Informació general


Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

L'assignatura s'imparteix en català i castellà. Algunes lectures i materials de vídeo complementaris poden estar en anglès.

 

Descripció


Curs que realitza una introducció a la definició de comunicació, les teories sobre la comunicació de masses i els seus efectes i la comunicació persuasiva. En aquest curs s'explica com es fa recerca científica i el disseny de la metodologia de recerca sobre un tema comunicatiu. També tracta la publicitat com a forma de comunicació i els seus efectes des de l'àmbit social. Tenint en compte els canvis en la comunicació incorpora debats actuals relacionats amb la comunicació digital i amb les cultures nacionals i globals en els quals està immersa.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà  l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Explicar la relació entre comunicació i societat, els diversos models teòrics que s’hi han establert, i les diferents metodologies existents per a la seva anàlisi.

RA2 Definir el procés de comunicació, els seus components i les diferents formes de comunicació existents.

RA3 Mostrar les característiques de la publicitat com a forma de comunicació, així com les seves tècniques, objectius, formats i el procés de planificació estratègica que la genera.

RA4 Descriure les característiques i implicacions socials, polítiques, econòmiques i psicològiques de la Societat de la Informació i la globalització en el seu context.

 

Resultats d'aprenentatge complementaris:

RAC1 Argumentar un posicionament sobre el nou paradigma comunicatiu i els seus efectes socials.

RAC2 Plantejar un mètode d'investigació per a un fenomen comunicatiu.

RAC3 Analitzar les dades existents per a l'elaboració de conclusions i formar-se una opinió pròpia. 

Metodologia de treball


El curs fa servir la metodologia de la classe expositiva participativa. Es combinarà una exposició dels temes a l’estil de classe magistral amb activitats de breu durada, en grup o individuals, que ajudin a l’alumnat a participar del contingut teòric i que inciti a presentar-hi reflexions constructives. A les classes es presentarà la teoria acompanyada d’exemples visuals i casos reals. Al mateix temps, s’indicaran les pautes i normes per a la realització de l’estudi de cas i la presentació de l'anàlisi d'un espot audiovisual.

Es realitzarà un especial èmfasi en la presentació formal i l’organització coherent dels treballs i exposicions orals, així com en la interpretació i valoració crítica de les anàlisis i comentaris plantejats.

Les hores totals de dedicació de l'estudiant, segons el tipus d'activitats, són les següents:

Activitats en grup gran/ teoria: 31h.

Activitats dirigides: 26h.

Aprenentatge autònom: 93h.

Total d'hores: 150h.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, (si es presenta el cas) algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Continguts


 

Contingut 1: Què entenem per comunicació?

Dedicació: 29h

Grup gran/ teoria: 8h

Activitats dirigides: 6h

Aprenentatge autònom: 15h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

1.1. Definicions. Comunicació, informació i significació.

1.2. Components de la comunicació.

1.3. Tipus de comunicació.

1.4. Receptors i audiències. Tipus de públic.

1.5. Comunicació de masses. Cultura de masses.

1.6. Mitjans de comunicació de masses. Origen, funcions i dimensions.

1.7. Característiques de la comunicació audiovisual.

1.8. Nou paradigma de la comunicació. El trencament de la massa.

Activitats vinculades

Activitat 1: Elaboració d’un projecte cientific d'investigació en grup.

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte cientific d'investigació en grup.

Activitat 3: Prova parcial.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 2: La comunicació des de la Ciència

Dedicació: 35h

Grup gran/ teoria: 5h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 26h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

2.1. La ciència que estudia la comunicació.

2.2. La comunicació com a objecte d’estudi.

2.3. Mètodes i tècniques d’estudi de la comunicació.

2.4. Teories de la comunicació.

2.5. Models de la comunicació.

2.6. Teories sobre els efectes de la comunicació de masses.

Activitats vinculades

Activitat 1: Elaboració d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 3: Prova parcial.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final.

 

Contingut 3: La comunicació persuasiva 

Dedicació: 26h

Grup gran/ teoria: 5h

Activitats dirigides: 6h

Aprenentatge autònom: 15h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

3.1. Definició. Convèncer, persuadir i manipular. 

3.2. Propaganda, màrqueting i publicitat. 

3.3. Finalitats i objectius de la publicitat. 

3.4. El missatge publicitari: forma, contingut i planificació. 

3.5. La publicitat audiovisual: formats i característiques.

3.6. Models d’espots televisius publicitaris.

3.7. Nou paradigma de la publicitat i la propaganda contemporània. 

3.8. La publicitat i la propaganda a internet i amb les noves tecnologies.

3.9. Neuromàrqueting.

Activitats vinculades

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 3: Prova parcial.

