Informació general


  • Tipus d'assignatura: Obligatòria
  • Coordinador: Carme Rosell Moreno
  • Trimestre: 1
  • Crèdits: 4
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Descripció


L'eix de la professió infermera son les cures a les persones durant tot el procés vital, en el que s'alternen períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós moments, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l'atenció a les persones.

La infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una completa formació que li permeti capacitat d'adaptació a les diferents situacions, amb els coneixements i les habilitats que facilitin la resolució de problemes i la pressa de decisions.

En aquest període del Pràcticum, l'alumne manté contacte amb diferents unitats i diferents nivells assistencials.

 

 

Resultats d'aprenentatge


RA 6. Desenvolupar habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que formen els equips interdisciplinaris.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.

RA 12. Planificar i prestar cures orientades als resultats en salut, considerant les guies de pràctica clínica i avaluant el seu impacte.

RA 13. Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses

RA 15. Reconèixer les funcions i activitats del professional d'infermeria en un area concreta d'intervenció.

RA 19. Observar i participar en les actuacions dels professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions realitzades per ells

RA 20. Desenvolupar un esperit crític i capacitat per a la pressa de decisions.

RA 21. Descriure els sistemes d'informació sanitària.

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida.  

MD 11. Treball autònom.

Continguts


L'assignatura del Practicum impartida al ESCST, formada per 9 assignatures: Practicum Introductori I, II, III, Practicum Clínic I,II,III i Practicum Avançat I,II,III, garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'alumne, participa en la practica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. Per altra banda, amb les diferents modalitats de  realització dels treballs individuals, recull la seva experiència d'aprenentatge, realitzat en l'entorn clínic.

Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Practicum en les seves estades clíniques, existeixen dos figures rellevants: el tutor acadèmic i el tutor clínic. Ambdós tutors son els encarregats de garantir tant el desenvolupament de competències adquirides per l'alumne com la seva avaluació. Aquesta, es tracta d'una avaluació continuada i formativa, on s'avaluen tant competències genèriques com específiques de cadascun dels Practicums.

L'assignatura del Practicum Introductori I recull un període pràctic on un dels seus principals objectius es tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut.  Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones.

 

Activitats d'aprenentatge


 

La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria.

 

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF4. Pràctiques Clíniques

4

MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida

MD 11. Treball autònom

               

CB1, CB2, CG3, CG7, CG9, CG10, CG15, CG17, CE26.

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma continuada, aquesta, es basa en el que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

               

 

 

Sistema d'avaluació

 

Ponderació

 

Activitat avaluada

 

SE8

 

Seguiment individual

 

50%

 

Seguiment individual tutor/a clínic/a

 

 

SE5

 

Seminaris

 

 

10%

 

Seminaris Presencials

90%

 

Seminaris on-line

10%

 

SE2

 

Treballs individuals

 

 

40%

 

Treball final de seguiment (tutor/a acadèmic/a)

 

 

Informació important:

L'assistència de  les pràctiques externes com als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF"  i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCS (Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes per estudiatns de la UPF)" a la que l'alumne accedeix mitjançant l'aula virtual de cada assignatura del Practicum.

Serà necessari aprovar el treball individual del Practicum Introductori I, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball individual l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.

En cas de suspens de l'avaluació per part del tutor clínic, l'assignatura del Practicum quedarà suspesa i s'haurà de recuperar durant els mesos de juny o juliol. En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003.

No serà possible recuperar les pràctiques externes si no és amb el consentiment de la pròpia Junta un cop aquesta hagi avaluat les causes del suspens en cada cas concret. Aquesta decisió es prendrà en el moment de la Junta d'Avaluació del propi període pràctic.

 

Bibliografia


Bàsica

Bulechek, G. M. (2009). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Elsevier Health Sciences

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2014). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier.

 

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

Moorhead, S., & Johnson, M. (2009). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Elsevier Health Sciences.

Rodrigo, L., & Teresa, M. (1997). Diagnóstico enfermero. ROL. Revista Española de Enfermería, 1997, vol. XX, num. 222, p. 27-31


Complementària

 Bases de dades científiques: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Cochrane: https://es.cochrane.org/es

Fisterra: https://www.fisterra.com/

NGC: National Guideline Clearinghouse: https://www.ahrq.gov/gam/index.html