Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Descripció


L'assignatura de Narrativa realitza una aproximació holística (literatura, cinema i joc) al fenomen d'explicar, viure i jugar històries en el marc de la matèria de Disseny i Creació de Jocs. D'aquesta manera, resulta clau entendre no només els elements formals de la tradició narratològica (personatges, trames, temporalitat i espai) sinó també els debats contemporanis que es plantegen des de les actuals posicions ludològiques. A més a més, l’assignatura té un fort vincle amb el marc cultural i social del videojoc, generant així una lectura text/context que pren en consideració tant la funció cultural del mitjà com la seva capacitat per a presentar nous imaginaris. Aquesta aproximació teòrica es complementa amb la realització de diferents pràctiques, totes elles orientades a la creació conceptual d’un petit joc de marcat caràcter narratiu.

Resultats d'aprenentatge


A nivell general, aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a la qual pertany (Disseny i Creació de Videojocs)

 • Disseny pas a pas del marc narratiu d'un joc
 • Creació del relat o història central del joc
 • Elaboració de les fitxes de personatges
 • Creació de diferents diàlegs lineals / no lineals segons les funcions narratives prescrites

A un nivell més concret, en acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

E1.6. Avaluar els punts forts i dèbils d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.

E2.2. Dissenyar nivells incloent estratègies, definició del puzle o la missió a completar, de manera que s'assoleixin els objectius que marca el guió.

E2.3. Dissenyar la narrativa d'un videojoc i especificar el guió interactiu.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball: 

Classe Magistral, Càpsules de vídeo, Presentacions.

Continguts


1. Hi ha una narrativa en els videojocs? 

1.1. De l'Hipertext al Cibertext i el debat entre Narratologia versus Ludologia
1.2. Aclarint termes: Narrativa, Relat, Ficció, Experiència i joc.
1.3. La ludoficció

2. Ficció i experiència jugable 

2.1. El joc: entre la joguina i el relat
2.2. Els mons de ficció
2.3. Cap els mons ludoficcionals del videojoc

3. El videojoc com hereu cultural: arquetips i arguments universals

3.1. Les llavors inmortals en el videojoc
3.2. Els grans arguments hegemònics
3.3. Els grans arguments pendents

4. La ludoficció en el marc de l'oci digital

4.1. Coneixement i acció 
4.1.1. El narrador en els videojocs: graus d'existència i tipologia
4.1.2. A qui segueix el narrador? El focus i la focalització
4.1.3. Trencant les regles: la metalepsis
4.2. Articulació espai-temporal
4.2.1. L'espai 
4.2.2. La temporalitat narrativa en el videojoc 
4.3. El personatge
4.3.1 Concepte de personatge interactiu
4.3.2 Identificació i control de l'usuari
4.3.3 Configuració i arc de transformació
4.3.4 Caracterització emocional, psicològica i accions
4.4. Funció narrativa de l'estil 
4.4.1 El so
4.4.2 El disseny de la interfície
4.4.3 Abstracció i hiperrealisme
4.4.4 Tensió emocional narrativa i tensió emocional del joc
4.5. Estructures narratives i models de joc 
4.5.1 L'acció com a motor narratiu
4.5.2 Trames, conflicte i objectius
4.5.3 La relació de les trames amb les regles
4.5.4 Estructura d'actes i nivells
4.5.5 Ritme de joc i ritme narratiu
4.5.6 Clímax, resolució i balanç quantitatiu del joc

5. Els models de representació històrics en els videojocs

5.1. El Model de Representació Primitiu (MRP) cinematogràfic i la seva relació amb el videojoc
5.2. El Model de Representació Institucional (MRI) cinematogràfic i la seva relació amb el videojoc
5.3. Els Films jugables i els nous paradigmes narratius

6. Narració i creació de jocs: el Narrative Designer

6.1 Narrative Designer i figures afins: guionista, dialoguista, escriptor i dissenyador de jocs.
6.2 Eines no digitals: Biblia, Guionatge literari i tècnic, mapa de trames.
6.3. Eines digitals: Word, Excel, Chat Mapper, Articy Draft, motors de disseny narratiu propis.

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (Relacionades amb totes les competències comunes):

Activitat 1. Documentació Narrativa: Concept, Story, Backstory, fitxes de personatges i mapa de trames (Evidència dels resultats d'aprenentatges E1.6, E2.2 i 2.3)

Els alumnes hauran de crear una proposta de joc, desenvolupar la història (1-3 pàgines) i el backstory vinculat a aquesta. Igualment, hauran de crear fitxes de personatges i el mapa de trames que mostri l'evolució dels mateixos al llarg del joc.

Activitat 2. Diàlegs lineals i no lineals (Evidència dels resultats d'aprenentatges E2.2 i 2.3)

A partir del marc del joc proposat a l’Activitat 1 els alumnes hauran de redactar, per un costat, diàlegs lineals en format cinematogràfic (cutscene d’inici i fi del joc) i, per l’altre, diàlegs no lineals que siguin significatius dins del joc fets amb Chat Mapper (per exemple, un diàleg on es plantegi una quest, o de coneixement de personatges...).

Activitat 3. Examen final (Evidència de tots els resultats d'aprenentatge)

Examen teòrico-pràctic on es recullen tots els continguts de l'assignatura.

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

Activitat 1. Treball en grup: Documentació Narrativa: Concept, Story, Backstory, fitxes de personatges i mapa de trames 30%

Activitat 2. Treball en grup: Diàlegs lineals i no lineals 20%

Activitat 3. Examen final 50%

Nota final = A1 0,3+ A2 0,2+ A3 0,5

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final (Activitat 3) per a aprovar l’assignatura. Aquesta nota mínima també serà d'aplicació per a l'examen final de la recuperació, on es mantindrà la puntuació original de les Activitats 1 i 2.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast,la activitat afectada obtindrà un 0 (suspens). A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Bibliografia


Bàsica

Lebowitz, Josiah, & Klug, Chris (2012). "Interactive Storytelling for Video Games: Proven Writing Techniques for Role Playing Games, Online Games, First Person Shooters, and more". Focal Press.

Navarro, Víctor (2016). "Libertad dirigida Una gramática del análisis y diseño de videojuegos". Shangrila. Santander.

Planells, Antonio José (2016). "Videojuegos y mundos de ficción". Ediciones Cátedra. Madrid.

Walton, Marek & Suckling, Maurice (2012). "Video Game Writing: From Macro to Micro". Mercury Learning and Information. Dulles.


Complementària

Anyó, Luis (2016). El jugador implicado: Videojuegos y narraciones. Laertes. Barcelona.

Campbell, Joseph (1959). "El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito". Fondo de Cultura Económica.

Heussner, Tobias; Finley, Toya; Hepler, Jennifer & Lemay, Ann (2015). "The Game Narrative Toolbox". CRC Press. Abingdon.

Marx, Christy (2007). "Writing for animation, comics & games". Taylor & Francis. London.

McKee, Robert (2011). "El guión. Story". Alba Editorial.

Mckee, Robert (2018). "El diálogo: El arte de hablar en la página, la escena y la pantalla". Alba Editorial.

Sheldon, Lee (2014). "Character development and storytelling for games" (2nd Edition). Course Technology. Boston.