Informació general


  • Tipus d'assignatura: Obligatòria
  • Coordinador: Carolina Chabrera Sanz
  • Trimestre: 3
  • Crèdits: 15
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Descripció


L’assignatura del pràcticum avançat III s’inclou dins del mòdul del pràcticum del Grau en Infermeria. 

Atesa la situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-COV-2 i la conseqüent suspensió de les pràctiques clíniques al centres sanitaris, es plantegen les següents activitats formatives que permeten commutar hores pràctiques i alhora establir elements d’avaluació.

La majoria de les activitats formatives exposades tenen relació directa amb el COVID 19. 

 

Dinàmica

Es realitzaran un total de 9 seminaris o tutories grupals (un per setmana) sobre temàtiques variades impartides per docents experts en el tema que tindran una part en streaming de duració aproximada de 1 hora.

Cada una de les setmanes estarà estructurada de la següent forma: 

 

1era part: Treball autònom de l’estudiant

- Abans de l’inici del seminari, el/la tutor/a acadèmic/a oferirà recursos a l’estudiant a través de l’aulari perquè aquest pugui preparar-se de forma autònoma els continguts que es treballaran. 

- Els recursos que oferirà podran ser articles científics, casos clínics, llibres, vídeos, podcast, guies d’actuació, retalls de diari, entre d’altres.

 

2on part: Seminaris o tutories grupals i individuals.

- Es realitzaran un total de 4 seminaris o tutories grupals, dos en horari de matí i els altres dos en horari de tarda.

- En cada un dels seminaris o tutories grupals hi haurà un màxim de 15-20 estudiants. Els grups es determinaran setmanalment en funció de la disponibilitat de cada estudiant.

- Els seminaris o tutories grupals tindran una durada de 2-3 hores. No totes les hores implicaran l’activitat en streaming (en directe). Es podrà organitzar el seminari de forma que el/la tutor/a acadèmic/a realitzi una part en streaming i que l’altra part suposi la realització  d’activitats a través de l’aulari. 

- Un cop finalitzats els seminaris i tutories grupals en streaming, els i les estudiants podran accedir a la gravació dels mateixos. La finalitat d’aquestes gravacions és que tots els i les estudiants puguin accedir a la informació treballada en els seminaris i tutories grupals. 

- També s’oferirà la possibilitat de realitzar tutories individuals amb els i les estudiants que ho requereixin.

3era part: Treball individual.

- Un cop realitzat el seminari o la tutoria grupal, el/a tutor/a acadèmic/a proposarà diverses activitats per acabar de completar els continguts treballats anteriorment. 

- Les activitats es podran realitzar mitjançat el debat a través del fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc.

 

 

Resultats d'aprenentatge


RA 7. Actuar d'acors amb els principis ètics i normes legals que regulan la pràctica de les cures..

RA 8. Reconèixer els elements de la gestió de cures que intervenen en els diferents procesos clínics.

RA 10. Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida saludables i a la millora de la qualitat de vida de les persones. 

RA 11. Construir nous coneixements sobre la cura desde la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.

RA 16. Desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres en situacions complexes i especialitzades.

RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats al àmbit on es desenvolupen les pràctiques pre professionals i aplicar les guíes clíniques adequades.

RA 20. Desenvolupar esperit crític i capacitat per la presa de decisions.

 

Metodologia de treball


Metodologia docent   Nª crèdits Hores totals
M2. Seminaris   0,7 crèdits 21 hores
MD6. Tutories grupals/ individuals   0,2 crèdits 6 hores
MD4. Treball individual  Diari reflexiu 3,3 crèdits 99 hores
  Seguiment individual 1,8 crèdits 54 hores
MD11. Treball autònom   9 crèdits 270 hores
TOTAL:   15 crèdits 450 hores

 

 

  Seminari/Tutoria Competències RA Metodologies
1 Gestió de les emocions en situacions de crisis. CB2, CB4, CG6, CG9, CG14, CG17 RA7, RA8, RA10, RA11, RA16, RA17, RA20 MD2, MD4, MD11
2 Aspectes generals COVID-19 – Seguretat del pacient. CB2, CB4, CB5, CG6, CG9, CG10, CG11, CG14, CG15, CG17 RA7, RA8, RA10, RA11, RA16, RA17, RA20 MD2, MD4, MD11
3 Abordatge de pacients no COVID-19 en l’àmbit oncològic CB2, CB4, CB5, CG6, CG9, CG10, CG11, CG14, CG17 RA7, RA8, RA 10, RA11, RA16, RA17, RA20 MD2, MD4, MD11
4 Abordatge de la malaltia en els pacients positius amb símptomes lleus, moderats, greus i en situació de final de vida. CB2, CB4, CB5, CG6, CG9, CG10,CG11, CG14, CG17 RA7, RA8, RA10, RA11, RA16, RA17, RA20 MD2, MD4, MD11
5 Setmana del DIA INTERNACIONAL DE LA INFERMERA.  CB2, CB4, CB5, CG14 RA8, RA11, RA16,RA17, RA20 MD2, MD4, MD11
6 Abordatge de l’estat d’alerta sanitària en diferents països. CB2, CB4, CB5, CG11, CG14, CG15 RA7, RA8, RA10, RA11, RA16, RA17, RA20 MD2, MD4, MD11
7 Aspectes ètics derivats de la limitació dels recursos sanitaris CB2, CG6, CG10, CG14, CG17 RA7, RA8, RA10, RA11, RA16, RA17, RA20 MD2, MD4, MD11
8 Acompanyament en la inserció laboral -  Fòrum talent  CB2, CB4, CB5 RA17, RA20 MD2, MD4, MD11
9 Situació post pandèmia – Reflexió final. CB2, CB4, CG6, CG9, CG10, CG11, CG14, CG15, CG17 RA7, RA8, RA10, RA11, RA16, RA17, RA20 MD2, MD4, MD11

