Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès. 

Competències que es treballen


General

 • G2. Resoldre problemes complexos del seu àmbit laboral, mitjançant l'aplicació dels seus coneixements, l'elaboració d'arguments i procediments, i l'ús d'idees creatives i innovadores.

 • G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat.

 • G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Transversal

 • T1. Comunicar en un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades.

 • T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles.


Específica

 • E12. Aplicar la iniciativa emprenedora i la innovació per a la creació de nous videojocs i línies de negoci.

 • E14. Liderar equips de dissenyadors, artistes o desenvolupadors per a la consecució dels objectius especificats en el temps previst, de forma estructurada segons la metodologia establerta per a la gestió del projecte.

Descripció


L'assignatura de Lideratge i Gestió d'equips té com a principal objectiu la formació de futurs professionals que hauran de treballar en equip i formar part d'una cultura d'empresa.

Profunditzarem en l'essència del concepte de lideratge, amb una vessant molt pràctica que els serveixi per descobrir-se a ells mateixos.

Pretenem que realment serveixi als alumnes per saber com comportar-se en un entorn laboral real i altament competitiu com són els videojocs.

Per últim, farem una aproximació a les metodologies àgils que funcionen en un alt percentatge de les empreses de videojocs en l'actualitat.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'alumne serà capaç de:

 • Tenir els coneixements per a desenvolupar una actitut adequada per a treballar en equip.
 • Conèixer els secrets dels líders per a influir en les persones que els rodejen i fer-ne l'ús adequat.
 • Experimentar les tècniques actuals per a maximitzar l'eficiència i l'eficacia dels equips de treball (centrat en videojocs o productes digitals).

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, presentacions, càpsules de vídeo, debats i fòrums, aprenentatge col·laboratiu.

Continguts


LIDERATGE

 • Què és un líder? Característiques d’un líder
 • Definició de lideratge
 • Les 4 estretègies de lideratge
 • Tipologies de líders
 • Lideratge basat en resultats

GESTIÓ D'EQUIPS

 • Cultura d’empresa i clima laboral
 • Tipologies de persones
 • Gestionar el Talent
 • Intel·ligència emocional per a influir en les persones
 • Motivació
 • Ús de temps - Les reunions
 • Activitat: Espagueti Incident
 • Dirigir/gestionar un equip de treball: Empowerment
 • Conceptes de negociació i programació neurolingüística

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Exercici a classe: Dinàmica de lideratge

A2. Treball en grup: Política d'empresa

A3. Examen final

 

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercici a classe: Dinàmica de lideratge 20%

A2. Treball en grup: Política d'empresa 35%

A3. Examen final 45%

 

Nota final = A1 0,2 + A2 0,35 + A3 0,45

 

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Bibliografia


Bàsica

Irish, D. (2005). The game producer's handbook. Boston, MA: Thomson Course Technology.

Keith, C. (2012). Agile game development with Scrum. Johanneshov: TPB.