Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Matí (grup català) / Tarda (grup castellà)

Hi ha lectures en castellà i anglès. 

Descripció


Curs que realitza una introducció a la definició de comunicació, les teories sobre la comunicació de masses i els seus efectes, la comunicació persuasiva i com es fa recerca científica sobre un tema comunicatiu. També tracta el tema de la publicitat i els seus efectes des de l'àmbit social. 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Explicar la relació entre comunicació i societat, els diversos models teòrics que s’hi han establert, i les diferents metodologies existents per a la seva anàlisi.

-Definir el procés de comunicació, els seus components i les diferents formes de comunicació existents.

-Mostrar les característiques de la publicitat com a forma de comunicació, així com les seves tècniques, objectius, formats i el procés de planificació estratègica que la genera.

-Descriure les característiques i implicacions socials, polítiques, econòmiques i psicològiques de la Societat de la Informació i la globalització.

-Argumentar un posicionament sobre el nou paradigma comunicatiu i els seus efectes socials.

Metodologia de treball


El curs empra la metodologia de la classe expositiva participativa. Es combinarà una exposició dels temes a l’estil de classe magistral amb activitats de breu durada, en grup o individuals, que ajudin a l’alumnat a participar del contingut teòric i que inciti a presentar-hi reflexions constructives. A les classes es presentarà la teoria acompanyada d’exemples visuals i casos reals. Al mateix temps, s’indicaran les pautes i normes per a la realització de l’estudi de cas i la presentació de un treball audiovisual breu.

Es realitzarà un especial èmfasi en la presentació formal i l’organització coherent dels treballs i exposicions orals, així com en la interpretació i valoració crítica de les anàlisis i comentaris plantejats.

Continguts


 

Contingut 1: La comunicació des de la Ciència

Dedicació: 35h

Grup gran/ teoria: 5h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 26h

 

Descripció

En aquest contingut es treballa:

1.1. La ciència que estudia la comunicació

1.2. La comunicació com a objecte d’estudi

1.3. Mètodes i tècniques d’estudi de la comunicació

1.4. Teories de la comunicació

1.5. Models de la comunicació

1.6. Teories sobre els efectes de la comunicació de masses

 

Activitats vinculades

Activitat 1: Elaboració d’un projecte científic

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic

Activitat 3: Activitats sobre la matèria del curs

Activitat 4: Activitats complementàries

Contingut 2: Què entenem per comunicació

Dedicació: 29h

Grup gran/ teoria: 5h

Activitats dirigides: 12h

Aprenentatge autònom: 12h

 

Descripció

En aquest contingut es treballa:

2.1.Definicions. Comunicació, informació i significació

2.2.Components de la comunicació

2.3.Tipus de comunicació

2.4. Receptors. Tipus de públic

2.5. Comunicació de masses. Cultura de masses, Comunicació popular.

2.6. Mitjans de comunicació de masses. Origen, funcions i dimensions

2.7. Característiques de la comunicació audiovisual

2.8. Nou paradigma de la comunicació. El trencament de la massa

 

Activitats vinculades

Activitat 1: Elaboració d’un projecte científic

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic

Activitat 3: Tests sobre la matèria del curs

Activitat 4: Activitats complementàries

 

 

Contingut 3: La comunicació digital en les societats globals

Dedicació: 22h

Grup gran/ teoria: 3h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 15h

 

Descripció

En aquest contingut es treballa:

3.1. Definició i denominacions de la societat contemporània.

3.2. Paradigma informacional i postmodernitat.

3.3. Tendències socials, econòmiques i comunicatives. 

3.4. Globalització i comunicació. El paper de les TIC.

3.5. Formes i formats de publicitat i propaganda.

3.6. La comunicació digital: implicacions perceptives, psicològiques i socials. 

3.7. Noves eines i formats de comunicació. 

 

Activitats vinculades

Activitat 1: Desenvolupament d'un projecte científic

Activitat 2: Activitats sobre la matèria del curs

Activitat 3: Activitats complementàries

 

 

