Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


L'assignatura Mecanismes i Màquines, centrada en el desenvolupament en l'anàlisi de mecanismes, presenta una formació integral en aquest camp incorporant també el tema de síntesi de mecanismes. Això permet a l'alumne entrar al camp del projecte, càlcul, dimensionat i / o verificació d'elements de màquina.

Resultats d'aprenentatge


Realitza l'anàlisi cinemàtica i cinètica de conjunts mecànics, màquines i mecanismes, analíticament o mitjançant simulació. (CE20)

Maneja la terminologia tècnic-científica relativa a sistemes mecànics, màquines o mecanismes en diferents idiomes, especialment en anglès. (CE20)


 

Metodologia de treball


La part presencial de l'assignatura està composta de 2 o 4 hores setmanals (segons la setmana) de classes teòriques a l'aula (grup gran) i dues hores quinzenals de classes pràctiques en laboratoris (grup petit).
En les classes teòriques es desenvoluparan exposicions de conceptes sobre disseny de mecanismes i màquines, i resolució d'exercicis. En les pràctiques de laboratori dels estudiants treballaran en grups de dues o tres persones.
Durant el dictat de l'assignatura els estudiants disposaran de documentació dels temes desenvolupats en les classes teòriques i de laboratori, i exemples d'exercicis resolts.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a l'estudi, resolució d'exercicis, treballs previs i informes de les pràctiques, així com a la preparació de les proves escrites.

Continguts


 1. Introducció
  1. Cinemàtica i cinètica
  2. Mecanismes i màquines
 2. Fonaments de cinemàtica
  1. Grados de libertad (gdl) o mobilitat
  2. Tipus de moviment
  3. Enllaços, juntes i cadenes cinematogràfiques
  4. Dibuix de diagrames cinemàtics
  5. Determinació del grau de llibertat o mobilitat
  6. Mecanismes i estructures
  7. La condició de Grashof
 3. Síntesi gráfica d'enllaços
  1. Generació de funció, trajectòria i moviment
  2. Condicions límit
  3. Síntesi dimensional
  4. Curves de l'acoblador
  5. Cognados
 4. Anàlisi de posició
  1. Posició i desplaçament
  2. Trasllat, rotació i moviment complex
  3. Anàlisi gràfica de la posició de mecanismes articulats
  4. Anàlisi algebraica de posició de mecanismes
  5. Posició de qualsevol punt en un mecanisme
  6. Ángulos de transmisión, Posicions d'agarrotamiento
  7. El mètode de solució de Newton-Raphson
 5. Anàlisi de la velocitat
  1. Definició de velocitat
  2. Anàlisi gràfica de la velocitat
  3. Centres instantanis de velocitat
  4. Anàlisi de velocitat amb centres instantanis
  5. Velocitat de lliscament
  6. Solucions analítiques per a l'anàlisi de velocitat
  7. Velocitat de qualsevol punt d'un mecanisme
 6. Anàlisi de l'acceleració
  1. Definició de l'acceleració
  2. Anàlisi gràfica de l'acceleració
  3. Solucions analítiques per a l'anàlisi de l'acceleració
  4. Acceleració de qualsevol punt d'un mecanisme
  5. Tolerància humana a l'acceleració
 7. Anàlisi d'forces estatiques
  1. Forces aplicades i de restricció
  2. Condicions per a l'equilibri
  3. Diagrames de cos lliure
  4. Elements de dos i tres forces
  5. Elements de quatre forces
 8. Fundamentos de dinàmica
  1. Lleis del moviment de Newton
  2. Models dinàmics
  3. Moment de massa i centre de gravetat
  4. Moment d'inèrcia de massa (segon moment de massa)
  5. Mètodes d'energia: treball virtual
 9. Anàlisi d'forces dinàmiques
  1. Metode de solució newtoniano
  2. Un sol enllaç en rotation pura
  3. Anàlisi d'forces d'un mecanisme articulat de tres barres de manivela-corredera, de quatre barres, de quatre barres de manivela-corredera
  4. Índex de transmissió de força en un mecanismo

Activitats d'aprenentatge


Pràctiques de Laboratori

 1. Disseny d'un mecanisme.
 2. Fabricació del mecanisme dissenyat.
 3. Anàlisi del mecanisme dissenyat.

Teoría.

 1. Exàmens
 2. Resolució de Problemes

Sistema d'avaluació


NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,2 (0,7 NP + 0,3 ExP) + 0,1 NE

 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial
 • Ex1: 2n Examen Parcial
 • NP: Nota Pràctiques
 • ExP: Examen de Pràctiques
 • NE: Nota Exercicis

Aclariments:

 1. Hi haurà dos Exàmens Parcials i un Examen de Pràctiques.
 2. La NP serà la mitjana de les notes dels informes de pràctiques.
 3. La NE serà la mitjana de les notes dels informes d'Exercicis.
 4. L'Examen de Pràctica es realitzarà juntament amb el 2n parcial.
 5. Els Exàmens Parcials i l'Examen de Pràctiques es podran recuperar per separat en l'Examen de Recuperació.
 6. En cas de realitzar l'Examen de Recuperació la Nota Final quedarà acotada a 6,9 (sis amb nou).
 7. Per als Informes de Pràctiques i d'Exercicis lliurats fora de termini, la nota màxima a obtenir en cas d'estar aprovat, serà un 5 (cinc).

Consideracions:

 1. Notes mínimes:
  • Ex1: 3 (tres).
  • Ex2: 3 (tres).
  • ExP: 3 (tres).
  • NP: 4 (quatre).
  • NE: 4 (quatre).
 2. En cas que alguna de les notes del Ex1 o del Ex2 estigui per sota de la nota mínima corresponent, la NF de l'assignatura quedarà acotada a 4 (quatre).
 3. En cas que la Nota Pràctiques estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota de Pràctiques passa a ser un 0 (zero).
 4. En cas que la Nota Exercicis estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota d'Exercicis passa a ser un 0 (zero).

Bibliografia


Bàsica

Norton, R. (2013). Diseño de Maquinaria: Síntesis y Análisis de Máquinas y Mecanismos. México DF: McGraw-Hill.

Apunts de l'assignatura.


Complementària

Teoría de Máquinas y Mecanismos –.Joseph Edward Shigley y John Joseph Uicker Jr.Ed. Mc Graw Hill