Informació general


  • Tipus d'assignatura: Optativa
  • Coordinador: Maddalena Fedele
  • Trimestre: 3
  • Crèdits: 4
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Descripció


La irrupció de les tecnologies digitals ha provocat l'aparició de noves formes de creació, producció, distribució i recepció de les produccions audiovisuals

Els mitjans actuals han canviat la tradicional manera d'enfocar un producte, obrint-se davant l'autor un nou univers de possibilitats narratives, creatives i comercials, que necessita ser entès per l'alumne. 

L'objectiu de l'assignatura és capacitar l'estudiant en el coneixement i la utilització de les noves tecnologies aplicades a l'audiovisual, per innovar i desenvolupar narratives en productes que impliquin noves formes de consum i d'interacció.

Aquesta matèria permet conèixer diferents mètodes de producció en el disseny de productes audiovisuals que utilitzen tecnologia innovadora, i els diferents operadors que intervenen.

L'assignatura capacita l'estudiant a analitzar i comprendre l'enorme potencialitat que els nous formats ofereixen al mercat audiovisual actual, mitjançant l'estudi, l'anàlisi i la pràctica.

Durant el transcurs de l'assignatura s'abordarà l'ús de les noves tecnologies aplicades a la narrativa de forma teòric i pràctica, centrant-se en tres àmbits concrets: l'audiovisual estès, el storytelling interactiu i la realitat virtual.

1. Storytelling interactiu
La incorporació de la interactivitat en els processos de comunicació possibilita la participació i l'involucració de l'interactor. Els formats interactius han creat noves plataformes de visualització i participació capaces d'acumular diversos tipus de continguts, a més d'aconseguir trencar amb la linealitat imperant del discurs.

2. Realitat virtual
La realitat virtual porta amb si una nova forma de percebre l'audiovisual i un nou concepte d'immersió cada vegada major. Els vídeos en 360 graus i per tant la immersió dins d'una realitat virtual formen un nou marc de desenvolupament del sector.

3. Audiovisual expandit
La utilització durant el procés de creació del solapament de capes conceptuals i formals, dels significats continguts en la imatge en moviment i la seva relació entre si, i de l'ús de l'espai o objecte sobre els quals es projecta.


 

Resultats d'aprenentatge


Principals

a) haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el seu camp d'estudi amb una profunditat que arribi fins a l'avantguarda del coneixement;
b) poder, mitjançant arguments o procediments elaborats i sustentats per ells mateixos, aplicar els seus coneixements, la comprensió d'aquests i les seves capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores;¿
d) ser capaces de desembolicar-se en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins del seu camp d'estudi;
e) saber comunicar a tota mena d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l'àmbit del seu camp d'estudi;
f) ser capaces d'identificar les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos (estructurats o no).

 

Secundaris:

- Conèixer i aprendre l'ús de les tecnologies en l'era digital.
- Organitzar i temporalitzar de les tasques, realitzant-les de manera ordenada adoptant amb lògica les decisions prioritàries en els diferents processos de producció audiovisual. 
- Capacitar l'anàlisi crítica adequada en l'ús de la tecnologia i la seva aplicació a la cultura audiovisual.
- Dotar a l'alumne d'habilitats, coneixements i d'eines necessàries per expressar i trobar mètodes creatius i innovadors a través de l'ús de les tendències tecnològiques emergents en la creació i difusió de continguts audiovisuals.
- Oferir solucions innovadores i transformadores dins del marc de l'audiovisual adaptades a la nova era digital, brindant una oportunitat única de crear noves narracions adaptades als actuals hàbits de consum.
- Comprendre els principis que fonamenten les noves narratives i tecnologies.
- Reconèixer els instruments, funcions i importància dels elements que concerneixen els processos tecnològics i la seva imbricació amb els mitjans audiovisuals.
- Fomentar de l'esperit emprenedor.

Metodologia de treball


L'assignatura es treballarà de forma principalment pràctica mitjançant els diferents conceptes i eines explicades en classe.  
Les activitats relacionades amb l'assignatura es divideixen en:¿¿

- Teòriques: visionats, lectures i visites de professionals
- Pràctiques: lliuraments, activitats i exercicis

  • Lliuraments avaluables obligatoris (individuals i en grup). Al llarg del curs l'alumne realitzarà tres lliuraments segons enunciat i dates establertes. L'explicació dels lliuraments s'informarà a durant el transcurs de l'assignatura.
  • Activitats (individuals). Al llarg del curs l'alumne realitzarà dos exercicis pràctics avaluables. 
  • Exercicis no avaluables (individuals). Es realitzaran en classe per a explicar els conceptes pràctics.

En classe s'explicarà la teoria i s'utilitzaran tècniques per a fomentar la creativitat i la innovació, el brainstorming, debats i estudis de casos concrets. L'alumne haurà de realitzar un aprenentatge autònom fora de l'aula per a aprofundir els seus coneixements dels continguts explicats.
Els alumnes hauran de llegir, investigar i realitzar els exercicis per a després en classe presentar els dubtes i preguntes.