Contingut 4: La comunicació persuasiva 

Dedicació: 26h

Grup gran/ teoria: 5h

Activitats dirigides: 6h

Aprenentatge autònom: 15h

 

Descripció

En aquest contingut es treballa:

4.1. Definició, convèncer, persuadir i manipular. 

4.2. Propaganda, màrqueting i publicitat. 

4.3. Finalitats i objectius de la publicitat. 

4.4. La publicitat i la propaganda audiovisual. Definició i característiques. 

4.5. Models d'espots televisius publicitaris i formes de propaganda audiovisual.

4.6. Nou paradigma de la publicitat i la propaganda contemporània. 

4.7. La publicitat i la propaganda a internet i amb les noves tecnologies.

 

Activitats vinculades

Activitat 1: Anàlisi d’un treball audiovisual (espot publicitari, fragment de film de ficció o documental).

Activitat 2: Tests sobre la matèria del curs.

Activitat 3: Activitats complementàries.

 

 

Contingut 5: Comunicació social i democràcia 

Dedicació: 17h

Grup gran/ teoria: 3h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 10h

 

Descripció

En aquest contingut es treballa:

5.1. El rol sociopolític de la comunicació en la societat actual. 

5.2. Els mitjans de comunicació com actors polítics. 

5.3. Opinió pública. Agendasetting, framming i priming.

5.4. Principis étics, de legislació bàsica i codis deontològics. 

5.5. Comunicació, cultura i identitat. L'espai nacional de comunicació. 

5.6. Democràcia electrònica. Teories i perspectives sobre democràcia i internet. 

 

Activitats vinculades

Activitat 1: Desenvolupament d’un projecte científic

Activitat 2: Activitats sobre la matèria del curs

Activitat 3: Activitats complementàries

 

Contingut 6: La publicitat com a element social 

Dedicació: 21h

Grup gran/ teoria: 3h

Activitats dirigides: 6h

Aprenentatge autònom: 12h

 

Descripció

En aquest contingut es treballa:

6.1. Aparició i evolució de la publicitat. 

6.2. Subjectes de l'activitat publicitària. 

6.3. El model de la societat consumista. Públics objectius. 

6.4. Efectes de la publicitat. 

 

Activitats vinculades

Activitat 1: Anàlisi d'un espot publicitari. 

Activitat 2: Test sobre la matèria del curs

Activitat 3: Activitats complementàries

 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1: Elaboració d’un projecte científic

(Contingut 1 i 2)

 

Dedicació: 20h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 16h

Descripció general

Dissenyar i planificar un projecte científic de recerca sobre un fenomen comunicatiu real. L’elaboració del projecte es realitza en grups de 3 o 4 estudiants.

 

Material de suport

Apunts del curs i bibliografia. Enunciat del treball i fitxes de seguiment.

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’ha de lliurar un document únic, imprès i grapat, que segueixi les pautes formals per als treballs acadèmics.

El projecte compta un 20% de la nota de l’avaluació final.

 

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Explicar les fases d’una recerca científica en comunicació

-Argumentar sobre les dificultats d’utilitzar la comunicació com a objecte d’estudi

-Dissenyar un projecte científic amb tots els seus apartats

 

 

 

 

 

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic

(Contingut 1, 2, 3 i 5)

 

Dedicació: 32h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 30h

Descripció general

Desenvolupar un treball de recerca sobre un fenomen comunicatiu real plantejat i estructurat prèviament amb el projecte científic d’investigació

 

Material de suport

El projecte científic corregit i revisat. Apunts i bibliografia. Enunciat del treball.

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’ha de lliurar un document únic, imprès i grapat, que segueixi les pautes formals per als treballs acadèmics.

El desenvolupament del projecte compta un 25% de la nota de l’avaluació final.

