Informació general


 • Tipus d'assignatura: Bàsica
 • Coordinador: Noemí Serra Paya
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències que es treballen


Bàsica

 • Demostrar poseir coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i s'acostuma a trobar a un nivell que s'apropa a llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi  


General

 • Reconèixer els fonaments epistemològics, històrics i educatius de l'activitat i de l'esport

 • Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà


Transversal

 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat


Específica

 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Descripció


En aquest segle XXI l’ensenyament de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport necessita de professionals crítics i reflexius, amb un alt component de compromís ètic i moral, sobre les seves accions docents i els fenòmens culturals i socials que ens envolten.

Des d’aquesta perspectiva, aquesta matèria té com a principal propòsit presentar els fonaments pedagògics i didàctics vinculats a l’Educació Física, l'Activitat Física i l'Esport des de l’aproximació als quatre temes del programa.

El primer tema, “Bases pedagògiques i didàctiques de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport”, serveix com a introducció als conceptes bàsics d'educació, pedagogia i didàctica per així fonamentar el potencial formatiu de l'Activitat Física i l'Esport en el procés vital de l'ésser humà. Seguidament, en aquest primer tema s’estudia el passat, el present i el futur de l’Educació Física, per finalment acabar reflexionant sobre l’educació en valors en aquestes disciplines.

El propòsit del segon tema, “Fonaments curriculars de l’Educació Física", és situar l’alumnat en el marc legal i institucional que regula les actuals Lleis educatives, per a posteriorment aprofundir en els Decrets vigents i els desplegaments dels seus respectius currículums, tant a l’ESO com al Batxillerat.

El tercer tema, “Principis de la intervenció pedagògica i didàctica en l’ensenyament de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport” permetrà explorar i reflexionar sobre els perfils i els rols dels professionals d’aquest àmbit i, finalment, ajudarà a conèixer les principals bases didàctiques i metodològiques per a la preparació, la gestió i l’avaluació de la pràctica.

Finalment, i des d’una mirada actual, amb el quart tema d’estudi, ”Models pedagògics en l’Educació Física i l’Esport: de la teoria a la pràctica” es pretén que l’alumnat pugui elaborar diverses propostes d’ensenyament-aprenentatge que s’emmarquen en els models pedagògics més actuals i innovadors.

 

Resultats d'aprenentatge


1. Explicar l'estructura i funcionament de la UPF i el projecte educatiu del ESCCS (Escola Superior de Ciències de la Salut).

2. Descriure les bases de l'educació i els principis de l'educació física i l'esport per a la formació integral de les persones.

 • Diferenciar pedagogia, educació i didàctica.
 • Pensar l'educació com a comunicació humana: educabilitat i educativitat
 • Comprendre les bases pedagògiques, formatives i en valors de l'educació física i l'esport

3. Explicar de manera coherent els fonaments curriculars de l'educació física formal.

 • Discriminar i justificar l'educació formal, informal i no formal.
 • Analitzar el sistema educatiu i la seva aportació a l'educació física, l'esport i l'activitat física.
 • Estudiar el currículum basat en les competències.

4. Descriure les bases de la intervenció en la iniciació i ensenyament de les habilitats motrius bàsiques, per al disseny i aplicació de tasques.

 • Aplicar els principis didàctics fonamentals per a la construcció de seqüències didàctiques.
 • Introduir els paradigmes científics per a la recerca en educació.

5. Realitzar activitats per a la iniciació esportiva a l'educació física, l'esport i la recreació.

 • Discriminar els diferents àmbits i contextos de la iniciació esportiva en: escola, clubs o associacions.
 • Conèixer el model didàctic funcional per a la iniciació esportiva en la tècnica, tècnica col·lectiu i tàctica.

 

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un altra part que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula

(exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual i amb participació activa de l’alumnat (Flipped Classroom), simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

1,2   

Treball autònom

Lectura d’articles, estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4,8  

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs, etc.

 

Continguts


TEMA 0. UPF: ESTRUCTURA, FUNCIONAMENT I ESTUDIANTS.

TEMA 1. BASES PEDAGÒGIQUES I DIDÀCTIQUES DE L’EDUCACIÓ FÍSICA, L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT.

1.1. Aproximació conceptual: Pedagogia, Didàctica, Educació Física, Activitat Física i Esport.

1.2. Pedagogia Crítica en Educació Física: conceptualització, orígens i principis.

1.3. Orígens i evolució històrica de l’Educació Física.

1.4. L’Educació Física del segle XXI: cap a on anar-hi?

1.5. L’Educació Física i l’Activitat esportiva i recreativa com a espai d’educació en valors.

TEMA 2. FONAMENTS CURRICULARS DE L’EDUCACIÓ FÍSICA.

2.1. Educació formal, no formal i informal. Educació Formal en l'Estat Espanyol i a Catalunya: legislació bàsica.

2.2. El currículum competencial d’Educació Física a l’ESO i el Batxillerat.

2.3. Orientacions metodològiques i per a l’avaluació de l’assignatura a l’ESO.

TEMA 3: PRINCIPIS DE LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA EN L’ENSENYAMENT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA, L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

3.1. Perfils i rols del professorat/monitoratge i anàlisi de les competències docents claus.

 • Bases didàctiques per a la preparació, la gestió i l’avaluació de la pràctica.
 • El tacte pedagògic: la relació amb els estudiants, els esportistes i les seves famílies.
 • Aproximació a la recerca: com investigar des de l’Educació Física i l’Esport.

