Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


L’assignatura del pràcticum Introductori III s’inclou dins del mòdul del pràcticum del Grau en Infermeria.

Atesa la situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-COV-2 i la conseqüent suspensió de les pràctiques clíniques al centres sanitaris, es plantegen les següents activitats formatives que permeten commutar hores pràctiques i alhora establir elements d’avaluació.

La majoria de les activitats formatives exposades tenen relació directa amb el COVID 19.

Dinàmica

Es realitzaran un total de 3 seminaris o tutories grupals (un per setmana) sobre temàtiques variades impartides per docents experts en el tema que tindran una part en streaming de duració aproximada de 1 hora.

Cada una de les setmanes estarà estructurada de la següent forma:

 

1era part: Treball autònom de l’estudiant

 • Abans de l’inici del seminari, el/la tutor/a acadèmic/a oferirà recursos a l’estudiant a través de l’aulari perquè aquest pugui preparar-se de forma autònoma els continguts que es treballaran.
 • Els recursos que oferirà podran ser articles científics, casos clínics, llibres, vídeos, podcast, guies d’actuació, retalls de diari, entre d’altres.

 

2ona part: Seminaris o tutories grupals i individuals.

 • Es realitzaran un total de 4 seminaris o tutories grupals, dos en horari de matí i els altres dos en horari de tarda.
 • En cada un dels seminaris o tutories grupals hi haurà un màxim de 15-20 estudiants. Els grups es determinaran setmanalment en funció de la disponibilitat de cada estudiant.
 • Els seminaris o tutories grupals tindran una durada de 2-3 hores. No totes les hores implicaran l’activitat en streaming (en directe). Es podrà organitzar el seminari de forma que el/la tutor/a acadèmic/a realitzi una part en streaming i que l’altra part suposi la realització  d’activitats a través de l’aulari.
 • Un cop finalitzats els seminaris i tutories grupals en streaming, els i les estudiants podran accedir a la gravació dels mateixos. La finalitat d’aquestes gravacions és que tots els i les estudiants puguin accedir a la informació treballada en els seminaris i tutories grupals.
 • També s’oferirà la possibilitat de realitzar tutories individuals amb els i les estudiants que ho requereixin.

 

3era part: Treball individual.

 • Un cop realitzat el seminari o la tutoria grupal, el/a tutor/a acadèmic/a proposarà diverses activitats per acabar de completar els continguts treballats anteriorment.
 • Les activitats es podran realitzar mitjançat el debat a través del fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc.

Resultats d'aprenentatge


RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.

RA 12. Planificar i prestar cures orientades als resultats en salut, considerant les guies de pràctica clínica i avaluant el seu impacte.

RA 13. Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses

RA 15. Reconèixer les funcions i activitats del professional d'infermeria en un area concreta d'intervenció.

RA 19. Observar i participar en les actuacions dels professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions realitzades per ells

RA 20. Desenvolupar un esperit crític i capacitat per a la pressa de decisions.

RA 21. Descriure els sistemes d'informació sanitària.

 

Metodologia de treball


 

Metodologia
  docent

Nº de ECTS

MD2.Seminaris

0,25 crèdits

MD6.
  Tutories grupals / individuals

0,06 crèdits

MD4.
  Treball individual

Diari
  reflexiu

1,1 crèdits

Seguiment
  individual

0,5 crèdits

MD11.
  Treball autònom

3 crèdits

TOTAL:

5 crèdits

 

 

 

 

 

Seminari /Tutoria

Competències

RA

Metodologies

1

Gestió de les emocions en situacions de crisis.

CB2, CG9, CG10

RA7, RA13, RA20

MD6, MD4, MD11

2

Cures d’Infermeria en el pacient afectat de COVID -19 amb símptomes lleus, moderats i situació de final de vida.

CB2, CG3, CG7, CG9, CG10

RA7, RA12, RA15, RA20, RA21

MD2, MD4, MD11

3

Situació post pandèmia – Reflexió final.

CB2,CG3,  CG9, CG10

RA7, RA13, RA15,  RA20

MD2, MD4, MD11

 

 

Continguts


Tutoria grupal 1: Gestió de les emocions en situacions de crisis.

 • Reconeixement de les pròpies emocions davant d’una situació d’alarma.
 • Identificar les característiques i l’estil personal per a controlar el propi estrès.
 • Comunicació amb els pacients i família en confinament

Seminari 2: Cures d’Infermeria en el pacient afectat de COVID -19 amb símptomes lleus, moderats i situació de final de vida.

 • Detecció i seguiment del pacient afectat.
 • Senyals d’alarma i possibles complicacions i actuacions.
 • Decisions de limitació de l’esforç terapèutic (LET). Sedació pal·liativa.
 • Aïllament domiciliari.

Seminari 3: Situació post pandèmia – Reflexió final.

 • Qualitat de vida de la població.
 • Salut mental.
 • Esgotament i burnout.
 • Unitats especialitzades
 • Valoració general de la situació d’emergència sanitària i pandèmia mundial viscuda.

Activitats d'aprenentatge


 

Activitats formatives

ECTS

Metodologia docent

AF4. Pràctiques  clíniques

5 ECTS

MD2. Seminaris.

MD4. Treballs individuals.

MD6. Tutoria presencial grupal / individual.

MD11. Treball autònom.

Sistema d'avaluació


Sistema de avaluació

Activitat d’avaluació

Ponderació

SE2. Treballs individuals

Treball final de pràcticum: Diari reflexiu.

50%

SE8. Seguiment individual

Activitats individuals realitzades a través de l’aulari.

50%

TOTAL:

 

100%

 

Treballs individuals

Els i les estudiants realitzaran un treball individual (diari reflexiu) que hauran d’entregar al final del període de pràcticum.

 Serà necessari obtenir una puntuació de 5 en el treball individual del diari reflexiu per a poder aprovar l’assignatura.

 

Seguiment individual

Per completar els continguts treballats en cada seminari i tutoria grupal, el/la tutor/a acadèmic/a realitzarà activitats individuals complementàries en diferents formats a través de l’aulari (fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc. Aquestes activitats seran avaluables però  no seran obligatòries i en el aulari de moodle s’especificarà per cada activitat el període de temps per realitzar-la.

 

Recuperació

El treball final del Diari reflexiu es podrà recuperar en període de recuperació.

Requisits de matricula:

Per poder matricular-se del Pràcticum Introductori III, l’estudiant ha d’haver superat com a mínim una de les tres assignatures d’Infermeria Integrada.

Bibliografia


Bàsica

Bases de dades científiques: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Cochrane: https://es.cochrane.org/es

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

NGC: National Guideline Clearinghouse: https://www.ahrq.gov/gam/index.html

Swearingen PL. Enfermería médico-quirúrgica. 6ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.