 

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Implementar una metodologia d’anàlisi i estudi de la comunicació

-Analitzar les dades obtingudes i relacionar-les amb teories i coneixement del curs

-Obtenir conclusions i interpretacions pròpies de l’anàlisi de dades

-Formular una argumentació coherent i clara per defensar el seu punt de vista

 

 

 

 

Activitat 3: Anàlisi d’un espot, documental, fragment cinematogràfic

(Contingut 3 i 4)

 

Dedicació:24h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 20h

Descripció general

Analitzar un espot publicitari o una forma de comunicació persuasiva amb les pautes, paràmetres i teories vistes a classe. Presentar les conclusions en una presentació oral  en grup. El treball d'anàlisi es realitza en grups de 6 persones.

 

Material de suport

Apunts i bibliografia. Enunciat del treball. Fitxes d’anàlisi.

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

No s’ha de lliurar cap document. L’avaluació del treball consisteix en l’avaluació de la presentació oral a classe, tant en forma com en contingut.

 

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Aplicar pautes d’anàlisi a la comunicació persuasiva

-Relacionar teories de la publicitat i de la comunicació persuasiva amb un cas real

-Extreure elements i components característics d’un espot, documental, etc. 

-Detectar l’estratègia persuasiva d’una forma de comunicació concreta

-Argumentar coherentment una hipòtesi personal i ordenar la seva exposició

 

 

 

 

Activitat 4: Activitats centrals i examen final

(Contingut 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

 

Dedicació: 26h

Activitats dirigides: 14h

Aprenentatge autònom: 12h

Descripció general

Cada estudiant, individualment, ha de realitzar activitats al llarg del curs per millorar la seva comprensió i interpretació crítica de les lectures obligatòries i la matèria de l’assignatura.

 

Material de suport

Apunts. Lectures obligatòries. Bibliografia. 

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

El formulari de respostes de les activitats.

El conjunt de les activitats teòriques sobre les lectures obligatòries i la matèria del curs compte un 25% per a l’avaluació final del curs. 

 

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Explicar les diferents opinions i punts de vista dels autors tractats en l’assignatura

-Destriar els punts més importants i essencials d’un text acadèmic

-Relacionar críticament idees i plantejaments de diferents autors i textos

 

 

 

Actividat 5: Actividades complementaries

(Contingut 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

 

Dedicació: 12h

Activitats dirigides: 12h

Aprenentatge autònom: 0h

Descripció general

Al llarg del curs es plantejen diferents activitats monogràfiques a classe, aquestes s'han de realitzar in situ i en grup o individualment. Aquestes activitats complementen la teoria i, molt sovint, posen en pràctica els conceptes explicats anteriorment.

 

Material de suport

Apunts del curs. Lectures obligatories. Bibliografia. Enunciat de les activitats.

 

Lliurable i vinculat a l'avaluació

La fitxa de cada activitat.

La participació en el conjunt de les activitats plantejades en l'assignatura comporta un màxim del 25% de la nota final del curs.

 

Objectius específics

Al finalitzar l'activitat un estudiant ha de ser capaç de:

-Explicar els diferents conceptes i teories tractats a l'assignatura

-Aplicar a casos reals la teoria del curs

-Defensar i exposar de forma coherent i clara un posicionament propi

 

       

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació és continuada i es centra en quatre blocs de treballs o proves:

  1. Elaboració d’un projecte científic d’investigació d’un fenomen comunicatiu i, posteriorment, el desenvolupament o treball de recerca, pròpiament, d’aquest projecte. La planificació del projecte compta un 10% de la nota final i l’elaboració del treball un 15% més. El treball es realitza en grups de 5 persones.
  2. Activitats i exercicis a classe: durant la sessió es realitzen exercicis en grup o individuals per reforçar i aplicar en casos pràctics el contingut de la teoria (lectures, seminaris). Un 25% de la nota final (les presentacions contarien un 10%).
  3. Un examen oral parcial que representa el 20% de la nota total del curs.
  4. Un examen final de 30 preguntes test, més un comentari, i un exercici de relacionar que suma el 30 %. Per aprovar és necessari una nota mínima de cinc. 

