Informació general


  • Tipus d'assignatura: Bàsica
  • Coordinador: Julián Horrillo Tello
  • Trimestre: 1
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català

Descripció


És la darrera assignatura de matemàtiques i proporciona eines bàsiques en la formació de l'enginyer.

Resultats d'aprenentatge


 

  1. Utilitza adequadament les equacions diferencials en la modelització i resolució de problemes en l'enginyeria.
  2. Capacitat per utilitzar les eines matemàtiques necessàries en la resolució de problemes analítics i numèrics.

Metodologia de treball


Es basa en l’exposició a classe dels conceptes teòrics i la resolució de problemes que en bona part, cal que resolgui l’estudiant.

Continguts


Teoria de funcions de variable complexa

Equacions Diferencials Ordinàries

Transformada de Laplace

Anàlisi de Fourier

Anàlisi Numèrica

Activitats d'aprenentatge


Entrega de problemes

Examen parcial 1

Examen parcial 2

Sistema d'avaluació


Dos exàmens parcials: un a mig trimestre i l'altre al final (40% cadascun d'ells)

Problemes a treballar en grup (20%)

Es realitzarà un examen  extraordinari de recuperació de les proves escrites ( examen parcial 1 i examen parcial 2)

Bibliografia


Bàsica

Apunts de l'assignatura

Krasnov, m et al. 1990. Curso de matemáticas superiores para ingenieros. Mir. Moscou