Informació general


  • Tipus d'assignatura: Optativa
  • Coordinador: Rafael Suárez Gómez
  • Trimestre: 1
  • Crèdits: 4
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Descripció


L'assignatura MÈTODES DE RECERCA EN MITJANS AUDIOVISUALS (4 ECTS) té com a objectiu introduir a l'alumne a la recerca en Media Studies, tant a nivell general com a disciplines específiques i relacionades (Film Studies, Game Studies...), per tal que conegui els conceptes, lògiques i eines bàsiques d'aquesta. Amb aquesta assignatura l'alumne serà capaç d'enfrontar-se a aspectes concrets dels mitjans des d'una perspectiva teòrica, analítica i crítica, així com dissenyar un pla de recerca sòlid i coherent amb els requisits del coneixement acadèmic.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.
D'aquesta manera s'assegurarà la consecució dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


- Conèixer els principis bàsics de la recerca i el món acadèmic.

- Ser capaç de llegir i interpretar un paper, informe o llibre acadèmic.

- Conèixer de manera general el camp acadèmic dels Media Studies i altres disciplines associades.

- Ser capaç de dissenyar un pla de recerca.

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball: classes magistrals, presentacions, càpsules de vídeo, estudi de casos, recerca i lectura crítica d’articles. 

Aquest curs, degut a la situació generada per la Covid-19, l’assignatura s’impartirà en modalitat de docència  online en les hores de teoria, i en modalitat de docència presencial en les hores de pràctica.

Continguts


Tema 1. Què és recerca? Com llegir un paper?

Tema 2. Disseny de la recerca

Tema 3. Introducció als Media Studies

Tema 4. El marc teòric

Tema 5. Qualitatiu vs Quantitatiu

Tema 6. Hipòtesi i preguntes de recerca

Tema 7. Entrevista, enquesta i focus group

Tema 8. (Auto)etnografia i observació participant

Tema 9. Anàlisi textual

Tema 10. Presentació de resultats i conclusions

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats, es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

A1. Participació en les activitats plantejades a l'aula 10%

Seguiment de les activitats i exercicis plantejats a les hores pràctiques de l'aula, amb informes puntuals al fòrums del campus virtual

A2. Anàlisi i comparació de dos papers acadèmics 20%

Lectura, anàlisi i comparació de les estructures, metodologies i aproximacions de dos papers al mateix objecte d'estudi

A3 Disseny d'un pla de recerca 30%

Disseny d'un pla de recerca que inclourà objecte d'estudi, objectiu, bibliografia bàsica, justificació i metodologia

A4 Examen final 40%

Presentar-se a l'examen és obligatori per passar l'assignatura. En cas contrari, l'alumne tindrà un No Presentat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Participació a les activitats plantejades a l'aula 10%

A2. Anàlisi i comparació de dos papers acadèmics 20%

A3 Disseny d'un pla de recerca 30%

A4 Examen final 40%

Nota final = A1 x 0,1 + A2 x 0,2 + A3 x 0,3 + A4 x 0,4

Consideracions:
- Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
- És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació:

  • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final de recuperació per a aprovar l’assignatura.
  • La nota de l’examen de recuperació equivaldrà a la nota final.
  • En cas de superar la recuperació, la nota final màxima de l’assignatura serà de 7.

 

Bibliografia


Bàsica

Bateman, Chris. "Wikipedia Knows Nothing". ETC Press, 2016. https://press.etc.cmu.edu/index.php/product/wikipedia-knows-nothing/

Lankoski, Petri; Björk, Staffan. "Game Research Methods", ETC Press, 2015

McQuail, Denis; Deuze, Mark. "McQuail's media and mass communication theory". Sage, 2020

Sampieri, Roberto Hernández; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar. "Metodología de la investigación". McGraw Hill, 2014


Complementària

Monaco, James. "How to Read a Film: Movies, Media, and Beyond: The World of Movies, Media, Multimedia: Language, History, Theory". OUP, 2009.