Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Noemí Serra Paya
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Durant el procés d'ensenyament-aprenentatge per part de l'alumne, s'utilitzaran diferents documents (llibres de text, articles científics, revistes, etc.) escrits en diferents idiomes

Competències que es treballen


Bàsica

 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat


General

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport


Transversal

 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional


Específica

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Avaluar la condició física, preescriure i desenvolupar els exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per aquests practicants 

 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Descripció


L'assignatura de “Noves Tecnologies en l'Avaluació de la Salut i el Rendiment Esportiu” és optativa i amb caràcter semipresencial. La finalitat que persegueix aquesta assignatura és el coneixement de les tecnologies utilitzades per a la valoració de la condició física, el fitness-salut i el rendiment esportiu. A més del coneixement i del funcionament dels aparells i mitjans actualment utilitzats per a l'avaluació de la salut i del rendiment, es pretén que l'alumne aprengui a desenvolupar protocols de valoració relacionats amb l'anàlisi de les capacitats físiques, principalment relacionades amb les manifestacions de la resistència (aeròbica, anaeròbica) i de la força (força màxima dinàmica, força-velocitat, resistència per força, etc.) en l'àmbit tant de la salut com del rendiment esportiu.resistencia a la fuerza, etc.) en el ámbito tanto de la salud como del rendimiento deportivo.

Resultats d'aprenentatge


- Programar processos bàsics d'ensenyament-aprenentatge dels esports individuals, amb atenció a les seves peculiaritats didàctiques, tenint en consideració la diversitat: gènere, edat i discapacitat.
- Adaptar i entrenar mitjançant l'observació, l'anàlisi i la valoració funcional a persones amb discapacitat neurològica amb especial atenció a l'activitat física (activitats de la vida diària) i l'esport.
- Conèixer la recerca en l'àmbit universitari i els principals fòrums de difusió del coneixement científic. Realitzar cerca en les principals bases de dades de salut i d'esport i saber redactar un article cientificotècnic.
- Conèixer els principis biomecánicos i fisiològics bàsics que determinen el rendiment en atletisme i en esports individuals.
- Identificar i proposar exercicis de correcció dels errors tècnics durant els test d'avaluació.
- Utilitzar eines tecnològiques d'anàlisis del moviment, la salut i el rendiment.
- Conèixer i usar l'anglès mèdic i esportiu bàsic i l'anglès científic tècnic. Utilitzar en anglès els recursos tecnològics i la cerca bibliogràfica, així com iniciar-se en la redacció d'un article en anglès.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


Tema I. Introducció a la tecnologia i a la metodologia de l'avaluació
Temi II. Objectius, mètodes i mitjans de la valoració funcional
Tema III. La tecnologia en l'avaluació de la força.
Tema IV. La tecnologia en l'avaluació de la resistència aeròbica.
Tema V. La tecnologia en l'avaluació de la resistència anaeròbica.

Temàtica de les pràctiques

"Avaluació cinètica i cinemàtica del moviment"
"Cinètica i cinemàtica en els exercicis amb resistències"
"Avaluació cinètica i cinemàtica del Yo-Yo"
"Avaluació cardiorrespiratòria en cicloergómetro i tapís"
"Avaluació de la potència muscular i fatiga mecànica.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 

 

Presencial

Sessions teòriques

Treball grupal

Treball autònom

Semipresencial

Sessions teòriques

Aprenentatge guiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


-           Sistema d'avaluació de l'assignatura:

L'adquisició de competències per part de l'alumne/a serà valorada a través del sistema d'avaluació contínua i, en concret, ponderant i valorant els resultats obtinguts de l'aplicació dels següents procediments d'avaluació:

a) Participació i realització de les activitats formatives.

b) Participació activa a les classes, debats, etc.

c) Elaboració i resolució de casos pràctics.

d) Disseny i participació de sessions pràctiques.

e) Superació de proves teòriques de la matèria:

•           Prova de resposta múltiple

•           Prova mixta

•           Prova objectiva

•           Prova oral

Prova pràctica de camp d'activitat física

L'avaluació conclourà amb un reconeixement sobre el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiant, materialitzat en la qualificació numèrica, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

-           Sistema d'avaluació de cada part de l'assignatura:

L'avaluació contínua (participació, treballs individuals i grupales) podrà fer mitjana amb l'examen de la respectiva part només amb una nota igual o superior a 5 punts.

Les dues activitats avaluadores, d'una banda l'avaluació contínua (participació, treballs individuals i treballs grupales) i d'altra banda l'examen, hauran de ser aprovades amb una nota mínima de 5 punts sobre 10 per poder fer mitjana entre elles.

En la següent taula s'especifiquen les diferents activitats avaluadoras, els sistemes d'avaluació i el seu pes en la nota final.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

 Treballs individuals teòric-pràctics

35%

Exposició grupal

35%

Prova escrita al final del trimestre

30%

 

Cada part de l'assignatura podrà tenir un nombre diferent d'activitats avaluadores continuades, mantenint la proporció en el volum de dedicació i de les ponderacions (percentatges) que consten en aquest Pla Docent d'Assignatura.

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Exàmens

30%

 

Els alumnes no presentats a l'examen realitzat durant l'avaluació contínua no tindran dret a la recuperació.

Bibliografia


Bàsica

Chicharro, J. L., & Vaquero, A. F. (2006). Fisiología del ejercicio/Physiology of Exercise. Ed. Médica Panamericana

Mora, R. (2010). Fisiología del deporte y el ejercicio

Naranjo, J., Santalla, A., & Manonelles, P. (2013). Valoración del Rendimiento del Deportista en el Laboratorio.

Wenger, H. A., & Green, H. J. (2005). Evaluación fisiológica del deportista. Editorial Paidotribo

Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2007). Introducción a la fisiología del esfuerzo y del deporte. Fisiología del esfuerzo y del deporte, 6ª ed. Barcelona: Editorial Paidotribo, 3-33