Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Rafael Suárez Gómez
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 30
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Descripció


Per pràctiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la Universitat amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en el qual exercirà la seva activitat un cop titulat i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Les pràctiques externes es poden desenvolupar en unitats acadèmiques o administratives de la mateixa universitat o en entitats col·laboradores, ja siguin entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres. La Fundació Tecnocampus també pot actuar com a entitat receptora d'estudiants de pràctiques.

Durant la seva estada en pràctiques en l'entitat col·laboradora, els estudiants realitzaran tasques pròpies de l'àmbit professional en el qual exerciran la seva activitat com a graduats, amb l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit amb la seva formació acadèmica i adquirir experiència laboral en els nivells a què, per raó de la seva titulació, puguin accedir.

Els estudiants estaran subjectes a l'horari i a les normes fixades per l'entitat col·laboradora. L'horari establert per la mateixa haurà de garantir, en qualsevol cas, la compatibilitat amb l'horari lectiu dels estudiants i la flexibilitat necessària per al compliment de les obligacions derivades de l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació dels estudiants a la Universitat.

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars i extracurriculars. Són pràctiques curriculars les que figuren al pla d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits.

 

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat

Es poden matricular un mínim de 4 crèdits ECTS i un màxim de 30.

30 hores de dedicació a pràctiques acadèmiques externes equivalen a 1 crèdit ECTS.

 

En cas de confinament degut a la Covid-19 no serà possible dur a terme pràctiques presencials. En els casos que sigui viable, es permetrà la realització de les pràctiques a través de teletreball. En tot cas, l'empresa ha de dotar a l'estudiant dels mitjans necessaris per a continuar amb el seu aprenentatge.

En cas que no es pugui garantir el teletreball es farà una ampliació del conveni per tal de recuperar les hores, si l’empresa ho considera. Aquesta ampliació es faria un cop es conegui la data de retorn a la pràctica i per tant la nova data de finalització.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • Haver adquirit coneixements avançats i demostrar una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el seu camp d'estudi amb una profunditat que arribi fins a l'avantguarda del coneixement.
 • Poder, mitjançant arguments o procediments elaborats i sustentats per ells mateixos, aplicar els seus coneixements, la comprensió d'aquests i les seves capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.
 • Tenir la capacitat de recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, la reflexió sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del seu camp d'estudi.
 • Ser capaços de desenvolupar-se en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins del seu camp d'estudi.
 • Saber comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l'àmbit del seu camp d'estudi.
 • Ser capaços d'identificar les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos (estructurats o no).

Metodologia de treball


El tutor extern i el tutor acadèmic faran el seguiment de les pràctiques externes, verificant-ne l’aprofitament.

El tutor extern i el tutor acadèmic assessoraran i donaran suport als estudiants en els aspectes relacionats amb les pràctiques.

 

En cas de confinament degut a la Covid-19 no serà possible dur a terme pràctiques presencials. En els casos que sigui viable, es permetrà la realització de les pràctiques a través de teletreball. En tot cas, l'empresa ha de dotar a l'estudiant dels mitjans necessaris per a continuar amb el seu aprenentatge.

En cas que no es pugui garantir el teletreball es farà una ampliació del conveni per tal de recuperar les hores, si l’empresa ho considera. Aquesta ampliació es faria un cop es conegui la data de retorn a la pràctica i per tant la nova data de finalització.

Continguts


En el marc dels nous plans d'estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, s'ha posat especial èmfasi en la possibilitat que els estudiants universitaris facin pràctiques externes, a fi d'assolir tota la formació pràctica necessària per complementar els coneixements teòrics adquirits amb la formació acadèmica, així com adquirir les competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals.

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars i extracurriculars.

Són pràctiques curriculars les que figuren als plans d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits i amb independència del seu caire obligatori o optatiu. Això suposa que s’ha de matricular a priori, que ha de tenir un tutor, i que s’ha d’avaluar i qualificar.

Són pràctiques extracurriculars aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis.

Activitats d'aprenentatge


La memòria de pràctiques és el treball final de tot l’aprenentatge pràctic realitzat a l’empresa/entitat, i juntament amb tot el material de seguiment, les tutories i la presentació final, servirà com a element fonamental d’avaluació continuada per tal d’assolir una nota global de l’assignatura de Pràctiques Externes.

Requisits per l’avaluació:

 • Realització, al llarg de les pràctiques,de dues sessions, presencials o virtuals, amb el tutor o tutora de pràctiques acadèmiques.
 • Lliurament de tot el material de pràctiques en les dates establertes.
 • Lliurament del conveni de cooperació educativa signat per l’empresa i l’estudiant el mateix dia que comença les pràctiques, com a màxim, o de la documentació necessària per a la convalidació durant el primer o segon trimestre del curs acadèmic en què es realitza la matriculació de l’assignatura.

Sistema d'avaluació


Valoració i informes de l’empresa:

40%

Memòria escrita:

30%

Tutories:

30%

 

Correspon al tutor acadèmic l'avaluació final de les pràctiques acadèmiques externes.

L’entitat on es desenvolupin les pràctiques ha de designar un tutor (tutor extern) que actuarà coordinadament amb el tutor acadèmic. El tutor extern ha d’elaborar un informe final i remetre'l al tutor acadèmic. Aquest informe ha de recollir el nombre d’hores realitzades per l’estudiant i en el qual pot valorar els aspectes següents:

a) Competències de l’estudiant; b) Compromís i actitud de l’estudiant; c) Creativitat i iniciativa; h) Aspectes positius de la tasca de l’estudiant; i) Aspectes a millorar de la tasca de l’estudiant; j) Valoració de la formació teòrica de l’estudiant; i k) Aquells altres aspectes que es considerin oportuns.

L’estudiant farà arribar al tutor acadèmic de la universitat una memòria final a la finalització de les pràctiques que com a mínim ha d’incloure:

a) Dades personals de l’estudiant; b) Entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques i lloc d’ubicació; c) Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments de l’entitat als quals ha estat assignat, d) Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i les competències adquirits en relació amb els estudis universitaris; e) Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la seva resolució; f) Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han suposat les pràctiques; i g) Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

La memòria serà lliurada al tutor acadèmic dins dels 15 dies següents a la finalització de les Pràctiques.

Les pràctiques extracurriculars no seran avaluables.

Bibliografia


Bàsica

Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus (ESUPT), adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.

https://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/estudiants/per-que

https://www.tecnocampus.cat/ca/empresa/carreres-professionals/com-fer-ho