Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carolina Chabrera Sanz
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

La docent podrà aportar documentació complementària en anglès.

Descripció


Aquesta assignatura s'inclou en el Mòdul Formatiu de les Ciències de la Infermeria del Grau en Infermeria.

La formació en aquesta assignatura permet ser una continuació de les bases conceptuals infermeres donades a l’assignatura del primer trimestre Evolució Històrica i Filosòfica de la cura. Concretament apropa a l'estudiant a l'ús dels plans de cures infermeres mitjançant el procés de raonament clínic infermer/a i la comunicació efectiva amb les persones de les que té cura. Permet alhora una actuació individualitzada, bé amb l'aplicació dels diferents models infermers treballats durant el primer trimestre, com amb l'ús d'un llenguatge propi estandarditzat a les cures. L'eix vertebrador de tota la matèria serà aquest pla de cures, eina bàsica que estructura el treball infermer/a i que serà utilitzada tant en el seu procés d'aprenentatge durant la seva formació en el Grau com en qualsevol dels àmbits on desenvoluparà el seu futur treball professional.

En aquesta assignatura el/la estudiant adquirirà competències que li permetran desenvolupar el seu pensament i raonament clínic, escollir el model infermer que s'adapti millor a la situació clínica actual de la persona, realitzar una completa e individualitzada valoració infermera tenint en compte els diferents models infermers, interpretar la valoració infermera, detectar els possibles diagnòstics infermers que se’n deriven de la valoració infermera i planificar uns objectius amb les respectives intervencions i activitats en un temps determinat. En tot moment el/la estudiant serà capaç d'avaluar i revalorar tot el procés tenint en compte  la persona com ésser únic i personal que viu en situació de canvi constant en un entorn i temps concret, a través de diferents casos clínics que se li presentaran.

 

Resultats d'aprenentatge


RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA 8. Conèixer les bases filosòfiques i epistemològiques de la metodologia de procés de cures

RA 9. Conèixer els components i les activitats de la metodologia del procés de cures infermer.

RA 10. Comprendre la utilitat de les taxonomies infermeres en el judici clínic i la presa de decisions.

RA 11. Analitzar i interpretar les situacions de cures utilitzant la metodologia del procés de cures i les taxonomies infermeres.

RA 17. Conèixer els principis teòrics i metodològics de la infermeria

 

Metodologia de treball


MD1. Sessions de classes expositives
MD2. Seminaris
MD3. Treball en grup
MD4. Treballs individuals
MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes
MD6. Tutoria presencial/grupal
MD11. Treball autònom
MD14. Estudi de casos

 

Continguts


Bloc 1: Infermeria en el segle XXI

 • Definició d'Infermeria
 • Concepte i criteris de professió: llenguatges professionals
 • Competències i eixos de la professió infermera
 • Comunicació: Treball en equip
 • Ètica: Introducció a conceptes ètics
 • Drets i deures del pacient

 

Bloc 2: Procés de raonament clínic en la disciplina infermera

 • Definició del procés d'atenció d'infermeria
 • Procés de raonament clínic per a la planificació de les cures
 • Valoració integral de l'usuari mitjançant l'entrevista d'infermeria estructurada segons els patrons funcionals de 11 Patrons de Marjory Gordon i 14 Necessitats de Virginia Henderson
 • Llenguatges estandarditzats d'infermeria: NANDA,NOC i NIC
 • Estratègies d’implementació de la metodologia infermera: Plans de cures estandarditzats i Trajectòries clíniques

Bloc 3: Actualitat infermera respecte el procés de raonament clínic

 • Aproximació al desenvolupament dels models/teories infermeres en l’actualitat

Activitats d'aprenentatge


 

Activitats formatives ECTS HORES
AF1. Classe magistral 0.75 crèdits 18,75
AF2. Tutories presencials 0.1 crèdits 2.5
AF5. Seminaris 0.2 crèdits 5
AF6. Treball en grup 0.5 crèdits 12.5
AF7. Treball individual 0.1 crèdits 2.5
AF9. Estudi personal 2.35 crèdits 58.75

 

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura és una avaluació continuada afavorida per l'ús de diferents eines orientades a l'assoliment de cadascuna de les competències establertes com a necessàries per a la superació de la matèria.

