Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

 

L’assignatura serà impartida en català i castellà indistintament. Alguns continguts de l’assignatura seran en anglès com: contingut audiovisual, material de

suport i articles científics.

L’alumne ha de ser capaç d’utilitzar aquest material per assolir els objectius de l’assignatura.

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia


Específica

 • CE1_Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases mol-leculars i fisiològiques de les cèl.lules i els teixits

 • CE6_Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

 • CE7_Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital

 • CE8_Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajut en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la familia, segons la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, families i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos

Descripció


L'alta prevalença de les alteracions o trastorns neurològics en els nens posa de manifest la necessitat de formació específica en aquest àmbit per a tots aquells professionals que desenvolupen la seva activitat professional en l'àmbit pediàtric.

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és formar l'estudiant d'infermeria en les diferents tècniques d'avaluació, exploració, rehabilitació i estimulació del desenvolupament cognitiu i motor en pediatria utilitzant els diferents procediments de treball en neurorehabilitació infantil.

Inicialment es descriuran les fases o etapes del desenvolupament psicomotor normal per a partir d'aquí poder identificar aquells trastorns neurològics que afecten principalment als infants i establir les vies de rehabilitació actuals i corrents futures.

L’assignatura consta de 4 seminaris, cada seminari esta relacionat amb un tema específic dins de la neurorehabilitació: 

 1. Concepte de neurorehabilitació i desenvolupament típic de l’infant. 
 2. Neonatologia i atenció precoç centrada en la família. 
 3. Neuropediatria. 
 4. Condicions cardiorespiratories. 

Resultats d'aprenentatge


 

 1. Identificar les fases del desenvolupament psicomotor en el nounat.
 2. Identificar els principals símptomes d'un desenvolupament psicomotor deficient així com conèixer i saber aplicar els mètodes d'exploració habituals.
 3. Conèixer les principals afeccions o trastorns neurològics en pediatria; la seva etiologia, simptomatologia i principals vies de tractament conservador i invasiu.
 4. Conèixer les principals tècniques utilitzades en neurorehabilitació en pediatria en funció dels objectius terapèutics.
 5. Col·laborar en el context de l'equip multidisciplinari en el procés de diagnòstic, plantejament d'objectius i estratègia terapèutica a seguir en cadascuna de les principals afeccions neurològiques en pediatria.

Metodologia de treball


MD1. Sessions de classes expositives

MD3. Treballs en grup

MD4. Treball individual

MD11. Treball autònom

MD5. Presentacións de temas per part dels alumnes

Continguts


 1. Concepte de neurorehabilitació i desenvolupament típic de l’infant. 
  • Etapes del desenvolupament psicomotor
  • Signes d’alarma
 2. Neonatologia i atenció precoç centrada en la família. 
  • Exploració neurològica del nen

 3. Neuropediatria
  • Patologia neurologica
   • Epilèpsia infantil
   • Paràlisis Cerebral 
   • Espina bífida
   • Traumatismes cranioencefàliques
   • Tumors cerebrals
   • Malformacions del crani
  • Patologia neuromuscular
   • Atrofia muscular espinal
   • Distròfies musculars
   • Polineuropaties
   • Miopaties

4. Condicions cardiorespiratories. 

Activitats d'aprenentatge


Activitat

ECTS

 Sessions presencials 

1

 Seminaris

0.8

 Treball individual/grupal

0.6

 Treball autònom

2.6

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació de l'assignatura de Neurorehabilitació es basa en l'avaluació continuada, pel que es valorarà l'assistència i participació a l'aula, les activitats realitzades a les seminaris i altres treballs fets online i la presentació dels treballs  grupals e individuals d’acord a la següent configuració:

Activitat

ECTS

Metodologia

Competències

 Sessions presencials 

1

Sessions presencials en què el professor exposarà el contingut teòric de l'assignatura amb ajuda de suport multimèdia

G3, P4, P7, E1, E7, E10, E39

 Seminaris

0.8

Debats, jocs de rol, activitats d'aprenentatge cooperatiu, estudi de casos

G1, G2, G3, G9, G11, G12,  E1, E7, E10, E39

 Treball individual/grupal

0.6

Treballs en grup per exposar a l'aula i altres treballs individuals que es faran a través de plataformes en línia

G1, G2, G3, G7, G8, G9, G11, G12,  G20, G26, E1, E7, E10, E39

 Treball autònom

2.6

Lectura d'articles recomanats, recerca bibliogràfica, preparació de temes, estudi personal

G1, G2, G3, G7, G8, G9, G11, G12,  G20, G26, E1, E7, E10, E39

Bibliografia


Bàsica

Cano de la Cuerda R., Collado Vázquez S. Neurorrehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. Ed. Panamericana. 2012

Cano-de-la-Cuerda R, Molero-Sánchez A, Carratalá-Tejada M, Alguacil-Diego IM, Molina-Rueda F, Miangolarra-Page JC, Torricelli D. Theories and control models and motor learning: clinical applications in neuro-rehabilitation. Neurologia. 2015

Espinosa Jorge J., Arroyo Riaño MO., Martín Maroto P., Ruiz Molina D., Moreno Palacios JA. Guía Esencial de Rehabilitación Infantil. Madrid: Panamericana; 2010

J. Palisano, R., Orlin, M., & Schreiber, J. Campbell's Physical Therapy for Children (5th ed.). Missouri: Elservier. 2017

Mesa Lendínez. Enfermería en Neurorehabilitación. Empoderando el autocuidado. Elservier 2016.


Complementària

A. Febrer Rotger. Rehabilitación de las enfermedades Neuromusculares en la infancia. Panamericana 2015

BLOCS 17. LA ENFERMERIA EN NEURORREHABILITACIÓN. Institut Guttmann 2012

Carlos Casas Fernández. Traumatismos craneoencefálicos. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/17-tce.pdf

Gustavo H. Picó Fuster. Atrofia Muscular Espinal. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/11-amuscular.pdf

Ignacio Pascual Castroviejo. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/20-tdah.pdf

J. Flor y Brú J.Bras y Marquillas. Pediatria en Atención Primaria. The graded motor Imaginery Handbook. Ergon 2018 4a edición. 

J.R.Alonso. Las emociones. La base neurológica del comportamiento. Ed. RBA-National Geographic. ISBN 978-84-473-9363-3 

Juan Manuel Aparicio Meix. Espina bífida. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/18-espina.pdf

Libro de las Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil. 2011 - 2015. Disponible en: http://www.seri.es/index.php/area-cientifica/libro-jornadas 

M. Nieto Barrera, M. Nieto Jiménez, E. Nieto Jiménez. Epilepsias y síndromes epilépticos del preescolar y del escolar. Sociedad española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/4-epilepescolar.pdf

Pilar Póo Argüelles. Parálisis cerebral infantil. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-pci.pdf

SERMEF. Rehabilitación Infantil. Ed. Panamericana 2012  

Samuel Ignacio Pascual-Pascula. Síndrome de Guillain-Barré. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/12-guillain.pdf