Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


L'assignatura del Pràcticum impartida al ESCST, formada per 9 assignatures: Pràcticum Introductori I, II, III, Pràcticum Clínic I,II,III i Pràcticum Avançat I,II,III, garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'alumne, participa en la pràctica clínica, així com en tutories en grup que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. Per altra banda, amb les diferents modalitats de realització dels treballs individuals, recull la seva experiència d'aprenentatge, realitzat en l'entorn clínic.

Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum en les seves estades clíniques, existeixen dos figures rellevants: el tutor acadèmic i el tutor clínic. Ambdós tutors son els encarregats de garantir tant el desenvolupament de competències adquirides per l'alumne com la seva avaluació. Aquesta, es tracta d'una avaluació continuada i formativa, on s'avaluen tant competències genèriques com específiques de cadascun dels Pràcticums.

Durant l'assignatura del Pràcticum Clínic II, l'alumne continua la seva formació en unitats de més complexitat, urgències, àrees quirúrgiques,...Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris.

Resultats d'aprenentatge


 

RA 1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apresos a situacions de cures de les persones grans en tots els àmbits de cures.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.

RA 9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

RA 14. Realitzar connexions entre el marc teòric i el àmbit pràctic d’intervenció.

RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats al àmbit on es desenvolupen les pràctiques preprofessionals i aplicar les guies clíniques adequades.

RA 20. Desenvolupar un esperit crític i capacitat per a la pressa de decisions.

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida. 

MD 11. Treball autònom. 

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 

 • Cures d’infermeria individualitzades mitjançant el Procés d’Atenció Infermer.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i/o situació clínica.
 • Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
 • Aspectes de comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Observació i valoració del funcionament d’un centre sanitari.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria. 

Activitat ECTS Metodologia Competències
AF4. Pràctiques clíniques 6 MD2. Seminaris. 

MD4. Treball individual 

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes MD6. Tutories presencials en grup o individuals 

MD9. Pràctica dirigida 

MD 11. Treball autònom 

CB2, CB3, CG5, CG8, CG9, CG10. CG15, CG17, CE26

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències es realitzarà de forma continuada. Aquesta avaluació, es basa en el que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades per l'aprenentatge. Formen part de l'avaluació: els seminaris de seguiment, el treball final individual que desenvolupa l'alumne dins del període i l'avaluació sobre les pràctiques realitzades en diferents contexts clínics.

  Sistema d'avaluació Ponderació Activitat avaluada
SE8 Seguiment individual 50% Seguiment individual pràctiques (tutor/a acadèmic/a)
SE5 Seminaris 10% Seminaris presencials
SE2 Treballs individuals 40% Treball final de seguiment (tutor/a acadèmic/a)

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes com als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCS (Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes per estudiatns de la UPF)" a la que l'alumne accedeix mitjançant l'aula virtual de cada assignatura del Pràcticum.

Serà necessari aprovar el treball individual del PrÀcticum Clínic II, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball individual l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.

En cas de suspens de l'avaluació per part del tutor clínic, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s'haurà de recuperar durant els mesos de juny o juliol. En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003.

No serà possible recuperar les pràctiques externes si no és amb el consentiment de la pròpia Junta un cop aquesta hagi avaluat les causes del suspens en cada cas concret. Aquesta decisió es prendrà en el moment de la Junta d'Avaluació del propi període pràctic.

Requisits de matricula:

Per poder-se matricular del Pràcticum Clínic II l'estudiant ha d'haver superat com a mínim una de les tres assignatures del Pràcticum Introductori. 

Bibliografia


Bàsica

Bulechek, G. M. (2013). Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2015). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008. 

Johnson, M. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Elsevier.

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M.L. & Swanson, E. (2014). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. Elsevier Health Sciences Spain

Rodrigo, L., & Teresa, M. (2013). Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica clínica.

http://ome.es