Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

El docent podrà aportar documentació complementaria en anglès.

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles


Específica

 • CE12_Comprendre, des d'una perspectiva ontològica i epistemológica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents

Descripció


Aquesta assignatura s'inclou en el Mòdul Formatiu de les Ciències de la Infermeria. La formació en aquesta matèria permet ser una continuació de les bases conceptuals infermeres donades a l’assignatura del primer trimestre Evolució Històrica i Filosòfica de la cura. Concretament apropa a l'estudiant a l'ús dels plans de cures mitjançant la comunicació efectiva amb les persones de les que té cura. Permet una actuació individualitzada, bé amb l'aplicació dels models infermers treballats en el primer trimestre com amb l'ús d'un llenguatge propi estandarditzat a les cures. L'eix vertebrador de tota la matèria serà aquest pla de cures, eina bàsica que estructura el treball infermer i que serà utilitzada tant en el seu procés d'aprenentatge durant la seva formació en el Grau com en qualsevol dels àmbits on desenvoluparà el seu futur treball professional.

 

Resultats d'aprenentatge


Pel que fa als resultats d’aprenentatge esperats, l’estudiant al final de la matèria haurà de:

 

RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures. RA 8. Conèixer les bases filosòfiques i epistemològiques de la metodologia de procés de cures

RA 9. Conèixer els components i les activitats de la metodologia del procés de cures infermer.

RA 10. Comprendre la utilitat de les taxonomies infermeres en el judici clínic i la presa de decisions.

RA 11. Analitzar i interpretar les situacions de cures utilitzant la metodologia del procés de cures i les taxonomies infermeres. RA 17. Conèixer els principis teòrics i metodològics de la infermeria

 

Metodologia de treball


 

Metodologia Docent

 

MD1. Classe expositiva

MD2. Seminaris MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual. MD14. Estudi de casos.

MD11. Treball autònom.

Continguts


Bloc 1: Infermeria en el segle XXI

 • Definició d'Infermeria
 • Concepte i criteris de professió: llenguatges professionals
 • Competències i eixos de la professió infermera
 • Comunicació: Treball en equip
 • Ètica: Introducció a conceptes ètics
 • Drets i deures del pacient

 

Bloc 2:Procés de raonament clínic en la disciplina infermera

 • Definició del procés d'atenció d'infermeria
 • Procés de raonament clínic per a la planificació de les cures (model bifocal Carpenito???)
 • Valoració integral de l'usuari mitjançant l'entrevista d'infermeria estructurada segons els patrons funcionals de Marjory Gordon.
 • Llenguatges estandarditzats d'infermeria: NANDA,NOC i NIC
 • Estratègies d’implementació de la metodologia infermera: Plans de cures estandarditzats i Trajectòries clíniques

 

Bloc 3: Corrents de la disciplina infermera i la seva implicació en la pràctica

 • Concepte de model /teoria
 • Concepte de paradigma: categorització, integració i transformació.
 • Models/teories d'importància històrica
 • Aproximació al desenvolupament dels models/teories infermeres en l’actualitat

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats formatives. S’inclouen els crèdits assignats a cadascuna de les activitats. El pilar bàsic serà en tot moment fomentar el pensament crític envers a les diferents etapes del pla de cures mitjançant les diverses activitats.

 

 

Activitat Formativa

 

ECTS

 

AF1 Classe magistral

 

0,75

 

AF2. Tutoria presencial

 

0,1

 

AF5 Seminaris

 

0,2

 

AF6. Treball en grup

 

0,5

 

AF7 Treball individual

 

0,1

 

AF9 Estudi personal

 

2,35

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura és una avaluació continuada afavorida per l'ús de diferents eines orientades a apreciar l'assoliment de cadascuna de les competències establertes com a necessàries per a la superació de la matèria.

 

Se sol·licitaran diferents activitats de les que es presentaran a l'aula els criteris d'avaluació el primer dia de classe i es podran consultar al aulari de l'assignatura.

 

Tant les competències genèriques com les específiques seran avaluades en els treballs presentats tant individuals com en grup, així com en l'exercici individual final que demostrarà els coneixements integrats de les sessions plenàries i el treball pràctic i de seminari. La següent taula concreta quines competències s'avaluaran a cadascun dels treballs presentats, així com el seu pes a la nota final:

 

 

 

Activitat avaluadora

 

Ponderació

 

Competències avaluades

 

SE3.Treball en grup  Patrons funcionals/Necessitats bàsiques

 

 

10%

 

 

 

    CB1, CB3, CB4, CB5, CE12

 

SE3. Treball en grup: Taxonomia NANDA

20%

 

SE1. Examen (35%)

 

 

35%

 

 

CG3, CG6, CE13

 

SE2. Treballs individuals: PAI INDIVIDUAL

 

 

25%

 

SE4. Participació a l’aula

 

10%

 

CB2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’utiliza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003.

 

Important:

 

La participació a l'aula és avaluable en els dies que hi ha seminaris i treballs en grup amb un 10% de la nota.

 Qualsevol falta en els dies de seminari avaluable, comportarà perdre la part proporcional del percentatge avaluador assignat a participació a l’aula (10%).

 

La no presentació d'un treball grupal equival a una puntuació de 0. La no presentació a l’examen o del treball individual de PAI significa un NP de l’assignatura.

Per fer la mitjana entre totes les notes parcials, és indispensable obtenir un promig de 5 en els treballs d’avaluació continuada  i un 5 en l’examen. En cas contrari la qualificació serà de suspens.

 

Sistema de recuperació:

 

Només es pot recuperar en cas de suspendre l'examen i/o els treballs d’avaluació continuada. Es conservaran les notes obtingudes dels treballs grupals que faran mitja amb l'examen de recuperació, sempre que s'obtingui en aquest examen la qualificació mínima de 5.

 

Per aprovar la matèria, s'haurà de obtenir una mitja de 5 entre els treballs presentats a l’assignatura i la prova avaluadora, el pes de la prova avaluadora seguirà sent del 35% de la nota.

Bibliografia


Bàsica

AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería) Disponible en: http://www.aentde.com

Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico, razonamiento clínico y juicio clínico : un enfoque práctico. 6ª edició Barcelona: Elsevier; 2017.

 

Alligod MR, Marriner A. Modelos y teorías en enfermería. 9ª edició. Barcelona: Elsevier; 2018.

Bulechek GM, Moorhead S, Johnson M, Butcher HK, Maas ML, Swanson E. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Barcelona: Elsevier; 2012.

Butcher HK, Bulecheck GM, Dochterman JM, Wagner CM. Nursing intervention Classification (NIC) 7ª edició. Oxford: Elsevier;2018.

Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E. Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC), 5ª edición. Madrid: Elsevier; 2014.

Moorhead S, Swanson E, Johnson M, Maas ML. Nursing Outcome Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes. 6ª edició.Oxford: Elsevier; 2018.

NANDA-I. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación 2015-2017. Barcelona: Elsevier; 2015.

 

NANDA: http://nanda.org/

OBSERVATORIO METODOLOGIA ENFERMEA : http://www.ome.es/