Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

 

 


 

 

Descripció


En els últims anys hi ha hagut un augment exponencial d’esdeveniments i centres esportius en el nostre país a causa dels canvis dels hàbits i l’increment de la pràctica esportiva de la població.

L’objectiu d’aquesta assignatura és donar als alumnes el coneixement general i les eines necessàries per tal de planificar i organitzar un esdeveniment esportiu, ja sigui dirigint un projecte o formant part d’un equip professional, per tal de garantir la seguretat, l’execució i l’èxit de l’esdeveniment.

De la mateixa manera, es donarà als alumnes el coneixement general i les eines necessàries per gestionar i dirigir una instal·lació esportiva, per tal de garantir la viabilitat econòmica de la mateixa.

Analitzarem cadascuna de les diferents àrees que conformen un esdeveniment esportiu a través de casos reals i pròxims per tal de visualitzar que és el que comporta organitzar i planificar un esdeveniment per tal que aquest sigui viable, des d’un punt de vista econòmic i legal, i es pugui dur a terme.

Per altra banda, s’avaluarà i analitzarà la gestió d’una instal·lació esportiva des de les diferents àrees que l’integren.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge


  • Intervenir professionalment en la gestió d'instal·lacions esportives garantint la qualitat, seguretat i la salut dels usuaris, així com els resultats esportius, socials i econòmics i la satisfacció dels col·lectius interessats.
  • Organitzar esdeveniments esportius tenint en compte la planificació, coordinació i adequació de tots els aspectes esportius, culturals, logístics, de seguretat, de sostenibilitat i mediambientals d'acord amb la legislació vigent i els codis deontològics d'aplicació.
  • Aplicar, mitjançant competències avançades, els procediments i accions necessaris per crear una empresa esportiva i posseir els coneixements i habilitats necessàries per a la seva direcció i gestió.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part de l’assignatura que es fa de forma presencial a l’aula i, una altra part de l’assignatura, que es treballa de forma autònoma fora de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencial d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

  Activitats ECTS
Sessions presencials a l'aula (exposició de teoria )                                              Exposicions teóriques amb suport audiovisual, simulacions, treball en grups, aplicacio´de la pràctica de la teoria, aprenentatge basat en problemes,  presentacions per part dels estudiants.             1.2      
Treball autònom Estudi personal, solució de problemes, cerques d'informació (bibliografia, webgrafia), treballs guiats (debats, fòrums,...), repdroducció de models càpsules de vídeo, solució de problemes.                                      4.8

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

TEMA 1: INTRODUCCIÓ

1.1: Què és un esdeveniment esportiu? Què és organitzar?

1.2: Elements de l'organització.

1.3: Subjectes de l'organització esportiva.

1.4: Com organitzar un esdeveniment esportiu.

1.5: Capacitat de desenvolupament de l'esdeveniment esportiu.

1.6: Motivació, presa de decisions i resolució de problemes.

 

TEMA 2. LES FEDERACIONS

 

2.1: El perquè de les federacions.

2.2: Estructura de les federacions.

2.3: Estructura de l'esport de competició.

2.4: Llicència federativa.

2.5: Despeses federatives.

2.6: Què és un club

2.7: La creació i constitució d'un club esportiu.

2.8: Disciplina esportiva.

2.9: Comitè de disciplina esportiva.

2.10: Comitè de competició.

 

TEMA 3:  LA LEGALITAT

3.1: Legislació sobre esport (assegurances, permisos, etc.)

3.2: Els requisits legals per a la realització d'esdeveniments esportius.

 

TEMA 4:  L'ECONOMIA

4.1: Pla financer de l'esdeveniment esportiu.

4.2: Planificació de recursos.

4.3: La normativa fiscal subjecta als esdeveniments esportius.

4.4: El finançament dels esdeveniments esportius. 

 

TEMA 5:  EL MÀRQUETING

5.1: Concepte de màrqueting.

5.2: Organigrama de l'àrea de màrqueting.

5.3: Els mitjans de comunicació.

5.4: Estudi de la comercialització.

 

TEMA 6:  EQUIPAMENTS I LOGÍSTICA

6.1: La logística.

 

TEMA 7:  LA SEGURETAT, RISCOS

7.1: La seguretat en un esdeveniment esportiu.

7.2: Principals causes d'accidents.

7.3: La seguretat segons el tipus de disciplina esportiva.

7.4: La coordinació amb tots els agents implicats en garantir la seguretat.

7.5: La seguretat de tots els participants de l'esdeveniment esportiu.

