Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi


General

 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial


Específica

 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Descripció


L'assignatura del Pràcticum impartida al ESCST, formada per 9 assignatures: Pràcticum Introductori I, II, III, Pràcticum Clínic I,II,III i Pràcticum Avançat I,II,III, garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'alumne, participa en la practica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. Per altra banda, amb les diferents modalitats de realització dels treballs individuals, recull la seva experiència d'aprenentatge, realitzat en l'entorn clínic.

Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum en les seves estades clíniques, existeixen dos figures rellevants: el tutor acadèmic i el tutor clínic. Ambdós tutors són els encarregats de garantir tant el desenvolupament de competències adquirides per l'alumne com la seva avaluació. Aquesta, es tracta d'una avaluació continuada i formativa, on s'avaluen tant competències genèriques com específiques de cadascun dels Pràcticums.

L'assignatura del Pràcticum Introductori III recull un període pràctic, on un dels seus principals objectius és tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones.

Resultats d'aprenentatge


RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.

RA 12. Planificar i prestar cures orientades als resultats en salut, considerant les guies de pràctica clínica i avaluant el seu impacte.

RA 13. Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses

RA 15. Reconèixer les funcions i activitats del professional d'infermeria en un area concreta d'intervenció.

RA 19. Observar i participar en les actuacions dels professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions realitzades per ells

RA 20. Desenvolupar un esperit crític i capacitat per a la pressa de decisions.

RA 21. Descriure els sistemes d'informació sanitària.

 

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida.  

MD 11. Treball autònom.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Pràctica reflexiva 
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i/o situació clínica.
 • Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
 • Aspectes de comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Observació i valoració del funcionament d’un centre sanitari.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària

Activitats d'aprenentatge


 

La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria.

 

 

Activitat

ECTS

Metodologia Competències
AF4. Pràctiques Clíniques 5

MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida

MD 11. Treball autònom

CB2, CG3, CG7, CG9, CG15, CG17, CE26.

Activitat d’aprenentatge:

El treball individual del Pràcticum Introductori III es tracta del desenvolupament d’un Diari Reflexiu. El diari reflexiu representa un document on l’estudiant plasma la seva experiència sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge en el que es troba immers durant les pràctiques externes. S’emmarca en el paradigma “d’escriure per aprendre”, on l’objectiu és desenvolupar el pensament reflexiu, pensament crític i la comunicació escrita, així com la integració de l’experiència viscuda durant el pràcticum.

Seminaris:

El tutor/a acadèmic/a és el docent que s’encarrega del seguiment tutorial acadèmic del grup (format per un màxim de 10 alumnes). En el Practicum Introductori III, es realitzen dos seminaris presencials, l'objectiu d'aquests és fer seguiment sobre els treballs que es desenvolupen en el període, així com l'exposició oral per part de l'alumne en l'últim seminari. Els seminaris presencials representen un espai ideal per fomentar la pràctica reflexiva de l’alumne envers el seu procés d’aprenentatge.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma continuada, aquesta, es basa en el que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

 

  Sistema de evaluación Ponderación Actividad evaluada
SE8 Seguiment individual 50% Seguiment individual tutor/a clínic/a
SE5 Seminaris 10% Seminaris presencials
SE2 Treballs individuals 40% Treball final de seguiment (tutor/a acadèmic/a)

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST (Annex a la normativa reguladora de les pràctiques externes per estudiants de la UPF)" a la que l'alumne accedeix mitjançant l'aula virtual de cada assignatura del Pràcticum.

Serà necessari aprovar el treball individual del Pràcticum Introductori II, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball individual l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.  En cas de suspens de l'avaluació per part del tutor clínic, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s'haurà de recuperar durant els mesos de juny o juliol.

En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003. No serà possible recuperar les pràctiques externes si no es amb el consentiment de la pròpia Junta un cop aquesta hagi avaluat les causes del suspens en cada cas concret. Aquesta decisió es prendrà en el moment de la Junta d'Avaluació del propi període pràctic.

Requisits de matricula:

Per poder matricular-se del Pràcticum Introductori II, l’estudiant ha d’haver superat com a mínim una de les tres assignatures d’Infermeria Integrada.

Bibliografia


Bàsica

Bases de dades científiques: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Cochrane: https://es.cochrane.org/es

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

NGC: National Guideline Clearinghouse: https://www.ahrq.gov/gam/index.html

Swearingen PL. Enfermería médico-quirúrgica. 6ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.