Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi


General

 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial


Específica

 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Descripció


L'assignatura del Pràcticum impartida al ESCST, formada per 9 assignatures: Pràcticum Introductori I, II, III, Pràcticum Clínic I, II, III i Pràcticum Avançat I, II, III, garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull en la directiva 2013 / 55UE del 20 de novembre de 2013.

Comprèn totes aquelles activitats dins el procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'alumne, participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. D'altra banda, amb les diferents modalitats de realització dels treballs individuals, recull la seva experiència d'aprenentatge extreta de l'entorn clínic.

Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum en les seves estades clíniques, hi ha dues figures rellevants: el tutor acadèmic i el tutor clínic. Tots dos tutors són els encarregats de garantir tant el desenvolupament de competències adquirides per l'alumne com la seva avaluació. Aquesta, es tracta d'una avaluació contínua i formativa, on s'avaluen tant competències genèriques com específiques de cada un dels Pràcticums.

L'assignatura del Pràcticum Clínic III recull un període pràctic on un dels seus principals objectius és tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris per afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones.

Resultats d'aprenentatge


RA 2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones en l'àmbit gerontològic, segons l'evidència científica i els mitjans disponibles.

RA 3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures d'infermeria a persones en procés d'envelliment i mort, considerant el seu gènere i context cultural.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica de la cura.

RA 9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

RA 11. Construir nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.

RA 14. Realitzar connexions entre el marc teòric i l'àmbit pràctic d'intervenció.

RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupen les pràctiques pre-professionals i aplicar les guies clíniques adequades.

RA 20. Desenvolupar esperit crític i capacitat per a la presa de decisions.

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida.

MD 11. Treball autònom

Continguts


Els continguts que es treballaran en el Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

- Cures d'infermeria individualitzades mitjançant el Procés d'Atenció d'Infermeria

- Prevenció i promoció de la salut.

- Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i / o situació clínica.

- Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.

- Aspectes de comunicació i relació amb l'usuari.

- Treball en equip i relació interprofessional.

- Observació i valoració del funcionament d'un centre sanitari.

- Principis ètics i legals que guien la professió.

- Rols i funcions dels professionals d'infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


 

 

Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en aquestes, la següent taula les resumeix incloent-hi els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències que en elles es treballen. En aquesta combinació d'activitats es pretén que l'alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d'aprenentatge cooperatiu, fomentant el pensament crític.

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF4. Pràctiques clíniques

6

MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida.

MD 11. Treball autònom

 

CB2, CG5,

CG8, CG9, CG10, CG11,

CG15, CG17, CE26,

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

               

 

Sistema d’avaluació

Ponderació

 

Activitat avaluada

 

SE 8. Seguiment individual

40%

 

Seguiment individual (Tutor/a clínic/a)

 

 

SE 5. Seminaris

 

 

10%

 

Seminaris presencials

(Tutor/a acadèmic/a)

 

 

 

 

SE 2. Treballs individuals

 

 

 

50%

 

 

 

Treball final (Tutor/a acadèmic/a) (20%)

 

 

Prova pràctica (30%)

Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE)

 

 

 

 

 

Requisits de matrícula:

Per poder matricular-se al Pràcticum Clínic III, l'estudiant ha d'haver superat com a mínim una de les tres assignatures del Pràcticum introductori.

 

Informació important:

L'assistència a les pràctiques externes com als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes en les institucions sanitàries pels estudiants de la UPF" i a la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST (Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes per a estudiants de la UPF) "en què l'alumne accedeix mitjançant l'aula virtual de cada assignatura del Pràcticum i la pàgina web de l'ESCST.

Serà necessari aprovar el Treball final del Pràcticum Clínic III, així com l'avaluació del tutor / a clínic / a per poder fer mitjana.

Recuperació:

Les úniques parts recuperables són el Treball final i el seguiment individual.

En cas de suspens en l'avaluació per part del tutor / a clínic / a, l'assignatura del Pràcticum Clínic III quedarà suspesa i s'haurà de recuperar durant els mesos de juny o juliol. En cas de suspendre les pràctiques externes, es guardarà la nota de les parts aprovades per la recuperació i només s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, excel·lent, matrícula d'honor) segons el RD 1125/2003.

En cas de suspendre el Treball final, l'alumne el podrà realitzar de nou i lliurar durant el període de recuperació.

No serà possible recuperar les pràctiques externes si no és amb el consentiment de la mateixa Junta d'avaluació del Pràcticum Clínic III fins que aquesta hagi avaluat les causes de la suspensió en cada cas concret. Aquesta decisió es prendrà en el moment de la Junta d'Avaluació del mateix període pràctic.

Bibliografia


Bàsica

Bulechek, G. M. (2009). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Elsevier Health Sciences

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2014). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier.

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2015). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2015-2017. Elsevier.

Johnson, M., & Center for Nursing Classification & Clinical Effectiveness. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA - I y diagnósticos médicos: Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados (Terceraón.; 3rd ed.). Amsterdam, [Netherlands]: Elsevier Mosby.

Moorhead, S., & Johnson, M. (2009). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Elsevier Health Sciences.