Funcionament a l'aula:

- La porta d'entrada es tancarà deu minuts després de l'inici de la classe i no es podrà accedir fins al cap del descans. La porta d'entrada es tancarà deu minuts després del final del descans.
- El professor no està obligat a pujar anotacions al campus virtual. Es penjaran enllaços en relació als temes, amb lectures i visionats, així com recursos per ampliar informació.

Continguts


1. Storytelling interactiu

1.1. Introducció a la narrativa no lineal
1.2. Fonaments del disseny interactiu
1.3. Planificació per a la ideació i creació de material audiovisual interactiu
1.4. Processos per a la ideació i creació de material audiovisual interactiu

 

2. Realitat virtual

2.1. Introducció a la realitat virtual
2.2. Narratives i tecnologies de realitat virtual
2.3. Planificació per a la ideació i creació de contingut audiovisual 360 interactiu
2.4. Processos per a la ideació i creació de contingut audiovisual 360 interactiu

 

3. Audiovisual expandit

3.1. Introducció a la narrativa plural
3.2. Entorns d'experimentació
3.3. Planificació per a la ideació i creació de contingut audiovisual expandit
3.4. Processos per a la ideació i creació de contingut audiovisual expandit

 

Activitats d'aprenentatge


- Lliurament 1 (individual): Storytelling interactiu 
Crear un producte audiovisual online interactiu.
¿
- Lliurament 2 (individual): Vídeo VR interactiu 
Generar un vídeo 360 interactiu.
¿
- Lliurament 3 (grupal): Audiovisual expandit 
Generar un set de projeccions audiovisuals.
¿
- Activitat 1(individual): Brief idear prototip interactiu
- Activitat 2 (individual): Captura i muntatge vídeo VR¿
- Activitat 3 (grupal) : Pitching Lliurament 3

 

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació és el següent:


Lliuraments 80%
- Lliurament 1 Storytelling interactiu (35%)
- Lliurament 2  Vídeo VR interactiu (35%)
- Lliurament 3 Audiovisual expandit (30%)
¿
Activitats 20%
- Activitat 1 Idear prototip interactiu 
- Activitat 2 Captura i muntatge de vídeo 360
- Activitat 3 Pitching Lliurament 3 
¿


Normes per a l'avaluació:

L'assignatura avalua els coneixements pràctics i els resultats obtinguts. 

És obligatori realitzar tots els lliuraments en les dates establertes.

¿Consideracions:
- És necessari lliurar les tres activitats pràctiques per a poder fer mitjana de la part pràctica.
- No s'admet cap treball lliurat fora de termini.
- Lliurament no realitzat o suspesa passa a lliurar-se en recuperació. La recuperació consistirà a realitzar els canvis de els lliuraments suspesos o realitzar les no lliurades.
- La nota màxima d'un treball en recuperació és un 5.
- Les faltes d'ortografia, gramaticals i de presentació restaran nota, podent arribar a suposar el suspens d'un treball. Més de 15 faltes d'ortografia impliquen el suspens.
- Els plagis impliquen suspendre qualsevol treball amb un 0. Un segon plagi per part d'un mateix estudiant implica el suspens de l'assignatura sense dret a recuperació.
- La participació activa en classe es considera absolutament necessària.

Bibliografia


Bàsica

Domínguez, J.; Luque, R. (2011). Tecnología digital y realidad virtual. Madrid: Ed. Síntesis.

Gifreu Castells, A. (2013). El documental interactivo: evolución, caracterización y perspectivas de desarrollo. Barcelona: UOC.

Le Freak, Christian (2017). Animación visual en vivo. Barcelona: Altaria.

Mercader, A; Suárez, R. (2013). Interacciones en el audiovisual. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto.

Scolari, C.(2018). Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología, evolución, complejidad. Barcelona: Gedisa.

Ustarroz, César (2010). Teoría del Vjing. Madrid: Ediciones Libertarias.


Complementària

Almenara J., García F. (2016). Realidad aumentada: tecnología para la formación. Madrid: Editorial Síntesis.

Aparici, R.; García, D. (2018). ¡Sonríe, te están puntuando! Narrativa digital interactiva en la era Black Mirror. Barcelona: Gedisa.

Bailenson J. (2019) Realidad virtual: Cómo aprovechar su potencial para las empresas y personas. Madrid: LID Editorial.

Barnwell, Jane. (2018). Diseño de producción para pantalla: Storytelling visual en el cine y televisión. Barcelona: Parramon.

Elwes, C. (2015). Instalation and the moving image. London: Wallflower Press.

Lacasa, Pilar. (2018). Expresiones del futuro: Cómo se comunicarán las próximas generaciones. Madrid: Morata.

Tustain, J. (2016). Guia completa de Realiad Virtual y fotografía 360º. Barecalona: Hoaki Books.

VV.AA. (2017). Territorios transmedia y narrativas audiovisuales. Barcelona: UOC.

VVAA. (2018) Realidad Virtual y Realiad Aumentada: Desarrollo de aplicaciones. Madrid: Ra-ma.