Activitat 4: Anàlisi d’un espot o una forma de comunicació persuasiva.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final.

 

Contingut 4: La publicitat com a element social 

Dedicació: 21h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 5h

Aprenentatge autònom: 12h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

4.1. Aparició i evolució de la publicitat. 

4.2. Subjectes de l'activitat publicitària. 

4.3. El model de la societat consumista. Públics objectius. 

4.4. Efectes de la publicitat. 

Activitats vinculades

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 3: Prova parcial.

Activitat 4: Anàlisi d’un espot o una forma de comunicació persuasiva.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final. 

 

Contingut 5: La Societat de la Informació

Dedicació: 22h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 3h

Aprenentatge autònom: 15h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

5.1. Definició i denominacions de la societat contemporània.

5.2. Paradigma informacional i postmodernitat.

5.3. Tendències socials, econòmiques i comunicatives. 

5.4. Globalització i comunicació. El paper de les TIC.

5.5. La comunicació digital: implicacions perceptives, psicològiques i socials. 

5.6. Noves eines i formats de comunicació. 

Activitats vinculades

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 3: Prova parcial

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final.

 

Contingut 6: Comunicació, publicitat i democràcia 

Dedicació: 17h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 3h

Aprenentatge autònom: 10h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

6.1. El rol sociopolític de la comunicació en la societat actual. 

6.2. Els mitjans de comunicació com actors polítics. 

6.3. Opinió pública. Agendasetting, framming i priming.

6.4. Principis ètics, de legislació bàsica i codis deontològics. 

6.5. Comunicació, cultura i identitat. L'espai nacional de comunicació. 

6.6. Democràcia electrònica. Teories i perspectives sobre democràcia i Internet. 

Activitats vinculades

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final.

 

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat 1: Elaboració d’un projecte científic d'investigació

(Contingut 1 i 2)

Dedicació: 20h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 16h

Descripció general

Dissenyar i planificar en grup un projecte científic de recerca sobre un fenomen comunicatiu real. L’elaboració del projecte es realitza en grups de 3-5 estudiants. (Depèn de la mena de projecte, del nombre d'estudiants matriculats en el grup i el treball proposat).

Material de suport

Apunts del curs i bibliografia. Enunciat del treball i fitxes de seguiment.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’ha de lliurar un document únic, imprès i grapat, que segueixi les pautes formals per als treballs acadèmics.

El projecte compta un 15% de la nota de l’avaluació final.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Explicar les fases d’una recerca científica en comunicació.

-Argumentar sobre les dificultats d’utilitzar la comunicació com a objecte d’estudi.

-Dissenyar un projecte científic amb tots els seus apartats.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2, RAC3

Competències:

E12, G1, G5, T2

 

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic

(Contingut 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 32h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 30h

Descripció general

Desenvolupar un treball de recerca en grup sobre un fenomen comunicatiu real plantejat i estructurat prèviament amb el projecte científic d’investigació.

L’activitat es realitza en un grup de 3-5 estudiants.

Material de suport

El projecte científic d'investigació corregit i revisat. Apunts i bibliografia. Enunciat del treball.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’ha de lliurar un document únic, imprès i grapat, que segueixi les pautes formals per als treballs acadèmics.

El desenvolupament del projecte compta un 15% de la nota de l’avaluació final.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Implementar una metodologia d’anàlisi i estudi de la comunicació.

-Analitzar les dades obtingudes i relacionar-les amb teories i coneixement del curs.

-Obtenir conclusions i interpretacions pròpies de l’anàlisi de dades.

-Formular una argumentació coherent i clara per defensar el seu punt de vista.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2, RAC3

Competències:

E12, G1, G3, G5, G4, T2

 

Activitat 3: Prova parcial

(Contingut 1, 2, 3)

Dedicació: 17h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 15h

Descripció general

Els estudiants realitzan una prova parcial de presentació de lectures per confirmar l’adquisició dels coneixements dels continguts 1, 2 i 3 i les lectures corresponents. 

Material de suport

Apunts. Lectures obligatòries. Bibliografia. 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Es farà en forma de presentació oral. Es lliurarà un material resum posterior a aquesta.

La prova compta un 15% sobre la nota final de curs. 

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Relacionar les principals definicions, autors i teories sobre comunicació.

