Informació general


  • Tipus d'assignatura: Bàsica
  • Coordinador: Julián Horrillo Tello
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català

Descripció


L'assignatura proporciona un segon nivell matemàtic als estudiants, completant l'anàlisi d'una variable amb la integral i l'anàlisi de funcions en diverses variables

Resultats d'aprenentatge


  1. Aplicar correctament els conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral, l'àlgebra linial i la geometria, desenvolupant la capacitat d'aplicar-los al problemes de la enginyeria.
  2. Capacitat per a usar  eines matemàtiques necessàries en la resolució de problemes analítics i numèrics

Metodologia de treball


Es basa en l’exposició a classe dels conceptes teòrics i la resolució de problemes que en bona part, cal que resolgui l’estudiant.

Continguts


Integral de Riemann

Funcions de diverses variables

Activitats d'aprenentatge


Entrega de problemes

Examen parcial 1

Examen parcial 2

Sistema d'avaluació


Dos exàmens parcials (40% de la nota final cadascun d'ells)

Entrega de problemas treballats en grup (20%)

Es realitzarà un examen extraordinari de recuperació dels parcials

Bibliografia


Bàsica

Apunts de l'assignatura

Krasnov, m et al. (1990). Curso de matemáticas superiores para ingenieros. Mir. Moscou.