7.6: Pla d’autoprotecció d’un esdeveniment esportiu (PAU)

 

GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS I EMPRESES ESPORTIVES

TEMA 1: INTRODUCCIÓ

 

1.1: Què entenem per una instal·lació esportiva

1.2: Espais esportius d'una instal·lació esportiva

1.3: Espais complementaris

1.4: Serveis auxiliars

1.5: Classificació de les instal·lacions esportives

1.6: Què és gestionar

1.7: Planificar i organitzar

1.8: Subjectes de la gestió

1.9: Com es gestiona una instal·lació esportiva

1.10: Bases d'un projecte de gestió

 

TEMA 2: ÀREES D'UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA I MODELS DE GESTIÓ

2.1: Àrees d'una instal·lació esportiva

2.2: Models de gestió de les instal·lacions esportives

 

TEMA 3: RECURSOS HUMANS D'UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA I ORGANIGRAMA

3.1: Els recursos humans d'una instal·lació esportiva

3.2: Organigrama

 

TEMA 4: INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

4.1: Normativa tècnica d'equipaments esportius

4.2: Què hem de tenir en compte

4.3: Consums en una instal·lació esportiva

 

TEMA 5: PLA FINANCER, BALANÇ I PLANIFICACIÓ DE RECURSOS

5.1: Sostenibilitat de les instal·lacions esportives

5.2: Les despeses

5.3: Els ingressos

5.4: Elaboració i seguiment del pressupost

5.5: El compte d'explotació

5.6: Assignació de la despesa

5.7: Estratègies de preus i tarifes

 

TEMA 6: LEGISL·LACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

6.1: Introducció

6.2: El marc legal

6.3: Enllaços de consulta

6.4: Normativa de referència en l'àmbit de l'esport

 

TEMA 7: SEGURETAT A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

7.1: Obligacions de seguretat i higiene en els equipaments esportius

7.2: Manteniment d'una instal·lació esportiva

 

TEMA 8: MARKETING D'UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

8.1: Què és el marketing

8.2: Pla de marketing

8.3: Com definir el públic objectiu

8.4: La captació de clients

8.5: La fidelització de clients

 

TEMA 9: CANALS DE COMUNICACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

9.1: Què és la comunicació

9.2: Pla de comunicació

9.3: Canals de comunicació

9.4: Captació de clients

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè l'estudiant tingui una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumnat és el resultat d'una avaluación contínua a través de diferents activitats evaluadores avaluadores. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 puntos) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Resolució de les tasques grupals

50%

CB2, G12, T4, T7, E10, E12

Presentació treball grupal

40%

CB2, G12, T4, T7, E10, E12

Participació a l'aula 10% CB2, G12, T4, T7, E10, E12

 

 

REQUISITS PER SUPERAR L'EVALUACIÓ CONTÍNUA: 

Per poder aprovar l’assignatura, l’alumnat ha de:

- presentar, dins el termini establert, totes les tasques, aquestes es realitzaran setmanalment i grupalment

- realitzar la presentació grupal final amb una nota mínima de 5 punts per poder fer mitjana amb la nota de les tasques

- assistir al 80% de les classes presencials.

La nota final de l'assignatura ha de ser com a mínim un 5.

IMPORTANT:

Si no es supera l'avaluació contínua per incompliment d'algun dels requistis necessaris descrits anteriorment, l'alumnat suspendrà l'assignatura.

Recuperació

D'acord amb la normativa vigent, a l'activitat avaluadora, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura, si s'ha suspès. En cas de No Presentat o no cumplir amb l'assistència mínima no es podrà optar a la recuperació. 

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Examen

100%

CB2, G12, T4, T7, E10, E12

 

Bibliografia


Bàsica

Año, V. (2003).Organización y gestión de Actividades deportivas: Los grandes eventos. Barcelona. INDE        

Claude, A. i Torrigiani, L (2006). Gestión del Sponsoring deportivo. Barcelona. PAIDOTRIBO.

Desbordes, M. i Falgoux, J.(2006). Gestión y organización de un evento deportivo. Barcelona. INDE.

Garcia, E. , Ayora, D. I Mestre, J.A. (2004) Organización de Eventos deportivos. Barcelona. INDE


Complementària

Gil, J. (2010): "Cómo gestionar una instalación deportiva". Gobierno de Aragón.

Odriozola, K. (2008): "Diferentes modelos de gestión de las instalaciones deportivas municipales". Gobierno de Euskadi.

Otero, J.A. (2005): "Programa de formación. Dirección y Gestión del Deporte Municipal". Federación Española de Municipios y Provincias