Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Roberto Dopeso Fernández
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Descripció


L'assignatura està orientada a l'estudi de models de gestió empresarial que matisen determinats postulats de la teoria convencional en l'àmbit de la organització i direcció empreses. Prenent com a fil conductor l'economia social, els principis rectors d’aquesta disciplina representen una reflexió crítica de les normes i les regles econòmiques generalment acceptades. L’assignatura a més, també representa una clara aportació a nous models de gestió dels recursos humans i de les finances. A partir de repensar conceptes com productivitat, eficiència, eficàcia, rendibilitat o benefici es fa necessari identificar formes noves de gestió financera.

Aquesta assignatura, dirigida a alumnes d'últim curs, representa un compendi sobre economia i empresa, que mostra models útils per gestionar l’empresa del segle XXI

Resultats d'aprenentatge


 • Desenvolupar estratègies per gerenciar els costos i generar ingressos que fagin sostenible el model de negoci.
 • Dissenyar l’estratègia competitiva de l’empresa o d’un projecte d’innovació i dissenyar, planificar i dirigir models de negoci innovadors.

 • Identificar les diferents institucions que conformen el teixit de l’economia social.

Metodologia de treball


Sessions teòriques MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.
Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.


MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor.

Aprenentatge autònom MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

 

Continguts


 1. El concepte d’economia social.

 1. Pensament i teoria econòmica.
 2. ¿Una eina per reduir les desigualtats?
 3. Principals autors i teories.
 4. Teories sobre la desigualtat i les crisis industrials i financeres

2. Tipologia d’empreses d’economia social.

 1. La Cooperativa (agrària, de treball, de consum)
 2. La Societat Anònima Laboral.
 3. Les Fundacions.

3.Breu història del cooperativisme a Catalunya. El cas de Mataró.

4. Managment i economia social:

 1. La RSC
 2. La governança i la organització de l’empresa

5. Experiències i casos d’èxit i fracàs (visites a empreses i conferenciants).

6. La Banca “on values” internacional.

7. El debat de l’economia col·laborativa com a eina d’economia social.

8. Anàlisi Financer, instruments financers i anàlisi  d’Estats Compatbles (un marc comparatiu).

Activitats d'aprenentatge


L'assignatura té previst realitzar quatre tipus d'activitats.

1. Visita a una empresa d’economia social.

2. Dues conferències (directors financers).

3. Seminaris d'estudis de cas

4. Classes teòriques

Sistema d'avaluació


El sistema de qualificació de l’assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats formatives realitzades durant el curs. Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte el resultat obtingut de realitzar un examen final, que computarà un 50%, la realització d’un treball específic, que computarà un 30% i les tasques derivades dels seminaris, que ponderaran un 20%. És imprescindible assolir com a mínim una qualificació de 5 a l’examen per a poder fer mitjana amb la nota d'avaluació continua. 

Es podrà recuperar la part corresponent a l'examen (50%), i es mantindran la resta de notes corresponents a l'avaluació continuada.

Resum de l'avaluació:

Examen final

50%

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

20%

Treball individual i/o en grup

30%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsica

Amat, O. (2008). Análisis de Estados Financieros, Ediciones Gestión 2000,  8ª ED, Barcelona. 

Ballestero, E (1990) Economia Social y empresas cooperativas. Alianza Universidad.

Garcia, J (2001) La dimensió cooperativa. Icària

Faura, I (2016) L'economia social catalana als inicis del segle XX. Pagès Editors