 

Continguts


Tutoria grupal 1: Gestió de les emocions en situacions de crisis.

- Reconeixement de les pròpies emocions davant d’una situació d’alarma.

- Identificar les característiques i l’estil personal per a controlar el propi estrès.

- Comunicació amb els pacients i família en confinament.

Seminari 2: Aspectes generals COVID-19 – Seguretat del pacient.

- Evidència científica actualitzada del COVID-19.

- Evolució natural de la malaltia, dades epidemiològiques i factors de risc.

- Protocols i guies de pràctica clínica sobre el COVID-19 per part del professional sanitari.

- Guies d’actuació per a la ciutadania en confinament.

- Seguretat del pacient i el professional davant del COVID-19.

- Equips de protecció individual.

- Recollida de mostres i aïllament.

Seminari 3: Abordatge de pacients no COVID-19 en l’àmbit oncològic

-Cures d'infermeria en el pacient No COVID

-Ús dels recursos sanitaris en la situació actual ( exploraciones diagnòstiques i complementàries i visites mèdiques i d’Infermeria

-Paper dels comitès de tumors en pacient No COVID

-Dinàmica de l'equip professional en l'abordatge de pacients No COVID​

Seminari 4: Abordatge de la malaltia en els pacients positius amb símptomes lleus, moderats, greus  i en situació de final de vida

-Senyals d’alerta i possibles complicacions i actuacions.

-Decisions de limitació de l’esforç terapèutic (LET). Sedació pal·liativa.

-Aïllament domiciliari.

-Seguiment del pacient afectat.

-Abordatge del pacient en estat greu: Ventilació mecànica, pronació...

Seminari 5: Setmana del DIA INTERNACIONAL DE LA INFERMERA. 

- Gestió infermeria en situacions de crisis

- Repercussió ha tingut aquesta situació d’alerta sanitària en el rol infermer

- Impacte de la imatge d’ infermeria en la societat

- Com hauríem d’aprofitar aquest moment per fer créixer la professió?

Seminari 6: Abordatge de l’estat d’alerta sanitària en diferents països.

- Abordatge de la situació en  diferents països 

- Reflexió crítica tenint en compte els diferents canals de comunicació.

Seminari 7: Aspectes ètics derivats de la limitació dels recursos sanitaris 

- Deures professionals descrits en els codis d’ètica de les infermeres. 

- Marcs de referència per a l’anàlisi dels problemes i dilemes ètics de la pràctica professional.

- Anàlisis de decisions ètiques difícils.

Tutoria grupal 8: Acompanyament en la inserció laboral -  Fòrum talent 

- Tècnica storytelling per a fer el currículum vitae.

- Vídeos de les diferents direccions d’infermeria de les institucions amb conveni

- Anàlisis de les possibilitats que ofereix el mercat laboral

- Estudis de postgraus,  màsters i doctorat

Seminari 9: Situació post pandèmia – Reflexió final.

- Anàlisi de la situació que es trobarà l’estudiant quan s’incorpori en el mercat laboral.

- Qualitat de vida de la població.

- Salut mental.

- Esgotament i burnout.

- Unitats especialitzades

- Valoració general de la situació d’emergència sanitària i pandèmia mundial viscuda.

Activitats d'aprenentatge


 

Activitats formatives ECST Metodologia docent
AF4. Pràctiques  clíniques 15 MD2. Seminaris
    MD4. Treballs individuals
    MD6. Tutoria presencial grupal/individual
    MD11. Treball autònom

 

Sistema d'avaluació


Sistema d'avaluació Activitat d'avaluació Ponderació
SE2. Treballs individuals Treball final de pràcticum: Diari reflexiu 50%
SE8. Seguiment individual Activitats individuals realitzades a través de l'aulari 50%
TOTAL:   100%

Treballs individuals
Els i les estudiants realitzaran un treball individual (diari reflexiu) que hauran d’entregar al final del període de pràcticum. 
Serà necessari obtenir una puntuació de 5 en el treball individual del diari reflexiu per a poder aprovar l’assignatura.

Seguiment individual
Per completar els continguts treballats en cada seminari i tutoria grupal, el/la tutor/a acadèmic/a realitzarà activitats individuals complementàries en diferents formats a través de l’aulari (fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc. Aquestes activitats seran avaluables però  no seran obligatòries i en el aulari de moodle s’especificarà per cada activitat el periode de temps per realitzar-la.

Recuperació
El treball final del Diari reflexiu es podrà recuperar en període de recuperació.