Se sol·licitaran diferents activitats de les que es podran consultar al aulari de l'assignatura i seran presentades per la docent.

Tant les competències genèriques com les específiques seran avaluades en els treballs presentats tant individuals com en grup, així com en l'exercici individual final que demostrarà els coneixements integrats de les sessions plenàries i el treball pràctic i de seminari. La següent taula concreta per cada activitat avaluadora quines competències i resultats d’aprenentatge es treballen i el seu pes de la nota final de l’assignatura:

 

Sistema de avaluació Activitat de avaluació Ponderació Competències avaluades Resultats d'aprenentatge
SE1. Examen Examen final 40% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG6, CE12, CE13 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17
SE2. Treballs individuals Infografia Valoració 14 Necessitats Virginia Henderson 10% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG6, CE12 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17
SE3. Treballs en grup Valoració Infermera Marjory Gordon 10% CB1, CB2, CB3, CB5, CG3, CG6, CE12 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17
  Activitat Cas 1+Cas 2 10% CB1, CB2, CB3, CB5, CG3, CG6, CE12, CE13 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17
  Activitat Cas final 20% CB1, CB2, CB3, CB5, CG3, CG6, CE12, CE13 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17
SE8. Seguiment individual Activitats a l'aulari 10% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG6, CE12, CE13 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17
TOTAL:   100%    

Treballs individuals

Els/les estudiants realitzarà un treball individual avaluable  (Infografia Valoració 14 Necessitats de Virginia Henderson) que haurà d’entregar via aulari, la no presentació a temps equival a una puntuació de 0 d'aquesta part de la nota final.

Treballs en grup

El/la estudiant realitzarà 3 treballs en grup que seran guiats a través de les sessions de seminaris i treballs en grup per la docent durant l’assignatura. La normativa dels mateixos es presentaran a través del aulari i/o sessions plenàries.

La no presentació en el temps establert a l’aulari del treball grupal Valoració infermera Marjory Gordon i Activitat cas 1+2 ,  equival a una puntuació de 0 a cada activitat.

La no presentació del treball Activitat Cas final grupal durant el temps establert al aulari, es considera un NP de l’assignatura.

Seguiment individual

Per completar els continguts treballats en cada seminari i tutoria grupal, el/la tutor/a acadèmic/a realitzarà activitats individuals complementàries en diferents formats a través de l’aulari (fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, casos clínics,...) Aquestes activitats seran avaluables però  no seran obligatòries i en el aulari de moodle s’especificarà per cada activitat el període de temps per realitzar-la.

S’utilitza un sistema de qualificació quantitativa ( de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel.lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003.

 • Serà necessari aprovar amb un 5 l’examen final per poder ponderar la nota final.
 • Les dos probes susceptibles a recuperar en cas de suspendre son: el examen final i el treball grupal activitat Cas final.

 

Recuperació

El examen  es recuperarà en el període establert segons el calendari acadèmic.

L'activitat cas final grupal es podrà recuperar en cas de haver estat suspesa i es podrà enviar en periode de recuperació, s'indicarà la data a través del aulari.

NOTA: Els estudiants tindran la opció a realitzar la recuperació de l’assignatura que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

Bibliografia


Bàsica

Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico, razonamiento clínico y juicio clínico : un enfoque práctico. 6ª edició Barcelona: Elsevier; 2017.

 

Alligod MR, Marriner A. Modelos y teorías en enfermería. 9ª edició. Barcelona: Elsevier; 2018.

Bulechek GM, Moorhead S, Johnson M, Butcher HK, Maas ML, Swanson E. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Barcelona: Elsevier; 2012.

Butcher HK, Bulecheck GM, Dochterman JM, Wagner CM. Nursing intervention Classification (NIC) 7ª edició. Oxford: Elsevier; 2018.

Heather Herdman, T., Kamitsuru Shigemi. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2018-2020. Undécima edición. Barcelona: Elsevier; 2019.

 

Moorhead S, Swanson E, Johnson M, Maas ML. Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC), 6ª edición. Madrid: Elsevier; 2018.

Nanda Internacional. The International Nursing Knowledge Association: http://nanda.org/


Complementària

AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería) Disponible en: http://www.aentde.com

La terminología ATIC. Eje diagnóstico. Juvé Udina, M.E. Edición: Naaxpot S.L.U; 2016.