Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català

Assignatura impartida només en català, si be algún material de suport i també alguns exercicis de locució seràn en castellà

Descripció


L'assignatura té com a eix principal la correcta locució i enregistrament en estudi de veu per a productes audiovisuals te tot tipus.

Es dona gran importància a aspectes com la pronunciació, respiració, ritme, puntuació. També es considera fonamental la suficiència i autonomía per usar els elements tecnològics habituals per a l'enregistrament digital.

S'aplicarà un gran ènfasi en la capacitat d'analitzar un text i extreure totes les possibilitats dramàtiques interpretatives per atorgar-li credibilitat i comprensió.

Es consoliden conceptes treballats a Àudio i Sonorització, Producció Sonora i Postproducció d'audio per mitjà tant de la praxi com de l'anàlisi.

Al finalitzar l'assignatura l'alumne serà capaç de produïr, dirigir, corregir i locutar amb solvència textos per a productes audiovisuals.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.
D'aquesta manera s'assegurarà la consecució dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1. Manipular els diversos formats d'enregistrament i de suport de so i de fer els corresponents canvis de format.

RA2. Saber sonoritzar un producte audiovisual (videoclip, curt, anunci, etc.)

RA3. Reconèixer les característiques i elements principals del medi radiofònic

RA4. Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic.

RA5. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.

RA6. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.

RA7. Identificar i corregir el soroll generat pels sistemes d'enregistrament

RA8. Resoldre la masterització d'un enregistrament.

RA9. Aplicar les eines d'anàlisi del so.

RA10. Cerca creativament els elements sonors necessaris per al seu objectiu i aplicar creativitat.

RA11. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual

RA12. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.

RA13. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

A més, l'estudiant també assolirà els següents resultats d'aprenentatge:

RAC1. Narrar un documental, locutar un video comercial, locutar un spot, locutar una falca i conèixer la tècnica suficient per doblar una seqüència d’una pel.lícula o sèrie de tv. 

RAC2. Executar una locució expressiva i comprensiva, en qualsevol dels àmbits treballats

RAC3. Transmetre informació, idees, problemes i solucions de forma efectiva

RAC4. Assessorar i guiar l'equip de professionals que treballen col.laborativament en el món de la comunicació.

RAC5. Contribuïr a la millora qualitativa del conjunt del producte audiovisual

Metodologia de treball


L'assignatura s'estructura en 2 hores per setmana de continguts de teoria, en grup gran, i 2 hores per setmana d'activitats pràctiques, en grups reduïts, als estudis tècnics del Tecnocampus. A les classes teòriques el professor exposa conceptes i exemples fomentant la participació dels estudiants en aplicació directe dels conceptes descrits.  A les classes pràctiques els alumnes treballaràn en equip assumint els diferents rols necessaris en una producció sonora.

L'assistència a les classes, tant teòriques com pràctiques, no és obligatòria, però requereix una assistència mínima del 70%. Una assistència global inferior a aquest percentatge no permetrà accés a l'examen i es donarà l'assignatura per suspesa. En cas de no assistència per causa justificada caldrà presentar documentació que ho acrediti.

Els materials del curs es publicaran al campus virtual. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

Per a un correcte aprofitament de l’assignatura l’estudiant ha de preveure una dedicació total de 120 hores (hores de classe + dedicació fora de classe).

 

Continguts


1. Dicció

Trets distintius en la dicció estàndar d'una llengua (específicament, el català)

Anàlisi d'exemples dels errors més comuns.

2. Narració de documentals

Tipus de documentals i estils comuns

Anàlisi dels continguts

Registres interpretatius

Formes expressives en l'àmbit del documental i radiofònic.

3. Locució publicitària

Estudi d'exemples de diferents registres interpretatius

Tècniques i metodologíes per a la producció radiofònica, televisió o internet.

4. Interpretació 

Introducció a la interpretació, amb ènfasi en la comprensió i transmissió del contingut des de primera persona.

5. Introducció al doblatge

Introducció al doblatge, complementats amb exercicis d'interpretació i tècnica a l'estudi d'enregistrament.

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats tindràn lloc a l'estudi d'audio del Tecnocampus, on es faràn diversos exercicis de locució sempre combinats amb l'aprenentatge de les tecnologíes.

Activitat 1: Exercicis de coneixement tècnic de les eines en l'estudi d'enregistrament

Revisió dels principals dispositius disponibles a l'estudi (DAW, taula de barreges, processadors, etc) això com el seu connexionat i configuració específica per a l`àmbit de l'assignatura. Treball en grup no avaluable.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA5, RA6, RA11, RA12, que treballa les competències E9, G2, G4

Activitat 2: Locució i enregistrament de textos amb ènfasi en dicció i puntuació

Enregistrament de veus de textos literaris. Realització rotativa de rols de locutor, tècnic, productor. Treball en grup no avaluable

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA13, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, que treballa les competències E17, E18, E9, G2, G4

Activitat 3: Locució i enregistrament de textos de caràcter publicitari, amb varietat de registres expressius.

