Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano
  • English

Competències que es treballen


Bàsica

  • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

  • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

  • CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles

  • CG14_Establir mecanismes d'avaluació , considerant els aspectes científico-tècnics i els de qualitat


Específica

  • CE6_Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

  • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

Descripció


La infermeria és una disciplina acadèmica que ha viscut grans transformacions en els últims anys. Ja ningú pot no entendre la formació d'infermera sense l'assoliment de competències en recerca bàsica, igual que la resta de professionals de la salut. La infermeria com a ciència ha d'anar de la mà del mètode científic.

Els fonaments de qualsevol disciplina són la comprensió del procés d'investigació, la realització d'una investigació rigorosa i l'aplicació pràctica d'aquesta investigació a la clínica. Amb aquestes premisses s'ha de ser conscient que el professional d'infermeria ha d'assolir la necessitat de basar la seva praxi en un sòlida evidència.

L'assignatura que es presenta ha de donar a l'alumne d'infermeria aquest coneixements bàsics en metodologia de la investigació, capacitar-lo amb les eines pròpies de la investigació i promoure dins del seu aprenentatge la inquietud per la recerca i evidència . Aquestes competències han de permetre al futur infermer participar en projectes d'investigació multidisciplinaris, presentar resultats en congressos nacionals i internacionals i estar capacitat per poder parlar amb altres professionals de la salut amb un llenguatge científic.

Resultats d'aprenentatge


RA 23. Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals.

RA 42. Identificar les etapes del mètode científic i la seva aplicació en infermeria.

RA 43. Fonamentar la pràctica clínica en l'evidència científica i utilitzar i avaluar de forma crítica la producció científica, que contribueixi a la millora de la qualitat.

RA 44. Descriure les característiques de la investigació quantitativa i qualitativa.

RA 45. Descriure les potencialitats i limitacions de cadascuna de les tècniques.

RA 46. Descriure, seleccionar, codificar i analitzar dades.

RA 47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.

RA 48. Llegir articles científics i realitzar una crítica correcta.

 

Metodologia de treball


 

MD1. Sessions de classes expositives

MD2. Seminaris

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD11. Treball autònom

Continguts


Tema 1

Importància de la recerca en infermeria. Evolució històrica. El concepte d'infermeria basada en l'evidència.

Tema 2

Fonts d'informació. Mitjans d'accés a la documentació científica. Bases de dades específiques en infermeria. Revisió de la literatura.

Tema 3

Les metodologies quantitatives i qualitatives i la seva aplicació en infermeria.

Tema 4

El mètode científic: El procés d'investigació. Hipòtesi. Preguntes d’ investigació. Població i mostra. Variables, instruments de mesura. Anàlisi de dades. Lectura crítica d’ un article científic. Validesa i fiabilitat dels instruments de mesura en salut.

Tema 5

Els dissenys dels estudis d’investigació. Els dissenys observacionals, descriptius. Els dissenys observacionals, analítics. Els dissenys experimentals i quasi experimentals.

Tema 6

Elaboració d’un protocol de recerca.

Tema 7

Ètica de la investigació. Consideracions ètiques en recerca. Comitès de recerca. Cóm passar un CEIC.

Tema 8

Difusió de resultats. Comunicacions orals, pòsters, articles científics. Elaboració abstracte/comunicació oral.

 

Activitats d'aprenentatge


Tipologia Activitat

ECTS

HORES

 

AF1. Classe magistral

 

1,3

 

32,5

 

AF5. Seminaris

 

0.8

 

20

 

AF6. Treballs en grup

 

0,2

 

5

 

AF9. Estudi personal

 

3,7

 

92.5

 

Sistema d'avaluació


 

 

Sistema d’avaluació

 

Ponderació

 

SE1. Examen ( prova escrita)

 

40%

 

SE3. Treballs en grup

 

40%

 

SE5. Seminaris

 

20%

 

( ) La prova final escrita haurà de tenir una nota superior a 4 per poder fer mitja amb la resta de proves avaluadores.

 

Segons estableix l'article 5 del Reial decret 1125/2003, els resultats obtinguts per l'alumne es qualifiquen en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: suspès, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor.

 

Període de recuperació

 

La única activitat avaluadora susceptible de recuperació serà la prova escrita i consistirà en un examen final al període de recuperació.

 

NOTA: Segons la normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l'assignatura són aquells que han obtingut una qualificació de "suspens", que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació

 

Bibliografia


Bàsica

 Burns, N.; Grove, S.K. (2004). Investigación en Enfermería ( 3ª ed). Madrid: Elsevier.

Argimón, J.M.; Jiménez, J. (2004). Métodos de investigación clínica y epidemiológica(3a ed). Madrid: Elsevier.

Gerrish K,Lacey A. (2008).Investigación en Enfermeria ( 5ª ed). Madrid : McGraw-Hill Interamericana

Investigació en Infermeria. Teoria i Pràctica. Mar Lleixá-Fortuño, Pilar Montesó. Publicaciones URV. 2015 Accés. http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/151

Mayan, M. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos. Módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales. México: Qualitative Institute Press. International Institute for Qualitative Methodology.


Complementària

 

Polit.D.; Hungler, B. (2000). Investigación científica en ciencias de la salud( 6ª Ed). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.