Informació general


Idiomes d'impartició


 • Castellano

Descripció


L'assignatura Mecanismes i Màquines II, centrada en el desenvolupament en l'anàlisi de mecanismes, presenta una formació integral en aquest camp incorporant també el tema de síntesi de mecanismes. Això permet a l'alumne entrar al camp del projecte, càlcul, dimensionat i / o verificació d'elements de màquina.

Resultats d'aprenentatge


Modelitzar i resoldre els mecanismes d’accionament de màquines. (CE20)
Maneja la terminologia tècnica-científica relativa a sistemes mecànics, màquines o mecanismes en diferents idiomes, especialment en anglès. (CE20)

Metodologia de treball


El treball a l'aula es basa en classesexpositives on s'expliquen els conceptesteòrics, amb resolució de problemes i, ocasionalment, la resolució col·laborativad'exercicis i posada en comú.
Els estudiants disposaran de documentacióper seguir l'assignatura.
Els estudiants de forma no presencial hauran de resoldre problemes, confeccionar informes de pràctiques i la preparació de les provesescrites i / o orals que de vegades es faran en equip amb altres estudiants.

Continguts


 • EL FREC EN LES MÀQUINES

Efectes del frec en les maquines. Frec en els enllacos. Frec entre membres rígids. Frec amb un membre flexible

 • TRANSMISSIONS D'ENGRANATGES

Engranatges i trens d'engranatges. Teoria de l'engranament. Engranatges cilíndrics rectes i helicoïdals. Engranatges cònics i hiperbòlics.

 • ACCIONAMENTS

Càlcul de potència. Volants. accionaments ràpids.

Activitats d'aprenentatge


 1. Presencials
 • Presentació a l'aula de conceptes iprocediments associats a les matèries.
 • Realització de pràctiques de laboratori en grup.
 • Tutoria individual o en grup.
 1. No presencials
 • Realització d'exercicis individuals i en equip
 • Desenvolupament individual o en equip de problemes o casos de mitjana dificultat, dins d'un entorn acotat, i redacció del seu informe corresponent.
 • Estudi individual, proves i exàmens.

Sistema d'avaluació


NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,2 (0,7 NP + 0,3 ExP) + 0,1 NE

 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial
 • Ex1: 2n Examen Parcial
 • NP: Nota Pràctiques
 • ExP: Examen de Pràctiques
 • NE: Nota Exercicis

Aclariments:

 1. Hi haurà dos Exàmens Parcials i un Examen de Pràctiques.
 2. La NP serà la mitjana de les notes dels informes de pràctiques.
 3. La NE serà la mitjana de les notes dels informes d'Exercicis.
 4. L'Examen de Pràctica es realitzarà juntament amb el 2n parcial.
 5. Els Exàmens Parcials i l'Examen de Pràctiques es podran recuperar per separat en l'Examen de Recuperació.
 6. En cas de realitzar l'Examen de Recuperació la Nota Final quedarà acotada a 6,9 (sis amb nou).
 7. Per als Informes de Pràctiques i d'Exercicis lliurats fora de termini, la nota màxima a obtenir en cas d'estar aprovat, serà un 5 (cinc).

Consideracions:

 1. Notes mínimes:
  • Ex1: 3 (tres).
  • Ex2: 3 (tres).
  • ExP: 3 (tres).
  • NP: 4 (quatre).
  • NE: 4 (quatre).
 2. En cas que alguna de les notes del Ex1 o del Ex2 estigui per sota de la nota mínima corresponent, la NF de l'assignatura quedarà acotada a 4 (quatre).
 3. En cas que la Nota Pràctiques estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota de Pràctiques passa a ser un 0 (zero).
 4. En cas que la Nota Exercicis estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota d'Exercicis passa a ser un 0 (zero).

Bibliografia


Bàsica

Apunts de càtedra.

Cardona, S. y Clos, D. (2008). Teoria de Màquines. Barcelona: Edicions UPC.

Cardona, S. y Clos, D. (1998). Esquematització. Simulació de mecanismes. Barcelona: CPDA.

Avello, A. (2014). Teoría de Máquinas. San Sebastián: Tecnun (Universidad de Navarra). 

 


Complementària

Norton, R.. Diseño de maquinaria: síntesis y análisis de máquinas y mecanismos,. Mexico DF: McGraw-Hill, 

Erdman, A.G. y Sandor, G.N.,. Diseño de Mecanismos, Análisis y Síntesis.. Mexico DF: Prentice Hall,