemí Serra Paya
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 


General

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics


Transversal

 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   


Específica

 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Gestionar  instal.lacions esportives

Descripció


Aquesta assignatura està estructurada en dos blocs molt ben diferenciats però íntimament relacionats entre si. El primer bloc se centra en la direcció i gestió de l’esport, introduïnt a l’alumne en el món de l’empresa esportiva en el seu sentit més ampli, així com en el descobriment d’aspectes essencials relacionats amb l’indústria de l’esport i el rol de gestor esportiu. Des d’una visió teòrica i pràctica, s’abordaran temes clau d’organització i estratègia empresarial, gestió de recursos humans i màrqueting sense oblidar una capacitació tècnica bàsica amb la qual poder afrontar el seu exercici professional dins de l'àmbit de la gestió esportiva.

D’altra banda, el bloc de continguts referent a la legislació de l'esport on s'aborda l'estructura internacional i especialment, estatal de l'esport. En aquest sentit, s'estudien els principals organismes internacionals i nacionals, la seva organització i competències. També s'explicarà el paper dels clubs i associacions esportives i les formes de resolució dels conflictes esportius. Aquests continguts són indispensables perquè l'alumne tingui una visió de conjunt de com està regulat l'esport i com aquest s'aplica. D'aquesta manera, l'estudiant podrà conèixer amb més detall i de forma interdisciplinària molts dels problemes i conflictes que apareixen després en els mitjans de comunicació (des del dopatge fins a la violència, passant per la manipulació de partits).

Resultats d'aprenentatge


 

- Posseïr una visió global i integrada del procés de prestació del servei, comprenent els fonaments de la direcció, les normes i regulacions que afecten al sector esportiu, així com analitzar els factors de l’entorn que condicionen el sistema esportiu.

- Demostrar coneixement en la ordenació jurídica bàsica de l’activitat física i de l’esport, així com saber utilitzar els coneixements en matèria d’infaestructures i espais per l’activitat física i l’esport necessaris per a la seva gestió.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Continguts


 1. L’empresa esportiva i el gestor esportiu
  1. Concepte d’empresa
  2. Empresa i esport
  3. El mercat esportiu
  4. Les professions de l'esport
  5. Dirigir vs gestionar
  6. El perfil del gestor esportiu i àmbits d'actuació
 2. L’Organització de l’esport
  1. Organització Administrativa de l’Esport a Espanya
  2. L’Organització Privada de l’Esport a Espanya
  3. Organitzacions esportives internacionals públiques i privades
  4. Els subjectes participants a l’Organització Esportiva
 3. Organització i estrategia de l'empresa esportiva
  1. La definició estratègica de l’empresa
  2. Com creixen les empreses
  3. Estructures organitzatives
  4. Qualitat
  5. Innovació
 4. Gestió de persones
  1. Estils de direcció
  2. Lideratge i Motivació
  3. Definició de llocs de treball
  4. Avaluació i selecció de persones
  5. Gestió de conflictes
  6. El voluntariat
 5. Gestió d’instal.lacions esportives
  1. Normes d’aplicació
  2. Plans Generals d’Ordenació Urbana
  3. Cens d’instal.lacions esportives
  4. Pla director d’instal.lacions esportives
  5. El cicle de vida d'una instal.lació esportiva
  6. Models de gestió d’instal.lacions esportives
  7. El pla gestor
  8. Plans operatius
  9. El quadre de commandament
  10. Sostenibilitat
 6. Introducció al Marketing Esportiu
  1. Marketing i marketing esportiu
  2. El producte esport. El servei esportiu.
  3. Posicionament i marca.
  4. El pla de marketing
  5. Estratègies i tàctiques de marketing
  6. La gestió del patrocini
 7. Legislació
  1. Conceptes bàsics de dret
  2. L'esport a les normes públiques generals
  3. Dret esportiu
  4. La llei de l’esport
  5. Estatuts i reglaments de les entitats esportives
  6. Legislació d’interès esportiu
  7. La protecció de la salut a l’esport
  8. La disciplina esportiva
  9. Els processos electorals
  10. Els esdeveniments esportius
  11. La responsabilitat esportiva
  12. Els esportistes professionals

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Avaluació contínua:

L'avaluació contínua es basa en el seguiment de l'assignatura durant tot el trimestre i la participació en TOTES les activitats d'avaluació proposades durant aquest període. Consta de tres grans blocs: examen final, treball en grup i activitats d'avaluació continuada. Es considerarà aprovada l'assignatura a partir de la mitjana ponderada de totes les activitats amb una nota igual o major de 5 punts.

L'examen final consistirà en una prova tipus test amb 50 preguntes de respostes múltiples a partir dels conceptes i coneixements desenvolupats en les sessions teòriques i en les activitats d'ampliació. No es podrà superar l’assignatura sense haver obtingut una nota mínima de 5 a l’examen final.

El treball en grup es basa en una presentació pública desenvolupada en grups de 4/5 components.

Les activitats d'avaluació continuada són activitats proposades per part del professor a les sessions presencials i no presencials durant el curs. Poden ser individuals o grupals.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 EXAMEN FINAL

 50%, nota mínima de 5

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 TREBALL EN GRUP

 30%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 ACTIVITATS AVALUACIÓ CONTINUADA

 20%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

Avaluació en període de recuperació:

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

 

Activitat avaluadora de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ

 50%, nota mínima de 5

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 TREBALL EN GRUP

 30%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 ACTIVITATS AVALUACIÓ CONTINUADA

 20%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

Es manté la nota del trimestre
 

Bibliografia


Bàsica

(Palomar Olmeda, A. dir.), Derecho del deporte, Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2013

(Palomar Olmeda, A. dir.), Terol Gómez, R. El deporte en la jurisprudencia, Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2013

Campos, A, Dirección de Recursos Humanos en las organizaciones de la actividad física y de deporte, Sintesis, Madrid, 2010

Porret, M, Gestión de personas, ESIC, Barcelona, 2014


Complementària

Acosta, J.M., Dirigir, ESIC, Barcelona, 2014

Font, A. – Pérez Triviño, J.L., El derecho para no juristas, editorial Deusto, Barcelona, 2009

Nardi, M. – Gambau, V. – Ferrand, A.C. Marketing en el Fitness, Paidotribo, Barcelona, 2012

Puchol, L. , El libro de las habilidades directivas, Diaz de Santos, Barcelona, 2010

Rosner S., Shropshire K., The Business of Sports, Jones & Bartlett Learning, Burlington, 2010

Schwarz E.- Hunter, J.  – Lafleur A. Advanced theory and practice in Sport Marketing, Roudledge, New York, 2013