Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carolina Chabrera Sanz
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


L’assignatura del Pràcticum Clínic III s’inclou dins del mòdul del pràcticum del Grau en Infermeria. 

Atesa la situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-COV-2 i la conseqüent suspensió de les pràctiques clíniques al centres sanitaris, es plantegen les següents activitats formatives que permeten commutar hores pràctiques i alhora establir elements d’avaluació.

La majoria de les activitats formatives exposades tenen relació directa amb el COVID 19. 

Dinàmica

Es realitzaran un total de 4 seminaris o tutories grupals (un per setmana) sobre temàtiques variades impartides per docents experts en el tema que tindran una part en streaming de duració aproximada de 1 hora.

Cada una de les setmanes estarà estructurada de la següent forma: 

 

1era part: Treball autònom de l’estudiant

 • Abans de l’inici del seminari, el/la tutor/a acadèmic/a oferirà recursos a l’estudiant a través de l’aulari perquè aquest pugui preparar-se de forma autònoma els continguts que es treballaran. 

 • Els recursos que oferirà podran ser articles científics, casos clínics, llibres, vídeos, podcast, guies d’actuació, retalls de diari, entre d’altres.

2on part: Seminaris o tutories grupals i individuals.

 • Es realitzaran un total de 4 seminaris o tutories grupals, dos en horari de matí i els altres dos en horari de tarda.

 • En cada un dels seminaris o tutories grupals hi haurà un màxim de 15-20 estudiants. Els grups es determinaran setmanalment en funció de la disponibilitat de cada estudiant.

 • Els seminaris o tutories grupals tindran una durada de 2-3 hores. No totes les hores implicaran l’activitat en streaming (en directe). Es podrà organitzar el seminari de forma que el/la tutor/a acadèmic/a realitzi una part en streaming i que l’altra part suposi la realització  d’activitats a través de l’aulari. 

 • Un cop finalitzats els seminaris i tutories grupals en streaming, els i les estudiants podran accedir a la gravació dels mateixos. La finalitat d’aquestes gravacions és que tots els i les estudiants puguin accedir a la informació treballada en els seminaris i tutories grupals. 

 • També s’oferirà la possibilitat de realitzar tutories individuals amb els i les estudiants que ho requereixin.

 

3era part: Treball individual.

 • Un cop realitzat el seminari o la tutoria grupal, el/a tutor/a acadèmic/a proposarà diverses activitats per acabar de completar els continguts treballats anteriorment. 

 • Les activitats es podran realitzar mitjançat el debat a través del fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc.

Resultats d'aprenentatge


RA 2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones en l'àmbit gerontològic, segons l'evidència científica i els mitjans disponibles.

RA 3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures d'infermeria a persones en procés d'envelliment i mort, considerant el seu gènere i context cultural.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica de la cura.

RA 9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

RA 11. Construir nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.

RA 14. Realitzar connexions entre el marc teòric i l'àmbit pràctic d'intervenció.

RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupen les pràctiques pre-professionals i aplicar les guies clíniques adequades.

RA 20. Desenvolupar esperit crític i capacitat per a la presa de decisions.

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD 11. Treball autònom

Continguts


Tutoria grupal 1: Gestió de les emocions en situacions de crisis.

 • Reconeixement de les pròpies emocions davant d’una situació d’alarma.

 • Identificar les característiques i l’estil personal per a controlar el propi estrès.

 • Comunicació amb els pacients i família en confinament.

Seminari 2: Abordatge de la malaltia en els pacients positius amb símptomes lleus, moderats, greus i en situació de final de vida.

 • Senyals d’alerta i possibles complicacions i actuacions.

 • Decisions de limitació de l’esforç terapèutic (LET). Sedació pal·liativa.

 • Aïllament domiciliari.

 • Seguiment del pacient afectat.

 • Abordatge del pacient en estat greu: Ventilació mecànica, pronació...

Seminari 3: Abordatge de l’estat d’alerta sanitària en diferents països.

 • Abordatge de la situació en  diferents països 

 • Reflexió crítica tenint en compte els diferents canals de comunicació.

Seminari 4: Situació post pandèmia – Reflexió final.

 • Anàlisi de la situació que es trobarà l’estudiant quan s’incorpori en el mercat laboral.

 • Qualitat de vida de la població.

 • Salut mental.

 • Esgotament i burnout.

 • Unitats especialitzades

 • Valoració general de la situació d’emergència sanitària i pandèmia mundial viscuda.

    

 

Activitats d'aprenentatge


 

 

Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en aquestes, la següent taula les resumeix incloent-hi els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències que en elles es treballen. En aquesta combinació d'activitats es pretén que l'alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d'aprenentatge cooperatiu, fomentant el pensament crític.

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF4. Pràctiques clíniques

5

MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD 11. Treball autònom

 

CB2, CG5,

CG8, CG9, CG10, CG11,

CG15, CG17, CE26,

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

               

 

Sistema d’avaluació

Ponderació

 

Activitat avaluada

 

SE 8. Seguiment individual

40%

 

Activitats individuals realitzades a través de l'aulari

 

 

 

SE 2. Treballs individuals

 

 

 

60%

 

 

 

Treball final (Tutor/a acadèmic/a) (30%)

 

 

Prova pràctica (30%)

Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE)

 

 

 

Treballs individuals

Els i les estudiants realitzaran un treball individual (diari reflexiu) que hauran d’entregar al final del període de pràcticum. Serà necessari obtenir una puntuació de 5 en el treball individual del diari reflexiu per a poder aprovar l’assignatura.

 

Seguiment individual

Per completar els continguts treballats en cada seminari i tutoria grupal, el/la tutor/a acadèmic/a realitzarà activitats individuals complementàries en diferents formats a través de l’aulari (fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc. Aquestes activitats seran avaluables però  no seran obligatòries i en el aulari de moodle s’especificarà per cada activitat el periode de temps per realitzar-la.

 

Recuperació

El treball final del Diari reflexiu es podrà recuperar en període de recuperació.

 

 

Bibliografia


Bàsica

Bulechek, G. M. (2009). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Elsevier Health Sciences

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2014). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier.

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2015). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2015-2017. Elsevier.

Johnson, M., & Center for Nursing Classification & Clinical Effectiveness. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA - I y diagnósticos médicos: Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados (Terceraón.; 3rd ed.). Amsterdam, [Netherlands]: Elsevier Mosby.

Moorhead, S., & Johnson, M. (2009). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Elsevier Health Sciences.