En resum:

Projecte científic d’investigació:      10%

Desenvolupament del projecte:      15%

Activitats i exercicis a classe:          25%

Examen parcial oral                         20%

Examen Final:                                  30%

 

 

Recuperació:

La recuperació de l’assignatura es realitzarà mitjançant un examen que recollirà tot el contingut teòric de la mateixa. L’examen tipus test constarà de 40 preguntes. Cada pregunta val 0,20 punts i les respostes incorrectes no resten.

Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l’examen de recuperació els estudiants que hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d’avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota mitjana final. Només aquells que s'hagin presentat a la prova es poden presentar a la recuperació. 

 

Normes de realització de les activitats

Les activitats a classe es plantejaran en format de petit grup o de forma individual.

És obligatori i necessari per seguir les activitats del curs llegir i treballar totes les lectures obligatòries proposades.

Les activitats s’han de realitzar amb la correcció formal que exigeixen els treballs acadèmics.

Els treballs han de ser originals i, en cas d’incorporar-hi aportacions de tercers, aquestes han d’estar citades amb l’estil adequat. El plagi representa un zero directe en l’avaluació.

Bibliografia


Bàsica

Bourdieu, Pierre. Sobre la televisión. Colección Compactos, sexta edición. Anagrama. Barcelona, 2016

Busquet, Jordi; Medina, Alfons i Sort, Josep. La recerca en comunicació. Què hem de saber? Quins passos hem de seguir? Barcelona: Editorial UOC, 2006

Calugareano, Ilina. Chuck Norris contra el comunismo. 2015. 78 min.

Carter, Sean. & Dodds, Klaus. International politics and film. Space, vision, power, 2014

Castells, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza, 2009

Debord, Guy. Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Colección Argumentos. Anagrama, 2003.

Eguizábal, Raúl. Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra, 2007

Gandini, Erik Videocracy. 2009. 85 min.

Garcia-Clancini, Néstor. "El consumo sirve para pensar". En consumidores y ciudadanos. Conflictos culturales de la globalización. Grijalbo, México, 1995. Pp. 41-55.

Hal, Byung-Chul. En el enjambre. Editorial Herder. Barcelona, 2014. 

Igartua, Juan José; Humanes, María Luisa. Teoría e investigación en comunicación social. Madrid: Síntesis, 2004

Martín-Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones. Editorial Anthropos, Barcelona. 2010.

McLuhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Editorial Paidós. Barcelona 2009.

Peter Wintonik, Peter, Achbar, Mark. Manufacturing consent. Noam Chomsky amb the Media National Film Board of Canada. 165 min.

Postman, Neil. Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del show business. Editorial La Tempestad. Barcelona, 2016.

Rodrigo Alsina, Miquel. Les teories de la comunicació. Barcelona: UOC, 2008

Turkle, Sherry. Alone together why we expect mor from technology and less from each other. New Yorl: Basics Books 2011.


Complementària

Baylon, Christian; Mignot, Xavier. La comunicación. Madrid: Cátedra, 1996

Castells, Manuel. Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet, 2012.

Eguizábal, Raul. La comunicación publicitaria: antecedentes y tendencias en la sociedad de la información y el conocimiento. Sevilla: Comunicación Social, 2004

La guerra de los mundos. Centenario de Orson Welles. La noche temática. TVE, 11 de mayo de 2015. 

Marín i Otto, Enric. Cultura de masses i postmodernitat: elogi i crítica de la comunicació contemporània. València: Eliseu Climent, 1994

Martín Algarra, Manuel. Teoría de la comunicación: una propuesta. Madrid: Tecnos, 2003

McQuail, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós, 1991

Otte, Max. El Crash de la información. Los mecanismos de la desinformación cotidiana. Taurus,  2010.

Ramonet, Ignaci. Propagandas silenciosas: masas, televisión y cine. La Habana: Fondo Cultural del Alba, 2007

Rodrigo Alsina, Miquel. Los modelos de comunicación. Madrid: Tecnos, 1989

Torres i Prat, Joan. Consumo, luego existo: poder, mercado y publicidad. Barcelona: Icària, 2005

Wolf, Mauro. Els efectes socials dels mitjans de comunicació de masses. Barcelona: Pòrtic, 1992