Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Descripció


L’assignatura de Playtesting aplicat al disseny de videojocs tracta d'aprofundir en els conceptes teòrics i aplicació pràctica del playtesting de videojocs en el marc de la matèria de Disseny i Creació de Jocs. Es treballa des de la perspectiva científica del testeig de l'experiència dels jugadors amb els videojocs. L’assignatura consta de sessions teòriques i sessions de treball en equip. Per assolir els coneixements l’assignatura s’avalua per un costat la realització de pràctiques guiades i la consecució d'un projecte en grup, i per un altre els coneixements teòrics de manera individual.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E1.6. Avaluar els punts forts i dèbils d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.

E3.1. Descriure la tipologia de jugador per al que es dissenya del joc.

E5.2 Comunicar eficaçment a l'equip d'artistes i desenvolupadors i altres membres les especificacions del projecte

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:
Classe magistral, presentacions, càpsules de vídeo, debats i fòrums, estudi de casos, aprenentatge col·laboratiu, recerca i lectura crítica d'articles, i laboratori en grup reduït.

Continguts


Tema 1. Mètode Científic i Games User Research (GUR)

1.1 Mètode científic

1.2 Mètodes GUR

1.3 Crear un mètode GUR

Tema 2. Heurístiques

2.1 Què és una heurística?

2.2 Avaluació heurística

2.3 Heurístiques PLAY i GAP

Tema 4. Playtesting

4.1 Procés de playtesting

4.2 Playtesting Think-Aloud

4.3 Qüestionaris i entrevistes

4.4 Reports

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A1. Pràctica: Heurístiques (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6 i E3.1)

Aquesta pràctica es realitza individualment o en parelles i consisteix en la realització de diverses avaluacions heurístiques a jocs comercials usant diferents conjunts d'heurístiques.

A2. Treball en grup: Playtesting (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Aquest treball es realitza en grups de 2 a 4 persones. Consisteix en escollir un joc comercial, crear un pla de test i executar-lo amb playtesters. El pla de test serà adhoc al joc comercial i als objectius d'aquest. És obligatori usar varis mètodes GUR dels explicats a classe. La quantitat de playtesters per cada treball serà consensuada amb el professor tenint en compte els objectius del test.

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

 

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

 

A1. Pràctica: Heurístiques 30%

A2. Treball en grup: Playtesting 40%

A3. Examen final 30%

 

Nota final = A1 0,3 + A2 0,4 + A3 0,3

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 4 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Bibliografia


Bàsica

Drachen, A., Mirza-Babaei, P., & Nacke, L. E. (Eds.). (2018). Games user research. Oxford University Press.

Fullerton, T. (2018). Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. AK Peters/CRC Press.

Schell, J. (2014). The Art of Game Design: A book of lenses. AK Peters/CRC Press.