Enregistrament de veus de tipus publicitari, amb experimentació de formes expressives. Realització rotativa de rols de locutor, tècnic, productor. Treball en grup no avaluable.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA13, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, que treballa les competències E17, E18, E9, G2, G4

Activitat 4: Locució i enregistrament de documentals, amb atenció a la coherencia entre missatge i forma expressiva.

Enregistrament de veus de documentals. Realització rotativa de rols de locutor, tècnic, productor. Treball en grup no avaluable

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA13, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, que treballa les competències E17, E18, E9, G2, G4

Activitat 5: Exercicis de doblatge, amb varietat expressiva de personatges i formes d'intervenció

Enregistrament de veus per a doblatge, amb amb treball interpretatiu i diversitat de registres. Realització rotativa de rols de locutor, tècnic, productor.

Treball en grup no avaluable

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA13, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, que treballa les competències E17, E18, E9, G2, G4

Activitat 6: Treballs individuals i portfoli d'activitats de l'assignatura

L'alumne ha de crear, de forma autònoma i fora de l'horari de classe, un conjunt de treballs amb els quals s'obtindrà un porfoli digital amb mostres de la seva veu exhibint la competència adquirida en totes les activitats anteriors. Els textos seràn proporcionats pel professor si bé l'alumne pot proposar els seus propis materials.

- Mostra de treball de locució en l'àmbit de dicció i puntuació

- Mostra de treball de locució en l'àmbit de documental

- Mostra de treball de locució en l'àmbit de publicitari

- Mostra de treball de locució en l'àmbit doblatge

Aquesta activitat s'entregarà mitjançant el campus virtual i tindrà un valor del 40% de la nota global.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA13, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, que treballa les competències E17, E18, E9, G2, G4

Activitat 7: EXAMEN FINAL

L'examen final consisteix en una activitat pràctica individual a l'estudi, estructurada en dos exercicis.

A) Locució d'un text triat i preparat per l'alumne que exhibeixi la màxima competència en les àrees coberts a les activitats. 
Locució d'un text triat pel professor, que l'alumne haurà d'analitzar i locutar correctament en el temps establert a la prova. (25% de la nota global)

B) Configuració de l'estudi i enregistrament de la locució d'un estudiant, amb especial ènfasi en la comunicació, qualitat sonora i habilitat per adaptar-se a les possibles dificultats tècniques. Realització d'ajustaments a la barreja i mastering per obtenir un resultat final de qualitat professional. (25% de la nota global)

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA10, RA11, RA13, RAC1, RAC2, RAC3, RAC5, que treballa les competències E17, E18, E9, G2, G4

Aquesta activitat  tindrà un valor del 50% de la nota global.

Activitat 8: Participació

Basat en  la participació i també l'evolució d'aprenentatge de l'alumne, el professor posarà una nota individual que constituïrà un 10% de la nota global.

Activitat vinculada amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA12, RA13, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, que treballa les competències E17, E18, E9, G2, G4

 

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, pot ser que algunes sessions es facin en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura es basa en la següent estructura:

Activitat 6: Treballs individuals i portfoli d'activitats de locució (40% de la nota global). Caldrà entregar-lo dins el termini indicat. El no lliurament dins el termini tindrà una qualificació de “No Presentat”

Activitat 7: Examen final (50% de la nota global)

Activitat 8: Participació (10% de la nota global)

Es requereix una nota mínima a l'examen final de 5 per sumar la resta d'activitats; en cas de no assolir aquesta nota, l'assignatura quedarà suspesa i caldrà anar a examen de recuperació. L'examen de recuperació també requereix una nota mínima de 5 abans d'aplicar la mateixa ponderació.

No es podrán recuperar les activitats de la part pràctica ni fer treballs adicionals per millorar nota. Es mantindrà el pes de les activitats pràctiques en el càlcul de la nota final dels estudiants que fan la recuperació.

Es requereix una assistència a classe no inferior al 70%. En cas de no complir-ho, l'alumne no es podrà presentar a l'examen, sense possibilitat de recuperació.

Bibliografia


Bàsica

LA SUSTANCIA DE LA VOZ José Antonio Meca
Ediciones Aljibe
ISBN: 978-84-9700-787-0 

MANUAL DE LOCUCION Y DOBLAJE DE VOZ L., Santini
Editorial: Quinto Sol, 2010
ISBN 10: 9706730230 / ISBN 13: 9789706730237 

https://www.aulafacil.com/cursos/autoayuda/locucion-y-oratoria-t3356

https://www.researchgate.net/publication/27593742_Caracterizacion_de_una_correcta_locucion_informativa_en_los_medios_audiovisuales