Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carolina Chabrera Sanz
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 20
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duen a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el tutor/a acadèmic/a, el tutor clínic/a i el tutor/a de seguiment. Els tres tutors, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continada i formativa.

L’assignatura del Pràcticum avançat compta amb un total de 50 ECTS entre les tres assignatures que el formen: Pràcticum avançat I, II i III. L’alumne que pot cursar aquestes assignatures és el que ha superat la resta de matèries teòriques dels tres cursos de Grau, per aquest motiu, és un alumne amb un alt nivell d’assoliment de competències que està en disposició de desenvolupar d’una forma molt més professional els reptes sanitaris existents.

És per això, que de l’ESCST s’aposta per un model pràctic en aquest últim any més integrador i que permeti a l’estudiant la visió holística, ja no tant de les patologies concretes, sinó dels processos assistencials, com són abordats des dels diferents nivells d’assistència que té el nostre sistema sanitari.

El Pràcticum Avançat té un disseny basat en itineraris en els quals l'estudiant podrà seguir processos patològics en tota la seva complexitat. Els itineraris tindran estructures diferents en funció de la disponibilitat de serveis i unitats de cadascuna de les institucions sanitàries on els estudiants realitzen les estades clíniques.

Resultats d'aprenentatge


RA4. Demostrar les capacitats d'observació, anàlisi crítica i autoaprenentatge en els processos gerontològics i pal·liatius en els diversos àmbits de cures.

RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica de la cura.

RA8. Reconèixer els elements de la gestió de cures que intervenen en els diferents processos clínics.

RA10. Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida saludables i a la millora de la qualitat de vida de les persones

RA11. Construir nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.

RA16. Desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres en situacions complexes i especialitzades

RA17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupen les pràctiques preprofessionals i aplicar les guies clíniques adequades

RA20. Desenvolupar esperit crític i capacitat per a la presa de decisions

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida.  

MD 11. Treball autònom.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Pràctica reflexiva 
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols assistencials. 
 • Comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Autoconsciència i autoconeixement.
 • Gestió de les emocions i conflictes.
 • Seguretat dels pacients.  
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes:

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF4. Pràctiques Clíniques

20

MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida

MD 11. Treball autònom

               

CB2, CB4, CB5, CG6, CG9, CG10, CG11, CG14, CG15, CG17, CE26

Sistema d'avaluació


L'avaluació es realitzarà de forma continuada basant-se en la valoració de les competències assolides per l’estudiant.

 

Sistema d'avaluació

Ponderació

Activitat avaluada

SE8

Seguiment individual 

50%

Seguiment individual 

SE5

Seminaris

20%

Seguiment individual 

SE2

Treballs individuals

30%

10% Exposició durant el seminaris

20% Treball final del pràcticum

Seguiment individual:

El seguiment individual de l’estudiant es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiant durant la seva pràctica clínica.

L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’alumne durant el període pràctic.

Seminaris:

Durant el període del Pràcticum Avançat I, es realitzen cinc seminaris presencials. Els seminaris els dinamitza el tutor/a acadèmic/a, i el grup està format per un màxim de 10 alumnes.

Treball final:

Els estudiants, durant les seves estades pràctiques, realitzen un treball escrit avaluable que hauran d’exposar durant el últim seminari presencial.

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.  

Serà necessari aprovar el treball escrit del Pràcticum, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball escrit l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació. 

La recuperació dels períodes pràctics té una normativa específica que s'ha de consultar: Annex a la Normativa reguladora de les pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria de l'ESCST aprovada el 10/08/19.

S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003. 

Requisits de matricula:

Per poder matricular-se del Practicum Avançat I, el estudiant ha d'haver superat les assignatures del Pràcticum Introductori y Pràcticum Clínic.

Bibliografia


Bàsica

Cibanal, L; Arce, MªC; Carballal, MªC. Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud. 3ªEd. 2014.

 


Complementària

Álvarez González CJ. La relación entre lenguaje y pensamiento de vigotsky en el desarrollo de la psicolingüística moderna. RLA Rev lingüística teòrica y Apl (Internet). 2010; 48(2).

 

Atkins S, Williarns A. Registered nurses’ experiences of mentoring undergraduate nursing students. J of Adv Nurs. 1995; 21: 1006-15.

 

Queirós PJ. The knowledge of expert nurses and the practical-reflective rationality. Invest Educ Enferm. 2015; 33(1): 83-91.

 

Renshaw PD. Dialogic Learning Teaching and Instruction. A: van der Linden J, Renshaw PD. Dialogic Learning. Dordrecht: Springer; 2004. 1-15.