3.2. Exercici professional i educació: el codi deontològic dels professionals de l’Educació Física i l’Esport.

TEMA 4. METODOLOGIES I MODELS PEDAGÒGICS EN L’EDUCACIÓ FÍSICA I L’ESPORT: DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA.

4.1. Metodologies i models bàsics: Aprenentatge cooperatiu; Educació esportiva; Model comprensiu (TGfU); Educació aventura; Responsabilitat personal i social; Estil actitudinal; i Autoconstrucció de materials.

4.2. Models pedagògics innovadors: Gamificació; Contracte didàctic; Aprenentatge basat en problemes; Aprenentatge i servei; i Aprenentatge per projectes.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua a través de diferents activitats avaluatives. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) en totes les activitats d'avaluació d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Informe d’autoavaluació (individual)

10 %

CB1,CB2, CB3,

T7

G2, G11

Treball final grupal

30 %

CB1, CB4

G1, G2, G3, G5, G11, G12

T1, T2, T3, T4, T5,T6, T7, T8

E1, E6, E9

Diari personal - Portafolis

30 %

CB2, CB3, CB5,

G1, G2, G3, G5, G11, G12

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8

Examen

30%

CB1, CB2, CB3, T1, T6, T7, T8

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.
L’examen oficial, així com el de recuperació, contemplarà de forma clara tot el conjunt de continguts treballats a classe.  

REQUISITS PER A SUPERAR L'AVALUACIÓ CONTÍNUA:

 • Assistència mínima-obligatòria a les sessions teòriques i seminaris del 70%. Les faltes no són justificables.
 • Lliurament dels treballs en el seu termini. No s’accepten treballs fora de temps. En aquest cas, l’alumne/at tindrà un zero en la tasca.
 • Compliment de les normes del “Compromís de treball en grup” signat al principi del trimestre.
 • Evidenciar el seguiment de les sessions virtuals i semipresencials (realitzar les tasques corresponents)
 • No plagiar cap de les activitats i/o tasques

IMPORTANT:

Si no es supera l’avaluació contínua per l’incompliment d'algun dels requisits necessaris descrits anteriorment, l'alumne suspendrà l'assignatura

RECUPERACIÓ:

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

60 %

CB1, CB2, CB3, T1, T6, T7, T8

 

 

 

 

 

 

Bibliografia


Bàsica

Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de educación física.
Barcelona. INDE.

Blázquez, D. (coord.). (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias: Barcelona: INDE

González Arévalo, C. i Lleixà Arribas, T. (coords.) (2010). Didáctica de la Educación Física. Barcelona: Graó

Lorente-Catalán, E. y Martos-García, D. (eds.) (2018). Educación Física y pedagogía crítica. Propuestas para la transformación personal y social. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida; Valencia: Publicacions de la Universitat de València


Complementària

Blázquez, D. (2001). La educación física. Barcelona: Inde.

Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien en educación física. Barcelona: INDE

Blázquez, D., i Sebastian, E. (2010). Enseñar por competencias en Educación Física (2ª
Ed.). Barcelona: INDE.

Chiva, O. i Martí, M. (coord.) (2016). Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación. Barcelona: Graó.

Contreras, O. i Gutiérrez, D. (coords.) (2017). El aprendizaje basado en proyectos en educación física. Barcelona: INDE

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008). Disponible en: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=507489&versionId=1011499&language=ca_ES

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015). Disponible en: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_ES

 

Devís (2001). La Educación Física, el deporte y la salud en el siglo XXI. España: Marfil.

Fraile, A. (2004). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) (DOGC 16 de juliol; entrada en vigor dia 17 de juliol de 2009). Disponible en: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480169

González Arévalo, C. i Lleixà Arribas, T. (coords.) (2010). Educación Física. Complementos de formación disciplinar. Barcelona: Graó.

González Arévalo, C. i Lleixà Arribas, T. (coords.) (2010). Educación Física. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó.

Isidori, E. i Fraile, A. (coords.) (2011). La pedagogía del deporte hoy. Escenarios y desafíos. Roma: Edizioni Nouva Cultura

Parlebas, P. (2001). Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo

Pieron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físicas. Barcelona: INDE

Prat, M. i Soler, S. (2003) Actitudes, valores y normas en la educación física y el deporte. Barcelona: INDE.

Ruíz Omeñaca, J.V. (2004). Pedagogía de los valores en la educación física. Madrid: Editorial CCS.

Sánchez Bañuelos, F. (coord.) (2005). Didáctica de la educación física. Madrid: Pearson Educación.

Sicilia, A. i Fernández-Balboa, J.M. (coords.) (2005). La otra cara de la enseñanza. La Educación Física desde una perspectiva crítica. Barcelona: INDE

Siedentop, D. (2008). Aprender a enseñar la educación física. Barcelona: INDE.

Vazquez, B. (coord.). Bases educativas de la actividad física y el deporte. Madrid: Síntesis.