-Identificar les parts, processos i modalitats del missatge publicitari i/o el missatge comunicatiu.

-Detectar els efectes i vinculació de la comunicació amb la societat actual.

-Relacionar idees i plantejaments de diferents autors i textos.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA3

Competències:

E12, G1, G3, T1

 

Activitat 4: Anàlisi d’un espot o una forma de comunicació persuasiva

(Contingut  3 i 4)

Dedicació:17h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 15h

Descripció general

Analitzar un espot publicitari o una forma de comunicació persuasiva amb les pautes, paràmetres i teories vistes a classe. Presentar les conclusions en una presentació oral en grup. El treball d'anàlisi es realitza en grups de 5-6  persones.

Material de suport

Apunts i bibliografia. Enunciat del treball. Fitxes d’anàlisi.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

No s’ha de lliurar cap document. L’avaluació del treball consisteix en l’avaluació de la presentació oral a classe, tant en forma com en contingut.

L’anàlisi i la presentació, conjuntament, compten un 10% de la nota final.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Aplicar pautes d’anàlisi a la comunicació persuasiva.

-Relacionar teories de la publicitat i de la comunicació persuasiva amb un cas real.

-Extreure elements i components característics d’un espot, documental, etc. 

-Detectar l’estratègia persuasiva d’una forma de comunicació concreta.

-Argumentar coherentment una hipòtesi personal i ordenar la seva exposició.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA3, RAC2, RAC3

Competències:

E12, G1, G3 G5, T2

 

Activitat 5: Activitats a l’aula

(Contingut 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 17h

Activitats dirigides: 14h

Aprenentatge autònom: 3h

Descripció general

Al llarg del curs es plantegen diferents activitats monogràfiques a classe, aquestes s'han de realitzar in situ i en grup o individualment. Aquestes activitats complementen la teoria i, molt sovint, posen en pràctica els conceptes explicats anteriorment.

Material de suport

Apunts del curs. Lectures obligatòries. Bibliografia. Enunciat de les activitats.

Lliurable i vincles amb l'avaluació

La fitxa de cada activitat.

La participació en el conjunt de les activitats plantejades en l'assignatura comporta un màxim del 10% de la nota final del curs.

Objectius específics

Al finalitzar l'activitat un estudiant ha de ser capaç de:

-Explicar els diferents conceptes i teories tractats a l'assignatura.

-Aplicar a casos reals la teoria del curs.

-Defensar i exposar de forma coherent i clara un posicionament propi.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RAC1, RAC2, RAC3

Competències:

E12, G1, G3, G4, T2

 

Activitat 6: Examen final

(Contingut 1,2,3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 16h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 14h

Descripció general

Cada estudiant, individualment, realitza una prova per confirmar l’adquisició dels coneixements dels continguts 1 a 6 i les lectures corresponents. 

Material de suport

Apunts. Lectures obligatòries. Bibliografia. 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

El full de respostes de l’examen.

La prova compta un 35% sobre la nota final de curs. 

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Relacionar les principals definicions, autors i teories sobre comunicació.

-Identificar les parts, processos i modalitats del missatge publicitari.

-Detectar els efectes i vinculació de la comunicació amb la societat actual.

-Relacionar idees i plantejaments de diferents autors i textos.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA4, RAC1

Competències:

E12, G1, G3, G5, G4

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació és continuada i es centra en cinc blocs de treballs o proves:

  1. Elaboració d’un projecte científic d’investigació d’un fenomen comunicatiu i, posteriorment, el desenvolupament o treball de recerca, pròpiament, d’aquest projecte. La planificació del projecte compta un 15% de la nota final i l’elaboració del treball un 15% més. El treball es realitza en grups de 3-5 persones.
  2. Activitats i exercicis a l'aula: durant la sessió es realitzen exercicis en grup o individuals per reforçar i aplicar en casos pràctics el contingut de la teoria. Un 10% de la nota final.
  3. Una prova parcial que representa el 15% de la nota total del curs i recull la meitat del contingut de l'assignatura.
  4. Una anàlisi d'un spot i presentació de la mateixa, en grups de 5-6 persones, que compte un 10% de la nota final.
  5. Un examen final que compte el 35%. 

En resum:

Projecte científic d’investigació:      15%

Desenvolupament del projecte:      15%

Activitats a l'aula:                            10%

Prova parcial:                                  15%

Anàlisi d'un spot i presentació        10%

Examen final:                                  35%

 

Recuperació:

La recuperació de l’assignatura es realitzarà mitjançant un examen que recollirà tot el contingut teòric de la mateixa. Les activitats d'avaluació continuada no entraran a l'examen.

Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l’examen de recuperació els estudiants que hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d’avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota mitjana final de l'assignatura. Només aquells que s'hagin presentat als exàmens durant el curs es poden presentar a la recuperació. 

 

Normes de realització de les activitats

Les activitats a classe es plantejaran en format de petit grup o de forma individual.

És obligatori i necessari per seguir les activitats del curs llegir i treballar totes les lectures obligatòries proposades.

Les activitats s’han de realitzar amb la correcció formal que exigeixen els treballs acadèmics.

Els treballs han de ser originals i, en cas d’incorporar-hi aportacions de tercers, aquestes han d’estar citades amb l’estil adequat. El plagi representa un zero directe en l’avaluació.

Bibliografia


Bàsica

Bourdieu, Pierre. Sobre la televisión. Colección Compactos, sexta edición. Anagrama. Barcelona, 2016

Busquet, Jordi; Medina, Alfons i Sort, Josep. La investigación en comunicación. ¿Qué debemos saber, qué pasos debemos seguir? Barcelona: Editorial UOC, 2017

Castells, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza, 2009

Eguizábal, Raúl. Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra, 2007

Igartua, Juan José; Humanes, María Luisa. Teoría e investigación en comunicación social. Madrid: Síntesis, 2004

McLuhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Editorial Paidós. Barcelona 2009.

McQuail, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós, 1991

Noam Chomsky. The five filters of the mass media machine. Al Jazeera. Dur: 4.44. https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M

Postman, Neil. Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del show business. Editorial La Tempestad. Barcelona, 2016.

Rodrigo Alsina, Miquel. Les teories de la comunicació. Barcelona: UOC, 2008

Rodrigo Alsina, Miquel. Los modelos de comunicación. Madrid: Tecnos, 1989

Turkle, Sherry. En defensa de la conversación. Editorial Ático de los libros, Barcelona, 2017.

Wolf, Mauro. Els efectes socials dels mitjans de comunicació de masses. Barcelona: Pòrtic, 1992


Complementària

Baylon, Christian; Mignot, Xavier. La comunicación. Madrid: Cátedra, 1996

Berganza-Conde, Maria Rosa y Ruiz San-Román, José A. Investigar en comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación. Mc Graw Hill, Madrid, 2005.

Calugareano, Ilina. Chuck Norris contra el comunismo. 2015. 78 min.

Carter, Sean. & Dodds, Klaus. International politics and film. Space, vision, power, 2014

Castells, Manuel. Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet, 2012.

Debord, Guy. Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Colección Argumentos. Anagrama, 2003.

Eguizábal, Raul. La comunicación publicitaria: antecedentes y tendencias en la sociedad de la información y el conocimiento. Sevilla: Comunicación Social, 2004

Gandini, Erik. Videocracy. 2009. 85 min.

Garcia-Clancini, Néstor. "El consumo sirve para pensar". En consumidores y ciudadanos. Conflictos culturales de la globalización. Grijalbo, México, 1995. Pp. 41-55.

Hal, Byung-Chul. En el enjambre. Editorial Herder. Barcelona, 2014. 

La guerra de los mundos. Centenario de Orson Welles. La noche temática. TVE, 11 de mayo de 2015. 

Marín i Otto, Enric. Cultura de masses i postmodernitat: elogi i crítica de la comunicació contemporània. València: Eliseu Climent, 1994

Marie y Marx. Web Serie del Canal Arte. 5 capítulos. Dur: 30 min. Disponible en: https://www.arte.tv/es/videos/RC-016077/marie-y-marx/

Martín Algarra, Manuel. Teoría de la comunicación: una propuesta. Madrid: Tecnos, 2003

Martín-Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones. Editorial Anthropos, Barcelona. 2010.

Otte, Max. El Crash de la información. Los mecanismos de la desinformación cotidiana. Taurus,  2010.

Peter Wintonik, Peter, Achbar, Mark. Manufacturing consent. Noam Chomsky amb the Media National Film Board of Canada. 165 min.

Ramonet, Ignaci. Propagandas silenciosas: masas, televisión y cine. La Habana: Fondo Cultural del Alba, 2007

Torres i Prat, Joan. Consumo, luego existo: poder, mercado y publicidad. Barcelona: Icària, 2005

Turkle, Sherry. Alone together why we expect more from technology and less from each other. New York, Basics Books 2011.