Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial


Específica

 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Descripció


L'eix de la professió infermera és la cura de les persones durant tot el procés vital, en el qual s'alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En tots dos moments, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l'atenció a les persones.

Resultats d'aprenentatge


RA 7. Actuar de acuerdo con los principios éticos y normas legales que regulan la práctica del cuidado.  

RA 14. Realizar conexiones entre el marco teórico y el ámbito práctico de intervención. 

RA 17. Adquirir metodologías y hábitos de trabajo adecuados al ámbito donde se desarrollen la prácticas preprofesionales y aplicar las guías clínicas adecuadas. 

RA 20. Desarrollar espíritu crítico y capacidad para la toma de decisiones.  

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida.

MD 11. Treball autònom

Continguts


La matèria de Pràcticum impartida a la ESCST, està composta de 9 assignatures (Pràcticums: Introductori I, II i III, Clínic I, II i III i Avançat I, II, III) que garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull en la directiva 2013 / 55UE de 20 de novembre de 2013. Comprèn totes aquelles activitats d'ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'estudiant participa a la pràctica clínica, en tutories grupals i individuals que orienten la reflexió sobre la pràctica i en l'elaboració de diferents modalitats de treballs (diaris, plans de cures, etc.) on recull la seva experiència d'aprenentatge, realitzades en l'entorn clínic. Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum en les seves estades clíniques, hi ha 2 figures rellevants: el tutor acadèmic i el tutor clínic. Tots dos tutors són els encarregats de garantir tant el desenvolupament de les competències adquirides per l'alumne com la seva avaluació. Aquesta és una avaluació continuada i formativa, on s'avaluen tant les competències genèriques com les específiques de cada un dels Pràcticums: Introductori, Clínic i Avançat.

 

L'assignatura Pràcticum Clínic I recull un període pràctic en unitats hospitalàries, sociosanitàries i d'atenció primària de Salut, de diferent nivell de complexitat per posar en pràctica i afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques a persones amb cert grau de dependència.

Activitats d'aprenentatge


Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en les mateixes, la següent taula les resumeix incloent-hi els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències que en elles es treballen. En aquesta combinació d'activitats es pretén que l'alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d'aprenentatge cooperatiu, fomentant el pensament crític.

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF4. pràctiques clíniques

6

 

MD2. Seminaris.

 

MD4. Treball individual.

 

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes.

 

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

 

MD9. Pràctica dirigida.

 

MD 11. Treball autònom

CB2, CB3, CG5.

CG8, CG9, CG10,

CG15, CG17, CE26,

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

               

 

 

Sistema d’avaluació

 

Ponderació

 

Activitat avaluada

 

SE8

 

Seguiment individual

 

50%

 

Seguiment individual tutor / a clínic / a

 

 

SE5

 

 

Seminaris

 

 

10%

 

Seguiment individual tutor / a clínic / a

Seminaris presencials (80%)

Seminaris en línia (20%)

(Tutor / a acadèmic / a)

 

SE2

 

 

Treballs individuals

 

 

40%

 

Treball final seguiment d'un procés patològic en els diferents nivells assistencials

(10% presentació, 30% Metodologia i 60% Contingut)

(Tutor / a acadèmic / a)

 

Important:

L'assistència a les pràctiques externes com als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF"  i a la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST (Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes per estudiants de la UPF)" a la que l'alumne accedeix mitjançant l'aula virtual de cada assignatura del Pràcticum i la pàgina web de la ESCST.

Serà necessari aprovar el treball individual del Pràcticum Clínic I, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja.

En cas de suspens del treball individual, l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.

En cas de suspens de l'avaluació per part del tutor clínic, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s'haurà de recuperar durant els mesos de juny o juliol.

En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003.

No serà possible recuperar les pràctiques externes si no és amb el consentiment de la pròpia Junta un cop aquesta hagi avaluat les causes del suspens en cada cas concret. Aquesta decisió es prendrà en el moment de la Junta d'Avaluació del propi període pràctic.

Bibliografia


Bàsica

Bulechek, G. M. (2009). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Elsevier Health Sciences 

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2014). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier. 

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2012). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2012-2014 (pp. XXXII-533). Elsevier. 

Moorhead, S., & Johnson, M. (2009). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Elsevier Health Sciences. 

Rodrigo, L., & Teresa, M. (1997). Diagnóstico enfermero. ROL. Revista Española de Enfermería, 1997, vol. XX, num. 222, p. 27-31